M2016: Slik reiser du i fremtiden

Lurer du på hvordan du reiser de neste 10, 20 og 30 årene? M2016 gir deg noen av svarene. 

M for mobilitetsløsninger

Oslo og Akershus er relativt sett det raskest voksende hovedstadsområde i Europa, og før 2040 vil innbyggertallet i Oslo alene ha passert millionen. I M2016 er det derfor ett spørsmål det er spesielt viktig å besvare: Hva skal til for at kollektivtransport, sammen med sykkel og gange, kan ta veksten i den regionale persontrafikken?

Det blir for snevert å bare tenke buss, trikk, båt og bane når det planlegges for fremtiden. M2016 tenker helhetlig og ser alle former for transport i sammenheng. Uavhengig om du setter deg på lokaltoget, på sykkelen eller tar beina fatt dit du skal. Ruter kaller det mobilitet. Det er det M-en i M2016 står for – fremtidens mobilitetsløsninger.

Et mål om å ta veksten fra privatbilisme er ambisiøst, men når vi ser tilbake til 2008 ser vi starten på denne utviklingen. Veksten i kollektivtrafikken har vært sterk og betydelig høyere enn befolkningsveksten. Bare i 2014 økte antallet kollektivreiser med 10 millioner og biltrafikken har flatet ut.

Her er de ti mest sentrale punktene fra M2016

1. Kundene skal få flere valgmuligheter, og det skal bli lettere for flere å sette igjen bilen. Ruter vil utvikle et tett og fleksibelt nettverk av integrerte mobilitetsløsninger med høy kvalitet, slik at tilbudet blir attraktivt forbåde arbeids- og skolereiser og handle-, hente- og fritidsreiser.

2. Vi skal skape verdi sammen med kundene og dermed sikre kontinuerlig og målrettet innovasjon. Vi skal utnytte de muligheter teknologiutvikling representerer for å finne de beste løsningene for fremtidige mobilitetstjenester.

3. Vi trenger en bærekraftig byutvikling hvor mobilitetstilbudet styrker regionens attraktivitet. Ruter ønsker en byutvikling som skjer innenfra og ut og fortetting i bysentre, i stasjonsbyer og ved knutepunktene for kollektivtrafikken. Ruter ønsker at kommunene slutter seg til anbefalingene fra plansamarbeidet og jobber aktivt for å utvikle gode knutepunkter, regionbyer og bybånd som kan bygge opp om et attraktivt, effektivt og grønt mobilitetstilbud. Arealsamarbeidet bør utvides til nabofylker og organisering av mobilitetstjenester utvikles i tråd med utvidelsen av det funksjonelle hovedstadsområdet, gjennom et felles markedsorientert administrasjonsselskap for Østlandet.

4. Sykling og gange må inngå i et helhetlig mobilitetstilbud. Tilbudet for dem som sykler og går må styrkes slik at vi får et godt samspill mellom gange, sykling og kollektivtransport. Det betyr utvikling av et høykvalitets og sikkert sykkelveinett i regionen, utvikling av gode bygater der bilens rolle reduseres, økt etablering av sykkelparkering ved kollektivtrafikknutepunktene og integrerte informasjon- og betalingsløsninger for bysykkel.

5. Trikkebyen Oslo må bli en realitet. Ruter vil styrke trikkens rolle i byen for å skape et bedre og mer effektivt tilbud og bidra til å øke byens attraktivitet. Vi vil jobbe for gode gateløsninger som løfter bymiljøet, hvor trikkens rolle inngår i et helhetlig byutviklingsperspektiv med gang- og sykkelløsninger. Ruter ønsker samarbeid med byplanleggere og lokalt næringsliv for å utvikle de gode gatene som ivaretar både mobilitet og stedlig aktivitet i gatene.

6. Moderne miljøvennlige busser skal effektivt og med høy frekvens betjene brukervennlige knutepunkter og styrke det tverrgående mobilitetstilbudet i regionen. Det krever egne traseer, fjerning av gateparkering og trafikkregulerende tiltak som styrker kollektivtrafikkens konkurranseevne. Ruter vil utvikle moderne bussanlegg med fornybare energiløsninger, i hovedsak for biogass og elektrisk drift.

