Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum

Planleggingen av en ny T-banetunnel fra Majorstuen til Tøyen med mulig forlengelse til Bryn er i gang. Tunnelen vil kobles sammen med dagens T-bane på Stortinget.

Bakgrunn

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny T-banetunnel og nye stasjoner for å møte befolkningsveksten i Oslo og Akershus.

En ny tunnel vil gi økt kapasitet gjennom sentrum. Dette betyr flere og hyppigere avganger ikke bare i sentrum, men på hele T-banenettet med over 100 T-banestasjoner. Samtidig blir både Bislett og Grünerløkka tilgjengelig med T-banen.

Når hovedstrømmene av reisene til og fra sentrum gjøres med skinnegående transport under bakken, frigjør det plass på overflaten til sykkel og gange.

Trasé

T-banetunnelen planlegges fra Majorstuen via Stortinget til Tøyen. Det vil i videre planfaser bli vurdert om tunnelen bør forlenges til Bryn. Det anbefales ny stasjon på Bislett og Grünerløkka. Antall stasjoner og konkret lokalisering av oppganger vil vurderes i videre planfaser.

Planområdet

Det er satt en romslig planavgrensning (svart linje) på store deler av strekningen for å kunne undersøke nærmere optimal plassering av trasé (rød linje), og plassering av stasjoner og oppganger (røde/blå felt).

Planområdet går gjennom indre by mellom Majorstuen og Bryn. Planområdet er i hovedsak under bakken, med unntak av stasjonsoppganger og arealer der det i anleggsfasen vil bli byggegroper, kjørbar tilgang til tunnel (tverrslag) og riggområder. I enkelte områder er det lav bergoverdekning, og her vil det bli aktuelt med tiltak for å styrke fundamentering av bebyggelse og anlegg over tunneltraseen.

Status planlegging

Forslag til planprogram var på høring i perioden 2. oktober til 13. november 2017. Ruter har laget forslag til revidert planprogram på bakgrunn av høringsinnspillene, og forslag til revidert planprogram ble oversendt til plan- og bygningsetaten (PBE) 12. februar 2018. Bystyret vedtok 15. mai 2019 at ny T-banetunnel skal planlegges fra Majorstuen via Bislett, Stortinget, Nybrua på nedre Grünerløkka og Tøyen. PBE er planmyndighet i Oslo kommune og de fastsatte planprogrammet for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum 2. juli 2019 på bakgrunn av bystyrevedtaket.

Planprogrammet beskriver hva som skal undersøkes og konsekvensutredes i det videre planarbeidet.
Utredninger om hensiktsmessig stasjonsstruktur i området fra og med St. Olavs plass til og med Youngstorget samt behovsanalyse og kapasitetsvurderinger for strekningen øst for Tøyen stasjon til vest for Brynseng stasjon, vil resultere i et revidert planalternativ som vil være utgangspunkt for detaljregulering med konsekvensutredning.

Byråd for miljø og samferdsel har sendt en bestilling til Ruter om å gjennomføre konsekvensutredning og detaljregulering for den vedtatte traseen med tilhørende stasjoner. Ruter starter dette arbeidet høsten 2019.

Utredninger og dokumenter

Vil du vite mer om hva som har vært utredet til nå? Listen nedenfor viser tidligere utrednings- og planfaser med tilhørende dokumenter.

2019: Utredningsalternativ 2 - Behovsanalyse Tøyen/Ensjø-Brynseng

Analysene viser at eksisterende T-banespor mellom Tøyen/Ensjø og Brynseng vil være tilstrekkelig for å gi et T-banetilbud med nok kapasitet i 2040 og frem mot 2060. Dette gjelder også i «stresstesten» der Oslos befolkning vokser 19 % mer enn SSBs standardprognose for 2040, og med 33 % mindre biltrafikk i Oslo enn i 2015.

Beregningene er gjennomført for 2040 med en langt kraftigere befolkningsvekst enn det som kan forventes, og med målsatt nedgang i biltrafikken. Med forutsetninger som er mer i tråd med forventet befolkningsutvikling, vil det med ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum være tilstrekkelig kapasitet i T-banesystemet frem til andre halvdel av 2000-tallet.

Rapporten "Behovsanalyse Tøyen/Ensjø - Brynseng"

2019: Utredningsalternativ 1 - Stasjonsstruktur i sentrum

2017: Kvalitetssikring 1 (KS) av KVU Oslo-navet

Den eksterne kvalitetssikringen (KS1) av KVU Oslo-Navet (mai 2017) anbefaler at det bygges ny T-banetunnel mellom Majorstuen og Tøyen/Ensjø. KS1 viser til at den forventede veksten i reiser med T-bane vil gi kapasitetsutfordringer som ikke kan løses uten en ny tunnel.

Det anbefales derfor at videre utredninger og planlegging starter i 2017 med sikte på bygging av ny T-banetunnel så raskt som mulig.

Høst 2016: Felles plan- og gjennomføringsstrategi

Ruter utarbeidet, på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, i samarbeid med Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten, Byantikvaren, Jernbaneverket (Jernbanedirektoratet/Bane NOR), Sporveien og Statens vegvesen en felles plan- og gjennomføringsstrategi for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum og ny regiontogtrasé fra Oslo S til Lysaker.

Strategien inneholder forslag til fremdriftsplan, organisering av det videre arbeidet og gjennomføringsmodell.

2015: M2016

Hvert fjerde år legger Ruter frem en strategi for kollektiv­trafikken. I M2016 er blikket løftet fra kollektiv­trafikk til mobilitets­løsninger, for å sikre utvikling av et stadig mer attraktivt tilbud til regionens innbyggere. 

Konklusjonene fra KVU Oslo-Navet er også innarbeidet i mobilitetsstrategien M2016.

2013 - 2015: KVU Oslo-Navet

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter la frem "Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo" (KVU Oslo-Navet) i 2015.

Målsetningen med utredningen var å gi anbefalinger til hvordan man kan utvikle et bærekraftig transportsystem i hovedstadsområdet som tilfredsstiller behovet for person- og næringstransport i et langsiktig perspektiv. Ny T-banetunnel og ny regiontogtrasé Oslo S – Lysaker var høyt prioriterte tiltak i anbefalingen.

2011: K2012

Ruters strategiske kollektivtrafikkplan 2012–2060. 

Det har blitt arbeidet med planer om ny sentrumstunnel i mange år. I forbindelse med fremleggelsen av Ruters kollektivstrategi K2012, gikk Ruter ut og orienterte om arbeidet og anbefalte at det ble bygget en ny sentrumstunnel for T-banen.

Foreliggende forslag til planprogram ligger nær opp til hva som ble foreslått i K2012.

Les Ruters strategiske kollektivtrafikkplan K2012

Ta kontakt

Har du spørsmål, innspill eller andre henvendelser? Send gjerne en e-post til post@ruter.no.

Pressevakt

Pressevakten håndterer alle mediehenvendelser og er kun ment for journalister.