Ny pris- og betalingsmodell i Oslo og Viken

Ny pris- og betalingsmodell for kollektivtilbudet i Oslo og Viken utredes nå av Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk. Utredningen skal være ferdig i løpet av 2021.

Bakgrunn

Kollektivreisende i Viken og Oslo må i dag forholde seg til tre ulike pris- og sonestrukturer for lokal kollektivtransport, i tillegg til at staten med togoperatør har et eget prissystem. Det er en rekke ulike salgs- og distribusjonsløsninger tilgjengelige for de kollektivreisende.

Det er et felles mål for Oslo og Viken å sikre et sømløst, attraktivt og rimelig kollektivnettverk, som bidrar til vekst i andelen kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil i hele regionen. Harmonisering av dagens prisstruktur vil være en forutsetning for et sømløst kollektivnettverk.

Oslo kommune og Viken fylkeskommune har derfor bedt Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk om å utrede en ny felles pris- og betalingsmodell. Utredningen skal være ferdig ila 2021. Det er imidlertid for tidlig å si noe om når en ny modell kan implementeres.

Hva er en pris- og betalingsmodell?

Kort fortalt er en prismodell et sett kriterier som brukes for å beregne pris, og som danner grunnlaget for den prisen du som kunde betaler for en tjeneste.

Betalingsmodell er hvordan du som kunde betaler for tjenesten.

Dagens prismodell for Brakar, Østfold kollektivtrafikk og Ruter er bygget opp slik:

Pris = Basispris * antall soner * rolle * billettype * tid

Eksempel på hvordan prisen for et månedskort honnør er beregnet, for en person som bor i Nittedal, og som reiser i Ruters sone 1 og 2, er følgende:

38 kr * 2 soner * 0,5 honnør * 30 =

Flere muligheter til å tilpasse

Den teknologiske utviklingen har utvidet mulighetene for prisberegninger, slik at det nå finnes mange ulike elementer som kan kombineres uten at en må investere og vedlikeholde dyrt utstyr.

På denne måten finnes det muligheter for å gjøre prisene mer tilpasset den enkeltes hverdag, og samtidig sikre at mest mulig av inntektene går til å drifte og utvikle transport. Utfordringen er å lage et system som både ivaretar den enkeltes behov for en forutsigbar og rettferdig pris, sikre et mest mulig bærekraftig reisemønster, og ivareta behovet for en forutsigbar finansiering av den viktige samfunnstjenesten som mobilitet er.

Hvordan evaluerer vi en pris- og betalingsmodell?

Prosjektet har identifisert fem overordnede mål som prismodellene evalueres etter:

 • Overgå kundenes forventinger
 • Motivere til bærekraftig reiseatferd
 • Sikre bærekraftig økonomi
 • Fleksibel og fremtidsrettet
 • Gjennomførbart

Dette gjør vi:

Utredningen er kunnskaps- og innsiktsbasert, hvor prosjektet har:

 • Samlet informasjon om prismodeller og prisstrategier, inkl. hvordan dette løses i andre bransjer
 • Samlet erfaring og innsikt fra kollektivselskaper i andre byer og land rundt implementering av nye prismodeller de siste årene
 • Sett til relevant forskning knyttet til pris og priselastisitet
 • Kartlagt interne og eksterne rammebetingelser
 • Kartlagt hensyn en ny pris- og betalingsmodell må ta, herunder lokale tilpasninger, universell utforming, togreiser og teknologiske føringer
 • Kartlagt kundebehov gjennom dybdeintervjuer samt markedsundersøkelse

Basert på denne innsikten vurderer prosjektet flere alternative prismodeller. Det finnes en lang rekke muligheter for prising av kollektivtransport. En viktig del av arbeidet dreier seg derfor om å begrense antall valg, og heller jobbe grundig med de alternativene som kan tilfredsstille kriteriene i mandatet. For å finne den beste prismodellen for Oslo og Viken, har det vært nødvendig for prosjektet å se på mulighetsrommet av ulike typer prismodeller.

Prosjektet startet med en bruttoliste av prismodeller, som ble vurdert opp mot hvor egnede prismodellene var til å nå BØR-selskapene sine strategiske målsetninger, og hvor man deretter har selektert følgende prismodeller for videre evaluering:

 • Avstand
 • Capping
 • Flatpris/storsone
 • Forenklet sone
 • Kvantumsrabatt
 • Medlemskap
 • Modulbasert
 • Periodebillett
 • Personlig sone
 • Rolle
 • Tidsbasert
 • Tidsdifferensiering

For prosjektet er det svært viktig å involvere brukerne. Utover arbeidet som allerede er gjort for å kartlegge kundebehov, jobbes det med ytterligere intervjuer og en spørreundersøkelse i forbindelse med prismodellene som evalueres. Dette arbeidet vil fortsette utover høsten 2021, som videre vil gjennomføre kundeinvolverende aktiviteter som prototyping, testing og pilotering.

Prosjektet vil utrede og anbefale den modellen som best treffer på kundenes behov, er fleksibel og fremtidsrettet, motiverer til en mer bærekraftig reiseadferd samt sikrer en bærekraftig økonomi.

Mer informasjon

Ta kontakt

Har du spørsmål, innspill eller andre henvendelser? Send gjerne en e-post til post@ruter.no.

Pressevakt

Pressevakten håndterer alle mediehenvendelser og er kun ment for journalister.