Selvkjørende kjøretøy

Fra pilotprosjekt til bærekraftig bevegelsesfrihet.

Bakgrunn

Siden 2019 har Ruter prøvd ut selvkjørende kjøretøy som en del av reisetilbudet i hovedstadsregionen. Gjennom en av de største og mest ambisiøse utprøvingene i offentlig kollektivtransport henter vi kunnskap som kan hjelpe oss å skape et enda bedre transporttilbud for kundene i fremtiden.

Ni røde selvkjørende biler står parkert i vintervær.
Flåten av selvkjørende kjøretøy som har blitt brukt i Ruters piloter.

Utprøvinger fra 2019 til i dag

 

Utprøvinger

Akershusstranda

Linje 35: Vippetangen – Kontraskjæret

Første selvkjørende busslinje som en integrert del av Ruters transportnettverk

Hensikten med prosjektet var å utforske hva slags roller selvkjørende kjøretøy kan spille som en integrert del av kollektivtilbudet til Ruter. Linje 35 ble vår aller første selvkjørende busslinje, og dekket en strekning langs havnepromenaden hvor det ikke fantes offentlig transport fra før.

Midt i Oslo satte vi hjul på bakken for å lære om blant annet kjøretøyenes samspill med andre trafikanter, hvordan kunder og befolkningen ville reagere på den nye teknologien, og hvordan vi må organisere oss for å kunne administrere større flåter med selvkjørende kjøretøy i fremtiden.

 • Kjøretøy - Navya Arma
 • 1,2 km lang rute
 • SAE nivå 3
 • Maksimum hastighet: 18 km/t
 • Fartsgrense på strekning: 30 km/t

SAE (the Society of Automotive Engineers) har definert fem nivåer av autonomi. Denne utprøvingen er på nivå 3.

Kongens gate

Linje 35: Vippetangen – Christiania Torv

Første selvkjørende busslinje med trafikklyskommunikasjon i Oslo

En viktig del av Ruters selvkjøringsprosjekt er å utforske hvordan selvkjørende kjøretøy kan fungere i samspill med infrastrukturen i vegnettet i Oslo-regionen.

Vi har mye å lære om hvordan selvkjørende kjøretøy kan ta seg best mulig gjennom trafikken, blant annet i komplekse lyskryss. Langs traseen mellom Vippetangen og Christiania Torv piloterte vi derfor kommunikasjon mellom lyskryss og kjøretøy i Oslos indre bygater. Gjennom slike utprøvinger jobber vi mot å finne frem til standardiserte løsninger som kan la seg overføre til andre prosjekter og kollektivtransportaktører, med formål å sikre skalerbarhet til større områder og flere kjøretøy.

 • Kjøretøy - Navya Arma
 • 1,4 km lang rute
 • SAE nivå 3
 • Maksimum hastighet: 18 km/t
 • Fartsgrense på strekning: 30 km/h

SAE (the Society of Automotive Engineers) har definert fem nivåer av autonomi. Denne utprøvingen er på nivå 3.

Ormøya og Malmøya

Linje 85B: Nedre Bekkelaget – Malmøya

Selvkjørende kjøretøy som tiltak for å redusere biltrafikk og bedre hverdagsmobiliteten i et nabolag

Formålet med prosjektet på Nedre Bekkelaget var å studere hva selvkjørende kjøretøy kan bety for hverdagslogistikken i et nabolag. Ved å øke frekvensen på offentlig transport ved hjelp av mindre selvkjørende kjøretøy ønsket vi å redusere behovet for privatbil i området.

For å kunne tilby innbyggerne en verdifull selvkjørende reisetjeneste var vi avhengige av å sikre høy driftsstabilitet langs strekningen. På Linje 85B gjorde vi derfor løpende justeringer i tilbudet for å utforske hva som skulle til for å sikre stabil og pålitelig drift. Driftsstabilitet vil være en suksessfaktor for å igangsette nye, mer komplekse selvkjørende busslinjer i årene som kommer.

