Bærekraftstrategi

FNs bærekraftmål er verdens arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi i Ruter vil gjerne vise deg hvordan vi jobber med bærekraft – og hva du bidrar til når du reiser med oss.

Bærekraftig utvikling betyr å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge for framtidige generasjoner.

FN har definert 17 bærekraftmål, som understreker at alt henger sammen med alt. Derfor ser bærekraftmålene på klima og miljø, økonomi og fattigdom, utdanning og helse i sammenheng. Målet er at alle skal med. Ingen skal stå igjen. Og alle må gjøre sitt.

I Ruter jobber vi særlig med åtte av målene, der kollektivtrafikken kan påvirke positivt. Vi skal levere mer enn fagre ord, derfor jobber vi mot å måle alt vi gjør og offentliggjøre resultatene.

Les mer om resultatene av Ruters bærekraftstrategi i årsrapporten 2023

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen fortsetter å øke. Oslo er en av byene i Europa som vokser raskest. Hovedstaden rundet 700 000 innbyggere i 2023. Innen 2050 skal vi bli 800 000, ifølge SSBs prognoser.

Et kollektivsystem som holder tritt med befolkningsveksten er avgjørende for at byer skal vokse bærekraftig. Når flere bor i byen, er flere på farten. Ruters viktigste bidrag til en bærekraftig by er å sørge for at trafikkveksten skjer med kollektivtransport, gange og sykkel – ikke bil. Målet er faktisk å redusere biltrafikken. Slik bidrar Ruter til å redusere lokal forurensning og kutte klimagassutslipp. Å reise med kollektivtransport krever mindre areal enn det bilene gjør, og gir mer plass til grønne byrom og mennesker. Effektiv transport av mennesker er også en forutsetning for at økonomien skal gå rundt.

Derfor må vi bygge ut kollektivtilbudet i takt med byen, slik at busstoppet ligger nær der folk bor og jobber, går i barnehagen og på skolen, deltar i fritidsaktiviteter og gjør sine daglige ærend. Derfor jobber vi for å integrere nye måter å reise på i nettverket av det eksisterende tilbudet. Vi vil også bidra til at flere sykler og går, og legge til rette for mer samkjøring og bildeling.

På topp ti i bærekraftindeksen 2023 finner vi både Ruter, Vy og Flytoget. Det signaliserer at folk ser bærekraften i å reise sammen når de kan, og alene bare når de må.

Mål 3: God helse

At alle kan leve friske og sunne liv, er en forutsetning for bærekraft. Det er dette FNs bærekraftmål tre handler om.

Redusere utslipp

Mange steder i Oslo er luftkvaliteten for dårlig, særlig om vinteren. Dårlig luft gjør folk syke. Her har Ruter en viktig rolle med å redusere utslipp fra transport, og vi har fått et tydelig oppdrag fra våre eiere.

Utslippene fra biltrafikk går ned ved at Ruter og våre samarbeidspartnere klarer å motivere flere til å sette fra seg bilen og heller få dem til å gå, sykle eller reise kollektivt. For å lykkes, må de grønne reisealternativene dekke reisebehovene og være lett tilgjengelige. Kollektivtilbudet må fungere bedre sammen med andre reisemåter, og vi jobber aktivt for å integrere sykkel og gange med våre transporttjenester. For eksempel er bysykkelkartet og beregning av gangtid en del av Ruter-appen. Kunder i Oslo, Asker og Bærum kan også bestille og betale for turer med elsparkesykler og elsykler i appen.

Utslippene fra kollektivtrafikken går ned etter hvert som det kommer stadig flere elektriske busser og båter i drift. Ruters mål er å tilby helt utslippsfri kollektivtransport i løpet av 2028.

Sikkerhet i trafikken

Trafikksikkerhet er også del av helsearbeidet: Ruter har en nullvisjon for hardt skadde og drepte i kollektivtransporten. Derfor jobber vi kontinuerlig med for eksempel å fremme bruk av belter i buss og å sikre holdeplasser. Gjennom løpende trafikksikkerhetsarbeid i hele produksjonskjeden og krav i operatørkontraktene, tar Ruter et aktivt grep for å forbedre trafikksikkerheten for reisende, førere og andre trafikanter.

