Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmålene vi oftest får om skoleskyss.

Søknadsprosessen

Hvem må søke om skolebillett?

Elever som ikke oppfyller avstandskravet kan likevel ha rett på gratis skoleskyss på annet grunnlag. 

Foresatte søker til skolen vedlagt påkrevd dokumentasjon. Skolen kontrollerer opplysningene og videresender søknadene til Ruter As.

Hva skjer når Ruter mottar søknadene?

Ruter fatter vedtak, og sender dette til elev/foresatte med kopi til skolen. I grunnskolen sendes også en kopi til kommunen.

Hva skjer når søknaden er innvilget?

  • Dersom skolebillett innvilges, blir denne produsert og sendt til skolen.
  • Om skoleskyss med minibuss/drosje blir innvilget, får eleven/foresatte informasjon om skyssen på sms fra Ruter.

Hva gjør jeg hvis søknaden blir avslått, eller delvis innvilget, og ønsker å klage?

Klager på vedtaket sendes via kontaktskjemaet. Klagen må være begrunnet og skal alltid sendes skriftlig.

Hva skjer når Ruter mottar en klage?

Ruter gjennomgår klagen så raskt det lar seg gjøre. Dersom Ruter gir klager medhold vil et omgjøringsvedtak fattes og sendes ut.

Dersom Ruter opprettholder vedtaket, sender Ruter klagen videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken (grunnskolen) eller Viken fylkeskommunale klagenemnd (VGS) for endelig avgjørelse. Kopi av alle dokumenter i saken som sendes klagenemnden sendes i kopi til klager.

Saksbehandlingstid for skoleskyssaker

Hvorfor kan det gå over 4 ukers før den er behandlet?

  • Like før skolestart er antall samtidige henvendelser svært høy, som kan gi lengre behandlingstid enn ønskelig
  • Hvis saken er mangelfullt opplyst fra søker/klagers side, eller det mangler påkrevd dokumentasjon, kan saksbehandlingen ta lengere tid.

Hvilke klagesaker prioriteres?

Alle saker behandles etter datoen de er kommet inn til Ruter.

Automatisk tildeling av skoleskyssbillett

Alle elever som tilfredsstiller krav til avstand mellom folkeregistrert bostedsadresse (per 1. mars) og skole får automatisk tildelt skolebillett via skolen, og trenger ikke å søke.

Er det noe slingringsmonn når det gjelder avstandskravet på 4 kilometer?

Nei, avstandskravet er absolutt. 2 km for første klasse, 4 km for 2.–10. klasse og 6 km for videregeående skole.

Jeg oppfyller ikke avstandskravet på 4km, men det er 2,1 km mellom hjem og holdeplass. Får jeg skolebillett?

Nei. Dersom avstandskravet på 4 km ikke er innfridd, gjelder heller ikke retningslinjene for avstand mellom bosted og holdeplass.

Kan jeg få skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei i videregeånde skole?

Nei, dette gjelder kun elever i grunnskolen. En tilsvarende rettighet er ikke innført for elever i videregående skole.

Jeg har fått brev om innvilget skolebillett. Hva gjør jeg?

Skolen har fått kopi av vedtaket og bestiller billett til deg. Du får billetten utdelt på skolen.

Jeg har fått brev om innvilget spesialskyss. Hva gjør jeg?

Skolen har fått kopi av vedtaket og bestiller spesialskyss til deg. Du eller foresatte vil få en sms når skyssen er klar.

Jeg har brukket benet. Hva gjør jeg?

Kontakt skolen din. De bestiller spesialskyss. Lever legeerklæringen din til skolen.

Barnet vårt skal gå på skole i nabokommunen over 4 km unna. Har vi rett til skyss?

Eleven har rett på skyss innenfor bostedskommunen, og får skolebillett som gjelder i kommunen dere bor. Utenfor bostedskommunen har eleven ikke rett på skoleskyss, og foresatte må ordne skyssen selv.

I noen tilfeller ligger skolen i samme sone som skolebilletten blir utstedt for til tross for at man må krysse kommunegrensen. Eleven kan da bruke billetten hele veien. Dersom det skulle bli behov for spesialskyss (taxi) for eksempel på grunn av skade, vil denne skyssen kun gjelde til kommunegrensen.

Jeg går på videregående og har mistet skolebilletten min. Hvordan får jeg ny?