 • Kjøretøy – Navya Arma
 • 1,3 km lang strekning
 • SAE nivå 3
 • Maks hastighet: 18 km/h
 • Fartsgrense på strekning: 30 km/h

SAE (the Society of Automotive Engineers) har definert fem nivåer av autonomi. Denne utprøvingen er på nivå 3.

Ski

Linje 529: Ski stasjon vestHebekk

Ny æra for selvkjørende kjøretøy

Hensikten med Ruters selvkjøringsprosjekt er å undersøke hvordan selvkjørende kjøretøy kan anvendes til å skape et bedre kollektivtilbud i hovedstadsregionen. I løpet av våre første utprøvinger av selvkjørende busser i Oslo har vi tilegnet oss viktig kunnskap og erfaringer å bygge videre på. I denne fasen av selvkjøringsprosjektet utvides samarbeidet med nye aktører. Gjennom en avtale med operatørselskapet Holo er Toyota Motor Europe og den finske teknologibedriften Sensible 4 innlemmet i prosjektet. Derfor benytter denne utprøvingen Toyota-kjøretøy utstyrt med Sensible 4s programvare i transporttilbudet. Samarbeidet gjør det mulig for oss å ta utprøvningen et steg videre, med kjøretøy og teknologi som på sikt kan forbedre kollektivtilbudet til Ruter.

Linje 529 kjører mellom boligområdet Hebekk og Ski stasjon.

Det nye reisetilbudet har linjenummer 529 og går mellom boligområdet Hebekk og Ski stasjon. Formålet er å undersøke hvilken reduserende effekt en slik tjeneste kan ha på privatbilbruken i området. Tilbudet driftes innledningsvis med to kjøretøy. I første omgang skal kjøretøyene følge en fast rute, men ambisjonen er at tjenesten etter en stund skal omdannes til en fleksibel bestillingstjeneste – slik at de reisende selv kan bestemme når og hvor de vil plukkes opp.

Toyota-kjøretøyene har plass til 4-6 passasjerer, og et av dem er utstyrt med rullestolrampe. Kjøretøyene kjører helt selv, men det er en spesialtrent sikkerhetssjåfør om bord i hvert kjøretøy.

 • SAE nivå 3
 • Maksimum hastighet ved oppstart: 30 km/t
 • Fartsgrense på strekning: 30-50 km/h

SAE (the Society of Automotive Engineers) har definert fem nivåer av autonomi. Denne utprøvingen er på nivå 3.

Hvorfor gjør Ruter dette?

Ruter mener at selvkjørende kjøretøy satt i system vil være en viktig del av fremtidens mobilitetsløsninger. Vi ønsker å holde oss i front av den teknologiske utviklingen og utnytte mulighetene den medfører. Derfor har vi startet utprøving av selvkjørende kjøretøy som en integrert del av kollektivtilbudet i Oslo.

Utprøvingen har et tredelt formål:

 1. Vi skal introdusere teknologien for våre kunder og omgivelser, slik at både kollektivreisende og andre trafikanter får erfaring med selvkjørende kjøretøy.
 2. Vi skal utforske hva slags roller slike kjøretøy kan spille som del av kollektivtilbudet, og hva slags nye mobilitetstjenester de muliggjør.
 3. Vi skal utvikle vår egen og andres kompetanse på selvkjøring, og bidra til at samarbeidspartnere og myndigheter stiller forberedt på teknologiens fremvekst.

Hvordan gjør vi dette?

Forsknings- og utviklingssamarbeid med Holo

I forbindelse med utprøving av selvkjørende kollektivtransport har Ruter inngått en forsknings- og utviklingsavtale med Holo (tidligere Autonomous Mobility AS). Holo er Europas ledende operatør av selvkjørende kjøretøy i Europa, og prosjektet vi gjennomfører med dem er blant de mest ambisiøse utprøvingene av selvkjørende kjøretøy i offentlig kollektivtransport noe sted i verden.

