Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum

Planleggingen av en ny T-banetunnel fra Majorstuen til Tøyen/Ensjø er i gang. Tunnelen vil kobles sammen med dagens T-bane på Stortinget.

Illustrasjon som viser den nye tunnelens trasé fra Majorstuen til Ensjø.

Bakgrunn

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny T-banetunnel og nye stasjoner for å møte den økte etterspørselen etter kollektivtrafikk som følge av blant annet befolkningsveksten i Oslo-området.

En ny tunnel vil gi økt kapasitet gjennom sentrum. Dette betyr flere og hyppigere avganger ikke bare i sentrum, men på hele T-banenettet med over 100 T-banestasjoner. Samtidig blir både Bislett og Grünerløkka ved Nybrua tilgjengelig med T-banen.

Når hovedstrømmene av reisene gjennom sentrum gjøres med skinnegående transport under bakken, frigjøres plass på overflaten til andre formål.

Trasé

T-banetunnelen planlegges fra Majorstuen via Stortinget til Tøyen, med to nye stasjoner på Bislett og Grünerløkka ved Nybrua. I tillegg skal Stortinget stasjon bygges om og Tøyen stasjon utvides. Konkret lokalisering av stasjonsoppganger både på de eksisterende og nye stasjonene vil vurderes i videre planfaser. I tidlige faser så man på etablering av stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget. Det er ikke anbefalt videreført. Ny Majorstuen stasjon er et eget prosjekt.

Les om nye Majorstuen stasjon på sporveien.com

Analyser viser at dagens spor mellom Tøyen/Ensjø og Brynseng har god nok kapasitet til å gi et tilstrekkelig T-banetilbud frem mot 2060. Den faglige anbefalingen er derfor at den nye tunnelen kobles på dagens trasé mellom Tøyen og Ensjø.

Planområdet

Prosjektet har en planavgrensning som er vist i svart linje i illustrasjonen under. Foreløpig skissert trasé er angitt med rød linje, og i rødt/blått er plasseringer av stasjoner/oppganger angitt.

Planområdet går gjennom indre by mellom Majorstuen og Ensjø. Traseen og stasjoner er under bakken, med unntak av stasjonsoppganger og nødvendige arealer i anleggsfasen.

Kart over traseen med planavgrensning tegnet inn i området rundt ny tunnel.

Status planlegging

Fra høsten 2020 frem til høsten 2021 er det gjennomført en utredning av muligheter for traséoptimalisering og justering av av stasjonsplasseringer. Dette er en av flere utredningsoppgaver beskrevet i planprogrammet.

Historikk

En konseptvalgutredning (KVU Oslo-Navet) anbefalte i 2015 ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum. Bystyret vedtok 15. mai 2019 at ny T-banetunnel skal planlegges fra Majorstuen via Bislett, Stortinget, Nybrua på nedre Grünerløkka og Tøyen. Plan- og bygningsetaten (PBE) er planmyndighet i Oslo kommune og fastsatte planprogrammet for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum 2. juli 2019 på bakgrunn av bystyrevedtaket.

Planprogrammet beskriver hva som skal undersøkes og konsekvensutredes i det videre planarbeidet.

Byråd for miljø og samferdsel har sendt en bestilling til Ruter om å gjennomføre konsekvensutredning og detaljregulering for den anbefalte traseen med tilhørende stasjoner. Ruter startet dette arbeidet høsten 2019.

Utredninger og dokumenter

Vil du vite mer om hva som har vært utredet til nå? Listen nedenfor viser tidligere utrednings- og planfaser med tilhørende dokumenter.

2024: Behov for investeringer i kollektiv infrastruktur og materiell

2021: Traséoptimaliseringsrapport

2019: Utredningsalternativ 2 - Behovsanalyse Tøyen/Ensjø-Brynseng

Analysene viser at eksisterende T-banespor mellom Tøyen/Ensjø og Brynseng vil være tilstrekkelig for å gi et T-banetilbud med nok kapasitet i 2040 og frem mot 2060. Dette gjelder også i «stresstesten» der Oslos befolkning vokser 19 % mer enn SSBs standardprognose for 2040, og med 33 % mindre biltrafikk i Oslo enn i 2015.

Beregningene er gjennomført for 2040 med en langt kraftigere befolkningsvekst enn det som kan forventes, og med målsatt nedgang i biltrafikken. Med forutsetninger som er mer i tråd med forventet befolkningsutvikling, vil det med ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum være tilstrekkelig kapasitet i T-banesystemet frem til andre halvdel av 2000-tallet.

Rapporten "Behovsanalyse Tøyen/Ensjø - Brynseng"

2019: Utredningsalternativ 1 - Stasjonsstruktur i sentrum

2019: Planprogrammet

2017: Kvalitetssikring 1 (KS) av KVU Oslo-navet

Den eksterne kvalitetssikringen (KS1) av KVU Oslo-Navet (mai 2017) anbefaler at det bygges ny T-banetunnel mellom Majorstuen og Tøyen/Ensjø. KS1 viser til at den forventede veksten i reiser med T-bane vil gi kapasitetsutfordringer som ikke kan løses uten en ny tunnel.

Det anbefales derfor at videre utredninger og planlegging starter i 2017 med sikte på bygging av ny T-banetunnel så raskt som mulig.

2016: Felles plan- og gjennomføringsstrategi

Ruter utarbeidet, på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, i samarbeid med Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten, Byantikvaren, Jernbaneverket (Jernbanedirektoratet/Bane NOR), Sporveien og Statens vegvesen en felles plan- og gjennomføringsstrategi for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum og ny regiontogtrasé fra Oslo S til Lysaker.

Strategien inneholder forslag til fremdriftsplan, organisering av det videre arbeidet og gjennomføringsmodell.

2013 - 2015: KVU Oslo-Navet

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter la frem "Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo" (KVU Oslo-Navet) i 2015.

Målsetningen med utredningen var å gi anbefalinger til hvordan man kan utvikle et bærekraftig transportsystem i hovedstadsområdet som tilfredsstiller behovet for person- og næringstransport i et langsiktig perspektiv. Ny T-banetunnel og ny regiontogtrasé Oslo S – Lysaker var høyt prioriterte tiltak i anbefalingen.

2011: K2012

Ruters strategiske kollektivtrafikkplan 2012–2060. 

Det har blitt arbeidet med planer om ny sentrumstunnel i mange år. I forbindelse med fremleggelsen av Ruters kollektivstrategi K2012, gikk Ruter ut og orienterte om arbeidet og anbefalte at det ble bygget en ny sentrumstunnel for T-banen.

Foreliggende forslag til planprogram ligger nær opp til hva som ble foreslått i K2012.

Les Ruters strategiske kollektivtrafikkplan K2012

Ta kontakt

Spørsmål eller innspill?

Pressevakt

Pressevakten håndterer alle mediehenvendelser og er kun ment for journalister.

Medvirkning

Du kan gi dine innspill til byutviklingen i Oslo.

Les om medvirkning på kommunens nettsider