Meld fra til skolen, så bestiller de ny billett til deg. Du må betale et gebyr på 300 kroner til Ruter for å få ny billett. Beløpet refunderes ikke selv om du skulle finne igjen det gamle kortet.

Kan jeg betale litt ekstra for å utvide gyldigheten på skolebilletten min?

Nei. Du må kjøpe egen billett hvis du skal reise utenom skolebillettens gyldighet.

Barnet vårt har delt bosted, men skolebilletten gjelder kun for sonen der mor bor. Hva gjør vi?

Dere kan søke om skyss grunnet delt bosted gjennom skolen. Sammen med søknaden leveres en avtale om delt bosted som viser en forutsigbar og klar plan for når eleven bor hvor. Avtalen må signeres av begge foresatte.

Skyssrefusjon

Refusjoner utbetales halvårlig etter hvert semester. Krav om refusjon sendes til Ruter pr. e-post, og skal inneholde:

  • skolens navn
  • elevens navn
  • kontonummer for utbetaling
  • kontoinnehavers navn
  • bekreftelse fra skolen på antall fraværsdager

Ruter foretar refusjoner fortløpende i januar/februar og juni/juli.

Jeg bor i Viken, kan jeg velge å gå på hvilken som helst videregående skole i Viken?

Viken har delt opp de videregående skolene sine i inntaksområder. Bakgrunnen er blant annet å samle elevene i områder nære sine bosteder slik at skoleveien ikke blir for lang.

Elever i VGS bosatt i Viken kan i utgangspunktet søke seg til alle videregående skoler i hele Viken, men prioriteres til opptak ved skoler i inntaksområdet.
Noen av disse inntaksområdene krysser tidligere fylkesgrenser. For eksempel vil elever bosatt i Vestby ha Moss i sitt inntaksområde, til tross for at Moss ligger i tidligere Østfold. Dersom en elev får plass på en skole utenfor sitt inntaksområde, vil skoleskyssretten måtte vurderes opp mot avstanden eleven må reise, hvor lang tid reisen tar og kostnaden dersom reisen ikke kan skje med ordinær kollektivtrafikk.

Hvorfor gjelder retningslinjene for tidligere Akershus for bosatte i Røyken, Hurum, Lunner og Rømskog?

Røyken og Hurum tilhørte tidligere Buskerud fylke, men ble slått sammen med Asker kommune samtidig som Viken fylke oppsto. Ruter har overtatt kollektivtrafikken i Røyken og Hurum inkludert ansvaret for skoleskyss. Lunner tilhørte tidligere Oppland (Innlandet), men ble overført til Viken ved regionreformen. Ruter har overtatt ansvaret for skoleskyss av elever bosatt i Lunner.

Rømskog tilhørte tidligere Østfold og ble slått sammen med Aurskog-Høland ved regionreformen. Ruter har ansvaret for skoleskyss av elever bosatt i nye Aurskog-Høland kommune.

 

Hva gjør jeg hvis jeg har rett på skoleskyss, men skolereisen går utenfor Ruters sonesystem?

Elever bosatt i Røyken, Hurum og Asker som velger St. Halvard vgs, Lier vgs, Drammen vgs: Elevene får skolebillett fra Ruter med en tekst på reisekortet som bekrefter at billetten kan brukes på Brakar sine linjer til og fra skolene.

Elever bosatt i Follo som velger skoler i Moss: Elevene får skolebillett fra Ruter som gjelder innenfor Ruters soneområde. For reise med tog (Vy) eller buss i Østfold må elevene selv kjøpe disse billettene og søke refusjon fra Ruter i ettertid. Reisene må dokumenteres av skolen og kjøpskvittering vedlegges.

Viken fylkeskommune har fått dispensasjon fra skoleskyss for elever i den videregående skolen i visse deler av fylket. Hva betyr dette?

Elever på videregående skoler bosatt i Romerike, Follo, Bærum og Asker som velger å gå på offentlig eller frittstående videregående skole i Oslo kommune eller frittstående videregående skoler i Innlandet fylke har ikke rett på gratis skoleskyss.
Unntaket er elever med et medisinsk behov for skyss.

Spørsmål om skoleskyss

Kontakt skolen eller ring Skoleskyss på telefon 24 20 20 33 hverdager klokken 07:00-17:30.