Reisevilkår

Passasjerer som reiser og kjøper en billett/laster ned reisepenger inngår en reiseavtale med Ruter som gir rett til transport med selskaper som kjører på kontrakt for Ruter, eller på linjer hvor Ruter samarbeider med et annet administrasjonsselskap eller organ. Reisevilkårene er en del av denne avtalen.

Reisevilkårene gjelder for alle som befinner seg på Ruters område. Med Ruter menes Ruter As og selskap som utfører oppdrag på kontrakt for Ruter. Ruters område omfatter bl.a. T-banestasjoner og om bord på selve transportmiddelet. For Vys tog og operatører som ikke kjører for Ruter, gjelder deres reisevilkår.

Ruters reisevilkår består av dette dokumentet og følgende vedlegg:

 1. Ruters reisegaranti
 2. Erstatning og refusjon av reisekort og billetter
 3. Nærmere spesifisering av regler for rullestoler, barnevogner og kjøreinnretninger i kollektivtrafikken

Ruters reisevilkår er godkjent av Samferdselsdepartementet den 1. juli 2020 i medhold av Yrkestransportlovens § 33, jfr. Jernbanelovens §§ 7 og 7a. Vedleggene skal ikke godkjennes av Samferdselsdepartementet. De er medtatt for sammenhengens skyld og er en del av Ruters forretningsvilkår.

Innhold i Ruters reisevilkår

 1. Alminnelig ferdsel og adferd
 2. Passasjerens rettigheter
 3. Passasjerens forpliktelser
 4. Hva som kan tas med
 5. Adferdselsregler under reisen
 6. Billettkontroll
 7. Falsk, forfalskning og andre straffbare forhold
 8. Ved avvik
 9. Hittegods
 10. Ikrafttredelse
 11. Definisjoner

1. Alminnelig ferdsel og adferd

For å ivareta kravene til sikkerhet og god trafikkavvikling, er det nødvendig å regulere ferdsel og adferd på følgende måte:

 • Det er forbudt å ferdes i banens skinnegang og å krysse sporene på steder som ikke er beregnet for passasjerer.
 • Det er ikke tillatt å bruke rullebrett, rulleskøyter, sykler m.m. på Ruters områder eller transportmidler.
 • Unødig opphold på Ruters områder er ikke tillatt.

Personer som ikke følger pålegg som gis ved oppslag eller av personalet, kan vises bort.

2. Passasjerens rettigheter

Passasjerer med gyldig billett har rett til å bli transportert med Ruters transportmidler innenfor kunngjort rutetilbud og ordinær kapasitet. Ved forsinkelser gjelder reisegarantien, jf. vedlegg 1. Passasjerer som reiser i en større gruppe (15 eller flere, for T-banen gjelder grupper over 100) skal ta kontakt med Ruter for nærmere avtale om transport.

Passasjeren har rett til tilstrekkelig informasjon for å kunne gjennomføre reisen jf. Ruters reisegaranti, vedlegg 1.

For refusjon gjelder Ruters refusjonsregler, jf. vedlegg 2

3. Passasjerens forpliktelser

Passasjeren skal:

 • a) betale for reisen i henhold til de vilkår og priser Ruter har fastsatt.
 • b) ha gyldig billett ved påstigning på et transportmiddel eller ved inntreden i en kontrollsone. Dette innebærer at elektronisk billett skal være aktivert på dette tidspunkt.
 • c) bruke billetten i tråd med kunngjorte regler og vilkår, som blant annet finnes om bord på transportmidlene, på ruter.no og i Ruter-appen.
 • d) fremvise billetten til personalet på oppfordring. På transportmidler som kun tillater ombordstigning foran, skal gyldig billett fremvises uoppfordret til fører.
 • e) dokumentere retten til rabattert billett ved fremvisning av gyldig legitimasjon. Studenter skal fremvise studentbevis som bekrefter rett til studentrabatt på reisetidspunktet (f.eks. betalt semesteravgift) - eller legitimere retten på annen måte som er i samsvar med publiserte vilkår fra Ruter om bord på transportmidlene, på ruter.no, og i tekstmateriell.
 • f) følge regler for adferd under reisen, jf. punkt 4

Billett kjøpt på en mobiltelefon gir adgang til påstigning når nedtellingen på mobilapplikasjonen har startet.

Billetten skal oppbevares under hele reisen og helt til passasjeren har forlatt transportmiddelet eller kontrollsonen.

4. Hva som kan tas med

Gjenstander og dyr som nevnes i dette punktet kan tas med på Ruters transportmidler og Ruters område dersom det er plass. Gjenstander og dyr transporteres på eget ansvar og skal ikke være til sjenanse eller fare for andre passasjerer eller personale.

I tvilstilfeller avgjør personalet om gjenstand eller dyr kan medtas.

