Nye Majorstuen stasjon

For at kollektivtrafikken skal kunne utvide kapasiteten til å frakte enda flere mennesker og fremdeles være attraktiv for nye kollektivreisende, foreslås det å legge Nye Majorstuen stasjon under bakken.

For at kollektivtrafikken skal kunne utvide kapasiteten til å frakte enda flere mennesker og fremdeles være attraktiv for nye kollektivreisende, er det viktig med både Fornebubane og ny sentrumstunnel for T-banen. Fornebubanen kan føres fra Majorstuen til Fornebu ved å oppgradere dagens stasjon i dagen, men en ny sentrumstunnel vil kreve en stasjon på Majorstuen med fire spor til plattform.

Ruter foreslår å legge en ny stasjon på Majorstuen under bakken. Dette gir flere fordeler for de reisende. Stasjonen kan flyttes litt nærmere sentrum, slik at de reisende får kortere avstand til sine målepunkt, og de kan komme til T-banen uten å måtte krysse Ring 2, da stasjonen vil få utgang på begge sider.

Majorstukrysset. Foto
Målinger viser at i løpet av 1 time i rush, krysser opp mot 5000 fotgjengere dette krysset sammen med både biler, trikker og busser.

Majorstuen er det nest største kollektivknutepunktet i Oslo med rundt 30 millioner på- og avstigninger per år. Til sammenligning har Jernbanetorget rundt 50 millioner påstigninger i året. Majorstukrysset i dag er overbelastet på gateplan med både syklister, fotgjenger, biler, trikker og busser som skal frem, og dessverre forekommer det også en del trafikkulykker i området.

Mer attraktivt for boliger og næring

Ruter og Sporveien, med bistand fra Asplan Viak, leder arbeidet med reguleringsplan og konsekvensutredning (KU). Sporveien eier dagens T-banestasjon med tilhørende spor og vognhaller, mens Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten ønsker å utvikle Majorstuen til et enda mer attraktivt område for både boliger og næring.

I reguleringsarbeidet ser vi på hvilke muligheter sporområdet gir til å etablere en bystruktur med tilliggende gater, byrom og eksisterende bebyggelse i et helhetlig byplangrep. Vi ønsker å utvikle dagens sporområde fra en barriere i dag til en levende by i fremtiden.

Sporområdet rundt Majorstuen. Foto
Her ser en at selve sporområdet fremstår som en barriere i stedet for å lage en helhetlig bystruktur med flere forbindelser på tvers, gode byrom og ny bebyggelse.

Skal håndtere veksten i kollektivtrafikken

Målet for reguleringsarbeidet er å lage et kollektivknutepunkt som er rustet til å håndtere veksten i kollektivtrafikken i årene som kommer, og som er oversiktlig og lett å bruke slik at trafikksikkerheten ivaretas. Ny bebyggelse skal etableres som gir muligheter for å skape et sammenhengende bygulv med flere, gode byrom og grønn forbindelse mellom Blinderndraget og Frognerparken, noe som vil øke trivselen blant beboere, næringsliv og besøkende i området. Frognerelva skal også åpnes opp og gjøres mest mulig tilgjengelig.

Byplangrep. Illustrasjon
Illustrasjonen viser det overordnede byplangrepet hvor ny bebyggelse på sporområdet skal åpnes mot eksisterende Majorstuen, og både mot Frognerelva og nytt parkdrag.

Videre arbeid

  • Fremdrift er avhengig av arbeidet med Fornebubanen
  • Reguleringsplan/Konsekvensutredning sendes over til PBE etter sommeren 2017.

Dokumentasjon og presentasjoner fra informasjonsmøter

Presentasjon for Bydel Ullern

Spørsmål om planarbeidet rettes til Ruter As ved Øystein Grov, tlf. 400 06 700, e-post:oystein.grov@ruter.no.

For Vækerø og Skøyen

Spørsmål om planarbeidet rettes til Ruter As ved Øystein Grov, tlf. 400 06 700, e-post: oystein.grov@ruter.no.

Skriftlig innspill sendes Norconsult v/Espen Utne, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika eller E-post: espen.utne@norconsult.com. Vennligst merk innspillet "Fornebubanen".

Frist for å komme med merknader er satt til 10. april 2015.

Fra informasjonsmøtet for Majorstuen

Spørsmål om planarbeidet rettes til Ruter As ved Hellen Jansen, tlf. 481 78 768, e-post: hellen.jansen@ruter.no.

Skriftlig innspill sendes Asplan Viak v/Per Christian Stokke, Postboks 24, 1300 Sandvika eller E-post: perchristian.stokke@asplanviak.no. Vennligst merk innspill "Majorstuen".

Frist for å komme med merknader er satt til 20. april 2015.