Miljøvennlig kollektivtransport

Hver dag jobber vi for å gjøre kollektivtrafikken mer miljøvennlig ved å redusere støy og utslipp. Ambisjonen vår er at all kollektivtransport skal være utslippsfri i 2028.

Utslippsfri kollektivtransport

Utslippsfri kollektivtransport innebærer at alle busser, båter, minibusser og drosjer som kjører for Ruter skal ha utslippsfri drift i løpet av 2028. Vi har beregnet at spesialtransporten kan være utslippsfri i 2022, båtene i 2024 og alle busser i 2028.  

Overgangen til utslippsfritt

Vi har utarbeidet en plan for hvor raskt overgangen til utslippsfrie løsninger kan gjøres. Dette avhenger blant annet av når kontraktene med de forskjellige operatørene kan fornyes, hva som kreves av ny kompetanse for å ta i bruk utslippsfrie løsninger, hva som finnes av utslippsfritt materiell på markedet og hva det koster å legge om til utslippsfrie løsninger. 

Veien til utslippsfritt

Trikk og T-bane er allerede utslippsfrie, og går på sertifisert fornybar elektrisitet. 

Ambisjonen er omlegging til elektrisk drift på de tre båtene som går mellom Nesodden og Aker brygge i 2019, forutsatt at infrastruktur for lading kommer på plass. Målet er at øybåtene kan bli elektriske i 2021 i forbindelse med oppstart av ny kontrakt. Vi forventer at all båttransport kan være utslippsfri i 2024, forutsatt at teknologi for hurtigbåtene er tilgjengelig til da.

Les rapporten «Utslippsfri kollektivtransport i Oslo og Akershus»

Våre miljømål og strategi

Miljøstrategien fra til 2014 til 2020 slår blant annet fast at:

 1. I 2020 skal all kollektivtrafikk drives med fornybar energi.
 2. Ruter vil teste ut elektrisk drift av busser og båter.

Dette er våre miljømål

Ruters eiere, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, har gitt Ruter to viktige mål:

Veksten i motorisert trafikk skal dekkes gjennom kollektivtrafikken, og kollektivtrafikken skal i fremtiden kun benytte fornybar energi, og på sikt utslippsfrie løsninger.

I vår miljøstrategi fra 2014 skisserte vi følgende mål:

 • Kollektivtransporten skal, sammen med sykkel og gange, ta veksten i persontrafikken.
 • I 2020 skal Ruter kun bruke fornybar energi til framføring av alle transportmidler.
 • Ruter skal redusere energiforbruket per passasjerkilometer med 30 % innen 2020.
 • I 2020 skal alle Ruters bybusser ha et støynivå på maks 77dBA.
 • Alle Ruters bybusser skal tilfredsstille Euro VI i 2020.
 • Ruter skal øke bevisstheten i samfunnet rundt Ruters miljøarbeid og miljøfordeler ved kollektivtrafikken.
 • Ruter skal delta i og støtte utviklingsprosjekter og forskningsarbeid som bidrar til økt miljøkvalitet for kollektivtrafikken i Norge.
 • Ruter skal ha ledere og medarbeidere med god miljøkompetanse.
 • Ruter skal redusere sin miljøbelastning fra all virksomhet på kontoret. Det vil si en reduksjon i elforbruk på 20 % og 25 % i papirforbruk, samt øke til 50 % kildesortering fra 2013 til 2020. 

Les Ruters miljøstrategi

Bærekraft

Hvordan jobber vi i dag, og hvordan skal vi bidra til å løse fremtidens klimautfordringer og skape et bedre samfunn? For å svare på dette har vi startet et bærekraftsarbeid med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Kun fornybar energi på kjøretøyene

Som et steg på veien mot utslippsfri kollektivtrafikk i 2028, gjelder fortsatt planen om at alle busser og båter skal over på fornybar energi i løpet av 2020.

Fossilfri 2020 er et prosjekt som ble startet i 2014 med oppdrag om å legge en plan for hvordan kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke) kun skal gå på fornybar energi i løpet av 2020. 2020 nærmer seg, og målet om kun bruk av fornybar energi vil bli oppfylt som bestilt. Prosjektet ble avsluttet i 2018.

Miljøsertifisert

Ruter er miljøsertifisert gjennom ISO 14001. Det er en internasjonal standard for miljøstyringssystemer, der vi skal bidra til å redusere miljøbelastningen gjennom våre produkter og tjenester.