4.1 Bagasje

Passasjerer kan ta med lett håndterlig gjenstand/bagasje om bord dersom dette ikke er til hinder for andre passasjerer.

4.2 Dyr

Dyr skal være underlagt eierens kontroll (i bånd, bur eller lignende). Dyr er ikke tillatt på setet.

4.3 Kjøreinnretninger som kan tas med

Kjøreinnretninger som barnevogn og rullestol kan tas med på Ruters transportmiddel. Nærmere mål beskrives i punkt 11 Definisjoner og vedlegg 3. Personalet vil så langt det er praktisk mulig hjelpe til ved av- og påstigning. Enkelte stoppesteder og transportmidler er ikke tilstrekkelig tilpasset for rullestoler.

Sykler kan medtas, men må trilles. Dette gjelder ikke tandemsykler pga. lengdebegrensning, se under punkt 11 Definisjoner.

4.4 Gjenstander som ikke kan tas med

Ildsfarlige og eksplosive stoffer, ladde våpen, skarpkantede, illeluktende eller store gjenstander, eller annet som åpenbart kan utgjøre en fare eller sjenanse for andre passasjerer, kan ikke tas med.

5. Adferdsregler under reisen

Personer som oppholder seg på Ruters områder skal ikke ved aktivitet eller atferd sjenere andre, eller opptre slik at en farlig situasjon eller uønsket situasjon oppstår.

Røyking er, i samsvar med Tobakkskadeloven, forbudt på alle transportmidler, innendørs på Ruters områder og ved alle inngangspartier til disse områdene. I tillegg er røyking forbudt utendørs på Ruters områder iht. merking.

Inntak av rusmidler er forbudt på Ruters områder.

Det er ikke tillatt å hindre personalets nødvendige utsyn eller å plassere seg slik at dørene ikke kan lukkes igjen. Det er forbudt for passasjerer å åpne dører under fart eller å stige på eller av transportmidler som er i bevegelse eller som stopper tilfeldig utenfor stoppesteder/stasjoner. Det er forbudt for passasjerer å ta seg inn i førerrommet på transportmidlene eller håndtere kjøreinnretninger. Det er heller ikke tillatt å bruke rullebrett, rulleskøyter, sykler m.m. på Ruters områder eller om bord på transportmidler.

Unødig bruk av nødhåndtak for døråpning og annet nødutstyr er forbudt.

Passasjerer som ikke følger adferdsreglene kan bortvises.

6. Billettkontroll

6.1 Generelt

Ruters personale har rett til å kontrollere passasjerens billett. Passasjeren har rett til å bli behandlet respektfullt. Billettkontroll kan foretas av uniformert eller sivilt personale. Sivilt personale skal legitimere seg uoppfordret. Billett som misbrukes kan inndras.

6.2 Tilleggsavgift

Passasjerer som ved kontroll ikke viser gyldig billett for påbegynt reise plikter å betale tilleggsavgift. Med påbegynt reise forståes at passasjeren er om bord i transportmiddelet eller inne i kontrollsonen. Personer uten gyldig billett kan også ilegges tilleggsavgift i det de kommer ut av transportmiddelet. Denne regelen gjelder i perioder hvor det som følge av smittevernstiltak er krav om avstand mellom passasjerer og til personalet.

Tilleggsavgiftene er fastsatt av Samferdselsdepartementet.

Dersom betaling foretas på stedet betales det en lavere avgift enn dersom kunden velger å betale ved giro. Lavere avgift gjelder for barn under 18 år uansett om denne betales på stedet eller ved giro. Passasjerer som betaler på stedet får en kvittering som gir rett til å fortsette reisen på vanlige vilkår.

Hvis tilleggsavgiften ikke betales på stedet, har Ruter rett til å kreve at tilleggsavgiften skal innbetales over giro innen en fastsatt frist. Passasjeren har i slikt tilfelle ikke rett til å fortsette reisen uten å kjøpe en vanlig billett.

Passasjeren plikter å oppgi korrekt navn, adresse og fødselsdato og avvente bekreftelse på disse opplysningene slik at tilleggsavgiften kan innkreves senere. Avbrytelse av reise ved kontroll fritar ikke for tilleggsavgift.

Ruter har ansvaret for at billettutstyret er i drift. Dersom Ruter er kjent med at utstyret er ute av drift, vil det ikke bli ilagt tilleggsavgift. Ved tvil om det av tekniske årsaker ikke har vært mulig for passasjeren å skaffe seg gyldig billett, vil en eventuell tilleggsavgift først bli ilagt etter at Ruter har kontrollert det konkrete utstyret og funnet det i orden på det aktuelle tidspunktet.