Ruter jobber med å redusere støy, som ifølge SSB plager stadig flere i Oslo. Det gjør vi blant annet gjennom å tilby nye trikker og elektriske busser som bråker mindre.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Å løfte mennesker ut av fattigdom er avgjørende for at vi skal få til en bærekraftig utvikling av samfunnet. Anstendig arbeid, økonomisk vekst og fordeling motvirker fattigdom. Det bidrar også til inkludering og deltakelse.

Anstendig arbeid

Ruters bidrag til bærekraftmål åtte er å sørge for gode arbeidsforhold og legge til rette for mangfold og integrering. Ikke bare i vår egen virksomhet, men også ved å stille krav til våre operatører og leverandører. Ruter skal være en inkluderende, ansvarlig og rettferdig organisasjon. I oktober 2020 ble Ruter medlem i Etisk handel Norge, som er et ressurssenter for bærekraftig handel. Medlemskapet vil hjelpe Ruter i arbeidet med å følge opp egne krav til anstendige arbeidsforhold i kontrakter. All transport gjøres av selskaper som jobber på kontrakt for Ruter. I hovedstadsregionen gir kollektivtrafikken arbeid til mer enn 5000 mennesker.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og skal fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos virksomhetene. Ruter er godt i gang, og har opprettet en stilling dedikert til arbeidet med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger.

Les mer om Ruter og åpenhetsloven

Utbygging og økonomisk vekst

Skal offentlige og private virksomheter levere vekst, innovasjon og velstand, må folk komme seg på jobb. Ruter bidrar derfor gjennom et godt utbygget reisetilbud.

På 1960-tallet var for eksempel T-banen helt avgjørende for byggingen av drabantbyer i øst. Arbeidere kunne flytte fra trangbodde og trekkfulle leiligheter i sentrum til moderne boliger i utkanten av byen. De færreste hadde bil. Med T-banen kom de seg raskt på jobb.

I dag er vi på vei tilbake til en by der færre eier og bruker egen bil, og er avhengig av å gå, sykle eller ta kollektivtransport til jobb.

Mål 10: Mindre ulikhet

Utestengelse fra kollektivtransporten er i praksis også utestengelse fra muligheten til å delta i samfunnet sammen med andre. Lik tilgang til kollektivtransport bidrar dessuten til å utjevne forskjeller. Det gjør at alle kan komme seg på jobb og skole, møte venner og delta i fritidsaktiviteter på lik linje. Derfor må kollektivtilbudet være for alle.

Siden 2021 har økt bevegelsesfrihet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vært et av Ruters strategiske mål.

Samme år gikk Ruter i gang med et internt endringsprosjekt: «Bærekraftig bevegelsesfrihet for alle». Målet var å rigge organisasjonen så vi kan levere på ambisjonen om å utvikle et mer inkluderende kollektivtilbud.

Vi har hatt to tilnærminger: Kultur og bevisstgjøring samt faktiske forbedringer. Prosjektet, som ble avsluttet i 2022, har gitt organisasjonen et realt løft i hvordan å jobbe med likeverdige løsninger.

Fra 2023 har hele organisasjonen overtatt ansvaret for ambisjonen om at det skal bli en del av Ruters DNA og tenke alle når vi utvikler kollektivtilbudet.

Les mer om resultatene av Ruters arbeid for et inkluderende kollektivtilbud i årsrapporten 2023

Mål 13: Stoppe klimaendringene

I Paris i 2015 ble verdens land enige om at den globale oppvarmingen ikke skal overstige 2 grader, med en ambisjon om å holde temperaturøkningen under 1,5 grader. For å nå målet, må verden halvere klimautslippene innen 2030. Alle må strekke seg om vi skal klare det.

Byer dekker kun to prosent av verdens overflate, men bidrar med 78 % av utslippene, ifølge FN. Oslo har som mål å bli verdens første utslippsfrie storby, og skal kutte utslippene med 95 % innen 2030. I hovedstaden står transport for om lag halvparten av CO2-utslippene.

Ruters mål er at all kollektivtransport skal bli utslippsfri i løpet av 2028.

Vår ambisjon er å være en pådriver for klimatiltak, og bidra til at hele verdikjeden kutter sine klimagassutslipp. For eksempel jobber vi for å redusere utslipp fra bygg- og anleggsarbeider når vi bygger ut infrastruktur. Fra og med 2023 måler vi fremdriften i sirkularitetsarbeidet gjennom andel kontrakter som inneholder krav om reduserte indirekte utslipp og redusert ressursbruk.

