Etiske regler i Ruter

Disse etiske reglene gjelder for alle ansatte i Ruter As, styremedlemmer og innleide. De etiske reglene gjelder også for heleide datterselskaper.I dette dokumentet er alle disse omtalt som Ruters medarbeidere.

Ruters medarbeidere er med på å forvalte fellesskapets verdier og yter tjenester som er viktige for samfunnet og enkeltmennesker. Ruters medarbeidere skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader Ruters eller kollektivtrafikkens omdømme og tillit i befolkningen. Ruters medarbeidere skal etterleve Ruters verdier, og være nytenkende, pålitelige, samhandlende og åpne. Formålet med reglene er å definere en felles etisk standard for Ruters medarbeidere.

Ansvar

Medarbeidere plikter å sette seg inn i og følge lover, regler og interne rutiner som gjelder for eget arbeidsområde og for Ruter generelt. Dette omfatter et selvstendig ansvar for å sette seg inn i og følge etiske regler, og å ikke følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd på de etiske reglene. Tvilstilfeller skal avklares med Ruters ledelse. Brudd på de etiske reglene kan føre til konsekvenser for arbeidsforholdet.

Ledere har et særlig ansvar som kulturbærere og rollemodeller, og skal bidra til å bygge en organisasjonskultur som ivaretar Ruters visjon, verdier og etiske regler. Ledere på alle nivåer skal gjennomgå de etiske reglene ved nyansettelser og minst en gang i året med sine medarbeidere.

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Ruters medarbeidere skal fremme respekt for og etterleve grunnleggende menneskerettigheter og krav om anstendige arbeidsforhold i forbindelse med sitt arbeid i Ruter. Dette gjelder både internt i Ruter, i leverandørkjeden og i forholdet til samarbeidspartnere.

Habilitet

Ingen skal behandle saker eller ta beslutninger i situasjoner hvor de er inhabile. En medarbeider er inhabil når personen selv er part i saken, er slekt med eller gift/samboer med en som er part i saken eller har en ledende stilling i en virksomhet som er part i saken. Videre vil en medarbeider være inhabil når det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til medarbeiderens upartiskhet. En medarbeider er inhabil til å treffe beslutning når direkte overordnet leder er inhabil. Den enkelte medarbeider skal selv vurdere sin habilitet og har plikt til å varsle overordnede om egen inhabilitet, slik at medarbeideren kan fritas fra videre arbeid med saken.

Gaver og andre fordeler i tjenesten

Ruters medarbeidere skal ikke motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre fordeler i forbindelse med anskaffelser eller kontrakter, eller når ytelsen er egnet til eller ment å påvirke tjenesten i Ruter. Dette omfatter også gunstige betingelser knyttet til reiser og opphold. Ruter og Ruters medarbeidere skal for øvrig ikke motta gaver i forbindelse med tjeneste, med unntak for gaver av nøktern verdi eller ved spesielle anledninger.

Vi skal behandle hverandre med respekt

Alle medarbeidere har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø. Ruter verdsetter mangfold på arbeidsplassen og tillater ikke diskriminering av medarbeidere, for eksempel basert på kjønn, seksuell legning, alder, funksjonsevne, etnisitet og religion. Medarbeidere skal behandle hverandre, kunder, forretningsforbindelser og andre med respekt og vennlighet. Baksnakking, trakassering, mobbing eller annen ukollegial oppførsel er ikke akseptert.

Uønskede handlinger

Medarbeidere på tjenestereise eller annet oppdrag for Ruters regning, skal ikke kjøpe seksuelle tjenester. Dette gjelder også i fritiden under slike oppdrag.

Medarbeidere i Ruter skal ikke arbeide i ruspåvirket tilstand.

Bi-erverv, ekstrajobber, verv m.m.

Ruters medarbeidere skal ikke ha bierverv, styreverv eller annet lønnet oppdrag som kan skade Ruters legitime interesser eller er egnet til å svekke tilliten til Ruter. Det må være åpenhet om medarbeideres bi-erverv, ekstrajobber, verv, eierskap e.l. Slik informasjon skal forelegges leder for godkjennelse dersom forholdet kan ha betydning for lojalitet, habilitet eller arbeidsinnsats i Ruter.

Ytringsfrihet og varsling

Ruters medarbeidere kan delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne. Ruters medarbeidere kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde, så lenge opplysningene ikke er taushetspliktige.

Medarbeidere bør ta opp eller varsle om kritikkverdige forhold i Ruter. Varsling om kritikkverdige forhold skal være forsvarlig i henhold til Varslingsplakaten og bør som hovedregel skje internt i Ruter.

Se Varslingsplakat for Ruters medarbeidere

Disse etiske reglene ble vedtatt av Ruters styre 9.4.2019, og sist endret 20.3.2024. Reglene skal revideres minst hvert andre år.