Miljøvennlig kollektivtransport

Hver dag jobber vi for å gjøre kollektivtrafikken mer miljøvennlig ved å redusere støy og utslipp. Ambisjonen vår er at all kollektivtransport skal være utslippsfri i løpet av 2028.

Miljøfyrtårn-sertifisering

I januar 2023, ble Ruter miljøfyrtårn-sertifisert. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper oss på veien med den grønne omstillingen. For Ruter blir Miljøfyrtårn en delleveranse under bedriftens rapporterering innen GRI (Global Reporting Initiative).

Ved å være Miljøfyrtårn-sertifisert, bidrar bedriften aktivt med å forbedre åtte av de 17 bærekraftsmålene til FN gjennom målrettet arbeid med å forbedre miljøprestasjoner innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og intern transport.  Dette utføres ved å iverksette tiltak ut fra et sett med definerte kriterier tilpasset virksomhetens drift og bransje.

Våre innrapporterte resultater for 2021 bærer preg av effektene av pandemien, med omfattende bruk av hjemmekontor. Når det gjelder innrapporterte resultater for 2022, viser de tydelig effekten av at ansatte har begynt å komme tilbake på kontoret etter pandemien.

Innrapporterte resultater for 2021 og 2022

Utslippsfri kollektivtransport

Utslippsfri kollektivtransport innebærer at alle transportformene våre skal ha utslippsfri drift i løpet av 2028.

Ruter hadde sammen med eierne mål om at alt drivstoff i Ruters busser og båter skulle være fossilfritt ved inngangen av 2021. Både Oslo kommune og Viken fylkeskommune har åpnet for endring av dette målet. Grunnen er at regelverket for omsetning av flytende fossilfritt drivstoff er blitt endret på en måte som gjør at den ekstra klimaeffekten av å etterspørre det er svært liten, samtidig som prisen er høy.

Overgangen til utslippsfritt

Vi har utarbeidet en plan for hvor raskt overgangen til utslippsfrie løsninger kan gjøres. Dette avhenger blant annet av når kontraktene med de forskjellige operatørene kan fornyes, hva som kreves av ny kompetanse for å ta i bruk utslippsfrie løsninger, hva som finnes av utslippsfritt materiell på markedet og hva det koster å legge om til utslippsfrie løsninger. 

Rapporter

Mulighetstudie: Elektrifisering av øybåtene

Muligheter og kostnader ved bruk av fornybar energi på Ruters båtsamband

Renewable energy powertrain options for Ruter

Rapporten "Utslippsfri Kollektivtransport I Oslo og Akershus"

Veien til utslippsfritt

Trikk og T-bane er allerede utslippsfrie, og går på sertifisert fornybar elektrisitet.
156 elektriske busser er i drift i Oslo og Viken (tidligere Akershus), samt ti elektriske minibusser. Neste innfasing av elektriske busser skjer i januar 2022 med 109 elbusser på kontrakten i Oslo sør.

Ruters elektrifisering av båttrafikk startet i 2019 med Nesoddsambandet, og alle båtene var i elektrisk drift fra april 2020. Øybåtene vil være elektriske fra november 2021, og alle de fem båtene vil være på plass i løpet av våren 2022. Neste innfasing av utslippsfrie båter er planlagt i 2024 med hurtigbåt.

Bærekraft

I 2019 ble klima, miljø og bærekraft implementert i Ruters nye målhierarki. Vi har valgt ut åtte av FNs bærekraftsmål, der kollektivtrafikken kan påvirke positivt. De omhandler både klima og miljø, sosiale forhold og økonomisk utvikling. Bærekraftsmålene viser hvordan vi jobber med bærekraft og hva du kan bidra til når du reiser med oss.

Hovedfokuset er på mål 11: Bærekraftige byer og samfunn, som knytter seg til kjernevirksomheten vår. Vi har i tillegg identifisert syv mål som særlig viktige for oss:

  • Mål 3: God helse
  • Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Mål 9: Innovasjon og infrastruktur
  • Mål 10: Mindre ulikhet
  • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Mål 13: Stoppe klimaendringene
  • Mål 17: Samarbeid for å nå målene.

Ruters miljøarbeid er videreført under bærekraftsparaplyen. Målene som ble satt i miljøstrategien for perioden 2014-2020 er i det store og hele videreført. Vårt fremste bidrag til å redusere klima- og miljøbelastningen fra veitrafikken er å bidra til økt andel grønne reiser, og redusert privatbilisme.

Les vår bærekraftstrategi

Utslippsfri 2028

I 2018 fikk Ruter et nytt miljømål: Utslippsfri 2028. Ruter jobber for å fjerne utslipp fra egne transportmidler og bidra til bedre lokal luftkvalitet ved å elektrifisere alle transportmidlene i løpet av 2028.

Sirkularitet

Sirkularitet er også innført som et nytt mål. Det har sammenheng med at det totale klima- og miljøfotavtrykket til Ruter er større enn kun utslipp fra driften av transportsystemet. Det er derfor viktig for oss å bidra til at dette fotavtrykket blir enda mindre, ved å stille hensiktsmessige krav i anskaffelser og identifisere målrettede tiltak.

Økt bevegelsesfrihet

I 2020 satte vi søkelys på den sosiale dimensjonen, og hvordan Ruter kan bidra til mindre ulikhet ved å i første omgang jobbe for økt bevegelsesfrihet for personer med funksjonsnedsettelse.