Utslippskutt er én ting. Vi må også tilpasse oss de klimaendringene som allerede har skjedd. I Oslo opplever vi hyppigere og kraftigere nedbør. Det må infrastrukturen for kollektivtrafikken tåle.

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Hver dag setter mer enn én million mennesker seg på en buss, trikk, T-bane eller båt i Oslo-området. De er avhengige av et finmasket kollektivnett og en infrastruktur som stadig tilpasser seg nye behov og endringer i samfunnet.

Derfor henger infrastruktur, innovasjon og mobilitet tett sammen. Ruter jobber kontinuerlig med å utvikle ny teknologi og nye tilbud som gjør det lettere å bevege seg rundt – for alle.

Infrastruktur

For å utvide kapasiteten bygger vi nye tunneler og utvider med nye linjer. Vi utvikler bestillingstransport, tester mobilitetspunkter og selvkjørende busser, og integrerer nye måter å bevege seg på. Vi bygger om til elektrisk drift på fjorden og oppgraderer bussanlegg slik at de kan forsyne bussene med strøm.

Ny teknologi

Vi bruker vår innkjøpsmakt aktivt for å bidra til utvikling av mer fremtidsrettede tjenester og teknologi, og for å få fortgang i overgangen til utslippsfrie løsninger. Vi skal på en klok og demokratisk måte bruke de mulighetene som digitale plattformer gir oss til å tilby mer fleksible tjenester tilpasset den enkeltes behov.

I årene som kommer, vil kollektivtilbudet kunne hente deg der du er, med kjøretøy som kan kjøre av seg selv. Kjøretøyenes trasévalg vil være basert på data, for å sikre at det velger den mest effektive traseen. I fremtidens transportsystem vil alle kjøretøy og all infrastruktur være digitalt forbundet for å kunne utnytte transportkapasiteten i systemet enda bedre. Hvis du vil, kan Ruter ved hjelp av kunstig intelligens tilrettelegge hverdagslogistikken for deg, i form av både planlegging og gjennomføring av transport. Ingen behøver å eie sin egen bil – kollektivtransporten er en effektiv og attraktiv løsning uansett hvor og når du vil reise.

Les mer om investeringer i kollektivtransporten i årsrapporten 2023

Les mer om hvordan Ruter utvikler kollektivtransporten i årsrapporten 2023

 

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre bruk av ressurser. Og vi må bli mer sirkulære, altså gjenbruke og resirkulere fremfor å forbruke nye ressurser.

I Ruter jobber vi på mange nivåer:

  • Vi jobber for å utnytte kapasiteten i kjøretøyene våre bedre, altså sørge for at de ikke kjører halvtomme mesteparten av tiden.
  • Vi forbedrer fremkommeligheten slik at kjøretøyene forbruker mindre energi.
  • Vi bidrar til å øke takten i det grønne skiftet ved å sette ambisiøse mål og etterspørre nye løsninger i markedet. Når en stor aktør som Ruter signaliserer at målet er helelektrisk drift, bidrar det til å skape et marked for elektriske busser og båter. Det setter igjen fart på innovasjon og utvikling.
  • Vi stiller funksjonskrav i anskaffelsene når vi lyser ut anbud. For eksempel at biodrivstoff ikke skal inneholde palmeolje.
  • Vi gjennomfører livsløpsanalyser for å sikre lenger levetid på materiell og infrastruktur.
  • Alle kontrakter vi inngår fra og med 2023, har som hovedregel at det er satt krav om utslippsfri drift.

Se våre klima- og miljøresultater i årsrapporten 2023

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Bærekraftmålene er et samarbeidsprosjekt. For å nå målene vi har satt oss for kollektivtrafikken, er Ruter avhengig av et godt samarbeid med myndigheter, næringsliv, operatører og kunder. Vi må prøve ut ny teknologi og nye løsninger i fellesskap.

I Ruter skal vi raust dele erfaringer og kunnskap, særlig om overgangen til utslippsfri transport. Vi skal fronte og arbeide for bærekraft også på områder vi ikke har direkte ansvar for. Vi skal bygge nettverk og inspirere til økt innovasjon.

I 2023 skilte vi ut vårt digitale utviklingsmiljø i et eget, nytt selskap: Tet Digital As. Intensjonen er å skape landets ledende digitale utviklermiljø, og å jobbe mer effektivt med utvikling av tjenestene kollektivtransporten trenger. Slik skal vi bidra til å øke takten i det grønne skiftet.

FNs bærekraftmål er vårt veikart.