Miljøvennlig kollektivtransport

Vi jobber for å gjøre kollektivtrafikken mer miljøvennlig ved å ta i bruk fornybar energi for å redusere utslipp og redusere støy.

Flere kunder og mindre utslipp

Målet vårt er at flere skal reise kollektivt fremfor å kjøre bil. Så langt har vi lykkes, selv om Oslo og Akershus er en av Europas hurtigst voksende hovedstadsområder. De neste femti årene skal det tilrettelegges for 500 000 nye innbyggere. Det krever en dobling av kollektivtrafikken frem mot 2060 for å unngå at flere velger å kjøre bil.

Selv om antall kollektivreisende har økt, har vi klart å redusere utslippene fra kollektivtrafikken i perioden 2007-2015. Det har vi oppnådd ved å anskaffe flere busser som benytter fornybar energi og som utnytter ny miljøteknologi. Trikken og T-banen kjører på strøm med opprinnelsesgaranti fra vannkraft.

Våre miljømål og strategi

I vår miljøstrategi kan du lese mer om hvorfor og hvordan vi skal oppnå våre miljømål. Miljøstrategien omfatter vårt miljøarbeid fra 2014 til 2020. 

Ruters miljøstrategi

Dette er våre miljømål

  • Kollektivtransporten skal, sammen med sykkel og gange, ta veksten i persontrafikken.
  • I 2020 skal Ruter kun bruke fornybar energi til framføring av alle transportmidler.
  • Ruter skal redusere energiforbruket per passasjerkilometer med 30 % innen 2020.
  • I 2020 skal alle Ruters bybusser ha et støynivå på maks 77dBA.
  • Alle Ruters bybusser skal tilfredsstille Euro VI i 2020.
  • Ruter skal øke bevisstheten i samfunnet rundt Ruters miljøarbeid og miljøfordeler ved kollektivtrafikken.
  • Ruter skal delta i og støtte utviklingsprosjekter og forskningsarbeid som bidrar til økt miljøkvalitet for kollektivtrafikken i Norge.
  • Ruter skal ha ledere og medarbeidere med god miljøkompetanse.
  • Ruter skal redusere sin miljøbelastning fra all virksomhet på kontoret. Det vil si en reduksjon i elforbruk på 20 % og 25 % i papirforbruk, samt øke til 50 % kildesortering fra 2013 til 2020.

Miljøsertifisert

Ruter er miljøsertifisert gjennom ISO 14001. Det er en internasjonal standard for miljøstyringssystemer, der vi skal bidra til å redusere miljøbelastningen gjennom våre produkter og tjenester.

Kun fornybar energi på transportmidlene

Vi har som ambisjon at kollektivtrafikken i Oslo og Akershus kun skal kjøre på fornybar energi i 2020. I listen under kan du lese mer om de fornybare drivstoffene vi kjører på i dag.

Busser på hydrogen

Hydrogen gir spennende muligheter. Ruter har i fem år tester busser som bruker hydrogen som energikilde, slik at utslippet kun består av ren vanndamp. 

Busser på biogass fra matavfall og kloakk

Ruter har hatt busser som kjører på biogass laget av kloakk siden 2010. I 2013 startet vi også å kjøre på biogass fra matavfall.  

Busser på bioetanol fra norsk trevirke

Bioetanol er basert på biologisk råvare, som inngår i det naturlige kretsløpet. 

Busser på biodiesel fra rapsolje

Biodiesel er en biologisk råvare hvor raps er det mest brukte råmaterialet. Frøene fra rapsplanten inneholder en høy konsentrasjon av olje som presses ut og brukes i produksjonen. 

Busser med hybridteknologi

Hybridbussene benytter elektrisitet og diesel i kombinasjon. Bremseenergien gjenvinnes, og drivstofforbruket reduseres med ca. 30 prosent sammenliknet med en vanlig dieselbuss. Utslippet reduseres tilsvarende. 

Trikk og T-bane på strøm fra vannkraft

Nå er over 50 prosent av Ruters kollektivreiser helt klimanøytrale med null utslipp. Siden 2012 har alle trikker og T-baner kjørt på sertifisert strøm fra vannkraft.  

Båter på fornybar diesel og naturgass

Båtene mellom Oslo og Nesodden var de første passasjerfergene i verden som begynte å kjøre på naturgass i 2009. I desember 2015 startet øyfergene i indre Oslofjord å kjøre på fornybar diesel.