7. Vi må prioritere de prosjektene som har størst nytte og best markedspotensial. Etter Fornebubanen bør ny metrotunnel gjennom Oslo bygges sammen med oppgradering av trikkenettet for nye trikker og utvikling av gode og tilgjengelige terminaler for overgang mellom sykkel, buss og skinnegående driftsarter. Videre bør toget utvikles til å ta en større rolle i byen, gjennom utvikling av et lokaltogsystem der en nord-syd tunnel gjennom Oslo er sentral. Som forutsetning for prioritering av nye prosjekter, ligger ivaretagelse og vedlikehold av dagens materiell og infrastruktur, slik at vi til enhver tid sikrer effektiv utnyttelse av ressurser i kollektivtrafikken. For gatetrafikken er fremkommelighetstiltak svært lønnsomme og en forutsetning for at vi skal lykkes.

8. Bestillingstjenesten RuterFlex skal gi kundene økt frihet. Tilbudet skal bidra til at mobilitetsnettverket blir mer finmasket og relevant for flere kunder. RuterFlex skal utfylle det ordinære rutetilbudet ved at det gir kundene fleksibilitet rundt reisetidspunkt, reisemåte, antall reisende og rute.

9. Vi trenger kortere planprosesser og sterkere gjennomføringskraft. KVU Oslonavet bør følges opp med et felles plankontor for å sikre fremdrift i realiseringen av de viktigste prosjektene. Utbygging av nye baneløsninger, som Romeriksbane mellom Lørenskog og Skedsmo, bør organiseres som infrastrukturselskaper som ivaretar både planlegging, sikring av arealer og finansiering.

10. Finansieringsgrunnlaget for kollektivtrafikken bør styrkes gjennom en ny finansieringspakke. Ruter anbefaler et nytt løft for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet gjennom en finansieringsmodell for investering og drift der både bilister, kollektivtrafikanter, samt regionale og statlige myndigheter bidrar, og som sikrer det nødvendige årlige løftet i driftsmidler for å betjene økt trafikk.

Mediesaker om M2016 og KVU Oslo-Navet

E24: Klart for krangel om kollektivtrafikken i Oslo-området

E24: Slik vil transportetatene utvikle trafikken i hovedstaden

Romerikes Blad: Flere nye tunneler for kollektivtrafikk anbefales i Oslo

Nettavisen: Slik skal kollektivtrafikken bli

Teknisk Ukeblad: Ruter: Det haster å bygge fornebubanen og ny metrotunnel

Dagsavisen: Vil bygge T-banetunnel først

Nettavisen: Forventer vanvittig bilkø om 45 år

Avisa Hordaland: Planar om fleire nye tunnelar for kollektivtrafikken i Oslo

P4: Nye togtunneler bør komme raskt

Osloby: Anbefaler trikk til Helsfyr og tog til Bislett

NRK Østlandssendingen: Dette kan bli stor-Oslos nye kollektivnettverk

VG: Slik kan fremtidens kollektivtilbud i Oslo bli

Nordstrands Blad: Vil ha mer trikk i sørøst

Stavanger Aftenblad: Storstilt plan for kollektivtrafikken i Oslo-området

Side3: Ekstrem utbygging av vei og bane i Oslo vil koste minst 130 milliarder

Budstikka: Kollektivsatsing skaper ny E18-strid

Samferdsel & Infrastruktur: I fremtiden reiser vi heller kollektivt enn med bil

Akers Avis Groruddalen: Alle garanterer for Ahusbane

Østlandsets Blad: – Tverrforbindelsen må bli bedre

Østlandets Blad: Ønsker seg flere avganger og matebusser

Østlandets Blad: – Innbyggerne som betaler til slutt

TV2: Slik blir fremtiden kollektivtilbud i Oslo:

Bussmagasinet: Mer kollektivt i fremtiden

ABC nyheter: Ingen vet hva den storslåtte kollektivplanen koster

NRK Østlandssendingen: Togtunnel under Sagene og Bislett

Osloby: Ruter vil at du reiser med nettskyen

Er det saker om M2016 du savner på denne listen, send gjerne en link til presse@ruter.no.

KVU Oslo-Navet

Det er Jernbaneverket (Bane NOR og Jernbanedirektoratet), Statens vegvesen og Ruter som i fellesskap har utarbeidet KVU Oslo-Navet, som er en utredning av hvordan transportsystemet i hovedstadsområdet kan utvikles frem mot 2030 og 2060. KVU-en ferdigstilles i slutten av september. Forslagene i M2016 har samme analysegrunnlag og bygger på hovedtrekkene i KVU Oslo-Navet.