Skole- og spesialskyss i Akershus og personvern

Dersom du har søkt om skoleskyss trenger vi noen personopplysninger for å få levert tjenesten til deg og følge opp/ administrere tjenesten som blir levert.

Ruter får overført personopplysninger om deg fra de lokale skolekontorene. Denne informasjon vil også fremgå av vedtaksbrevet.

Dette behandler vi

  • Kundeopplysninger. Dette er kontaktdata som navn, adresse og fødselsnummer, som brukes sammen med navn for å kunne identifisere deg slik at du får ønsket transport. Dersom du søker skyss av medisinske grunner behandles også relevante oppgitte helseopplysninger.
  • Reiseopplysninger ved ordinær skoletransport. Dette er informasjon om for eksempel hvilken sone og holdeplass du startet reisen i, når du leste av reisekortet, hvilken billettype du har brukt og reisekortnummeret ditt. Opplysninger fra de åtte siste avlesningene lagres i reisekortet.
  • Reiseopplysninger ved spesialskyss. Opplysninger knyttet til tid og sted for henting.

Rettslig grunnlag

Behandlingen er nødvendig for å kunne fatte og gjennomføre vedtak om skoleskyss etter opplæringsloven. Det behandles ikke mer opplysninger enn det som er nødvendig, og du kan i stedet velge å reise anonymt med Ruter for egen regning.

Formål

Ruter behandler opplysningene for å kunne fatte vedtak om skoleskyss etter opplæringsloven, og for å kunne følge opp tjenesten overfor elever som er berettiget til spesialskyss.

Tilgang og bruk

Tilgangen til personopplysningene er begrenset og brukes bare i forbindelse med vedtak og administrasjon av skoleskyss. Ruter og datterselskapet Konsentra kan i tillegg ta kontakt med deg som bruker for å evaluere tjenesten, og kan i den forbindelse bruke en leverandør til å gjennomføre evalueringen.

Opplysningene dine blir ikke utlevert så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter, men statistiske data fra undersøkelsen vil bli rapportert til Akershus fylkeskommune. Disse dataene vil ikke kunne knyttes til deg.

Opplysningene dine vil bli videresendt til klageorganet i forbindelse med en eventuell klage.

Lagring og sletting

  • Personopplysningene om deg blir lagret i inntil ett år etter at du ikke har rett til skoleskyss mer, på grunn av rapporteringsplikten til Akershus fylkeskommune.
  • Dersom du får avslag på søknaden vil personopplysningene bli slettet senest én måned etter at klagefristen utløper, eller senest én måned etter at en eventuell klage er ferdigbehandlet.

Du har rett til innsyn i og retting eller sletting av opplysninger som er lagret om deg.