Manglende innbetaling av tilleggsavgift vil bli purret opp og eventuelt innkrevet ved inkasso. For mindreårige under 18 år påløper ikke ekstra inkassokostnader, men foresatte vil kunne bli orientert om forholdet. Ved gjentatte tilfeller vil de foresatte kunne holdes ansvarlig for Ruters tap.

6.3 Tilbakehold av passasjer uten gyldig billett

Ruters kontrollører kan holde tilbake en passasjer når vedkommende:

 • a) reiser uten gyldig billett, og enten
 • b) unnlater å betale tilleggsavgift på stedet, eller
 • c) unnlater å oppgi korrekt navn, adresse og fødselsdato.

Politiet vil bli tilkalt.

Passasjeren kan holdes tilbake inntil vedkommende oppgir korrekt navn, adresse og fødselsdato, og mens opplysningene kontrolleres.

Personer under 15 år skal ikke holdes tilbake. Tilbakeholdelse kan ikke skje dersom dette etter omstendighetene vil være et uforholdsmessig inngrep. Hjemmel for tilbakehold finnes i Jernbanelovens § 7a og Yrkestransportlovens § 33.

Passasjerer som ikke kan vise gyldig reisebevis, kan settes av på stoppested/stasjon under reisen eller vises bort fra Ruters øvrige områder.

7. Falsk, forfalskning og andre straffbare forhold

En passasjer som reiser med en falsk eller forfalsket billett ilegges en forhøyet tilleggsavgift og billetten blir inndratt. Å reise uten gyldig billett, lage falsk eller forfalske en billett er straffbart. Forholdet kan bli anmeldt til politiet. Passasjerer som utviser annen straffbar adferd kan bli anmeldt.

8. Ved avvik

Ved forsinkelser, omdirigering, trafikkstans eller innstilling av avganger eller andre avvik kan passasjeren kreve å få erstattet dokumenterte utgifter etter Ruters reisegaranti, jf. vedlegg 1. Ved feilbillettering kan det gis refusjon dersom feilen skyldes Ruter eller Ruters utstyr.

Krav mot Ruter må gjøres gjeldende innen tre måneder etter at hendelsen som gir grunnlaget for kravet inntraff. Etter utløpet av fristen kan Ruter etterkomme kravet dersom passasjeren kan sannsynliggjøre at han har krav på refusjon. Reklamasjonsfristen gjelder ikke ved feilfakturering. Personalet skal på oppfordring oppgi sitt ID-nummer dersom passasjeren ønsker å klage. Klager skal rettes til Ruters kundesenter.

9. Hittegods

Hittegods skal overleveres til Ruters personale. Innkommet hittegods oppbevares i tre måneder. Hvis eieren i løpet av denne tiden ikke melder seg og beviser sin rett til gjenstanden, kan Ruter overlate gjenstanden til veldedige organisasjoner.

10. Ikrafttredelse

Reisevilkårene er godkjent av Samferdselsdepartementet 11. januar 2017 og trer i kraft fra dette tidspunkt.

11. Definisjoner

"Gyldig billett": Billett som er korrekt for passasjerens reise i forhold til tidspunkt, antall soner og kategori (barn, ungdom, voksen, honnør, militær og student). Elektronisk billett skal være aktivert ved påstigning på et transportmiddel eller før inntreden i en kontrollsone.

"Aktivere": Å igangsette en billett som er nedlastet i reisekortet eller på mobil, eller en automatisk enkeltbillett fra reisepenger.

"Kontrollsone": Merket område på stasjon, eller annet stoppested, som passasjerer ikke lovlig kan oppholde seg på uten gyldig billett.

"Passasjer": Den som benytter Ruters transportmidler eller som er innenfor en kontrollsone.

"Rullestol": Innretning med tre eller flere hjul og/eller belter, som er særskilt konstruert for forflytning av en person med redusert bevegelsesevne. Rullestolens mål skal ikke være større enn reguleringen i gjeldende forskrift om universell utforming. På enkelte transportmidler kan noe større rullestoler medtas. Se nærmere beskrivelse i vedlegg 3.

"Sykkel": Kjøreinnretning med to hjul og med manuell fremdrift. Maksimum lengde er 1750 mm, og bredde skal ikke være over 700 mm.

"Ruters områder": Områder som disponeres for kollektivtrafikk og hvor Ruter eller leverandører som utfører oppdrag for Ruter, har hjemmel til å regulere alminnelig ferdsel og/eller publikums adgang til og aktivitet på området. Dette omfatter holdeplasser på egen trasé, T-banestasjoner, sporområder og selve transportmiddelet.

"Stasjon": Ethvert stoppested på eget sporområde. Stoppested i gate/vei er ikke stasjon.

"Transportmiddel": T-bane, trikk, buss, båt og drosje.

"Tilleggsavgift": Avgift som ilegges ved en billettkontroll på transportmiddelet eller stasjonen til passasjerer som ikke har gyldig billett.