Nye Majorstuen stasjon

Fremtidsrettet byutvikling på eksisterende sporområder.

Bakgrunn

Majorstuen T-banestasjon er i dag Norges tredje største kollektivknutepunkt, med 70.250 gjennomreisende hver dag fordelt på T-bane og trikk. Majorstukrysset er tungt trafikkert av biler, kollektivtrafikk og store mengder myke trafikanter.

I løpet av de kommende årene skal Fornebubanen føres inn til Majorstuen stasjon og ny sentrumstunnel anlegges for å øke hele T-banesystemets kapasitet. I forbindelse med begge prosjektene er oppgradering av Majorstuen T-banestasjon av stor betydning, med økning fra to til fire spor.

Reguleringsplanen for Fornebubanen ble vedtatt i Oslo bystyre i januar 2018. Den regulerte en ny toetasjes stasjon under bakken på Majorstua, og la opp til en senkning av dagens sporområde.

Planforslagets hovedprinsipper

Ny bydel over sporområdet

Etablering av T-banestasjon under bakken frigjør et areal på ca. 100.000 kvadratmeter for bærekraftig byutvikling i dagens sporområde. 33 % av området foreslås bebygges; resten tilgjengeliggjøres for befolkningen i form av grøntområder, torg o.l. Dette kan gi rom for over 400 nye boliger, handel service, skole, kulturaktiviteter, ca.1300 kontorarbeidsplasser, to barnehager, park og offentlige byrom, samt en rekke andre funksjoner.

Forberedelse for ny baneinfrastruktur

Ny utforming av Majorstuen stasjon legger til rette for innføring av Fornebubanen. Ny stasjon inngår også i planene om ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum, som anbefales ferdigstilt før 2030.

Fjerning av barrierer

Planforslaget syr sammen områder som i dag er avskåret fra hverandre av sporarealer. Nye gang- og sykkelforbindelser reduserer dagens omveier med opptil én kilometer, og sørger for at færre behøver å ta seg frem via Majorstukrysset.

Tilrettelegging for myke trafikanter

Areal i planområdet tilrettelagt for byliv og myke trafikanter øker fra 25 % til 55 %. Omlegging av trafikken i Majorstukrysset og ny forbindelse mellom Slemdalsveien og Sørkedalsveien bedrer forholdene for gående, syklende og kollektivtrafikk.

Ny park og åpning av Frognerelva

En ny park i dagens sporområde får et areal tilsvarende Studenterlunden, Spikersuppa og Eidsvolls plass til sammen. Etablering av park gir mulighet for åpning av Frognerelva gjennom planområdet. Parken vil inngå i en av byens viktigste blågrønne korridorer og gir sammenhengende turveiforbindelse mellom Oslofjorden og Nordmarka.

Et robust planforslag

Ruters planforslag tar høyde for et politisk handlingsrom knyttet til videre utbygging og finansiering. Det er ønskelig med en byutvikling med stort mangfold og fleksibilitet for endring over tid.

I tråd med kommunens miljøambisjoner

Den foreslåtte omreguleringen av Majorstuen vil halvere bilbruk i området sammenlignet med tilsvarende utbygging i Oslo for øvrig. Prosjektet bygger opp rundt prinsipp om knutepunktfortetting og kommunens blågrønne struktur på samme tid.

Aktører

Reguleringsplanen med konsekvensutredning er utarbeidet av Ruter på bestilling fra Oslo kommune. Ruter har samarbeidet tett med grunneier Sporveien, og er bistått i arbeidet av konsulent Asplan Viak.

Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren har fremmet hvert sitt alternative forslag til reguleringsplan. Forskjellene mellom alternativene er primært knyttet til byggehøyder, kjøremønster for bil og i hvilken grad vognhallen fra 1922 skal bevares.

Reguleringsplan på høring

Reguleringsplanforslaget ligger på høring frem til 4. mars 2019.

Møter

Under høringsperioden vil det bli gjennomført tre åpne møter i Menighetsfakultetet i Gydas vei 4.

Ta kontakt

Har du spørsmål, innspill eller andre henvendelser? Send gjerne en e-post til ola.skar@ruter.no.