Holo skaffer Ruter tilgang til kjøretøy og teknologi, står for drift av linjene og leder søknadsprosess og godkjenningsarbeid knyttet til kjøretøy og strekninger.

Samarbeid med Statens vegvesen og Bymiljøetaten

Utprøvingen av selvkjørende kjøretøy gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo. Prosjektet inngår i en felles satsing kalt «Smartere transport i Oslo-regionen» (STOR), hvor de tre organisasjonene samarbeider om å prøve ut nye mobilitetstjenester.

Målet er å utnytte teknologiske fremskritt til å gjøre transporten i Oslo-området enklere, mer bærekraftig og mer kostnadseffektiv.

Samarbeid med Transportøkonomisk institutt

Utprøvingen av selvkjørende kjøretøy gjennomføres i tett samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI) på flere arenaer, blant annet gjennom Autobus-prosjektet, der TØI studerer kundeadferd og samspill i trafikken fra et selvkjøringsperspektiv. Utprøvingene benyttes også i forskningsarbeidet TØI gjennomfører i forbindelse med AUTOPIA og Drive to the Future.

Erfaringsutveksling, forskning og finansiering

 • Klimasatsmidler: Tilskudd til utprøving av utslippsfri autonom Kollektivtrafikk fra Miljødirektoratet.
  Les mer om prosjektet her
 • Smartere transport i Norge (STiN). Tilskudd til pilotering av punkt-til-punkt-kjøring med autonome busser tildelt av Samferdselsdepartementet til Oslo kommune og Ruters ansvarsområde i Viken.
 • EU Horizon 2020 – project AVENUE: Tilskudd til demonstrasjoner av autonome løsninger i urbane strøk. Utprøvingene i Oslo er en del av AVENUE gjennom vår FoU-partner Holo.
 • Forskningsrådet: Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor med formål om å prøve ut selvkjørende personbiler (AUTOPIA). I samarbeid med Holo, Statens vegvesen, Ruters ansvarsområde i Viken og Transportøkonomisk institutt.
 • Drive2TheFuture: Prosjektet Drive2TheFuture tar sikte på å forberede førere, reisende og kjøretøysoperatører på fremtiden for å skape aksept for autonome transportmidler. Utprøvingene i Oslo er en del av Drive2TheFuture gjennom vår samarbeidspartner TØI.
 • Nordic Innovation (Nordic Smart Mobility and Connectivity - Round 2): Gjennom prosjektet CONNECTING vil Holo, Sensible 4 og Ruter utvikle, teste og implementere en ny kontrolltårnfunksjon for å kunne overvåke og håndtere fjernstyring av autonome kjøretøy.
 • SmartFeeder: Prosjektet SmartFeeder skal identifisere utfordringer og høste erfaringer fra de beste løsningene i ulike selvkjørende pilotprosjekter i Norge. Prosjektet er delfinansiert av Forskningsrådet gjennom Transport 2025. Jernbanedirektoratet er prosjekteier. SINTEF er prosjektleder og forskningspartner. Øvrige partnere er Statens vegvesen Vegdirektoratet, Forus PRT, ITS Norge, Acando og Applied Autonomy. Samarbeidspiloter er ForusShuttle, OBOS på Fornebu, Kongsberg Test Arena, Gjøvik og Ruter.

Ønsker du å ta del i forskningen i prosjektet?

Ruter inviterer forsknings og utdanningsinstitusjoner til å benytte vår(e) pilot(er) som en arena for innsikt og læring i egne studier. Vi gir deg tilgang på våre driftssatte piloter, og lar det være opp til deg hva du ønsker å utforske. 

Send e-post til selvkjorende@ruter.no

Ta kontakt

Har du spørsmål, innspill eller andre henvendelser?

Send gjerne en e-post til post@ruter.no

Pressevakt

Pressevakten håndterer alle mediehenvendelser og er kun for journalister.