Skoleskyss for elever i videregående skole

Her finner du praktisk informasjon om ordningen, og opplysninger om hvilke kriterier som må oppfylles for å få skole- og spesialskyss i videregående skole i Akershus.

Kriterier som gir rett til skoleskyss

Avstand

Elever med mer enn seks kilometer reisevei har krav på skoleskyss.

Medisinske kriterier

Elever med varig eller midlertidig skade eller sykdom har rett til gratis skoleskyss uansett avstand mellom hjem og skole. Behovet for skyss ut fra medisinske kriterier må dokumenteres med bekreftelse fra lege, psykolog, PPU eller annen spesialist.

Midlertidig skyss

Elever med akutte skader eller sykdom kan ha behov for skyss på kort varsel. Slik skyss vil normalt iverksettes fra neste skoledag så lenge søknaden er registrert via skolen før klokken 12.

Legeerklæringen som angir behovet for skyss skal leveres til Ruter innen tre dager etter oppstart av skyssen.

Spesialskyss

For elever som ikke kan benytte den ordinære kollektivtrafikken innvilges etter søknad spesialskyss med minibuss eller drosje.

Kriterier for spesialskyss

  • Varig eller midlertidig skade eller sykdom som innebærer rett til skyss, og at vanlig kollektivtrafikk ikke kan benyttes. Behovet for spesialskyss må fremkomme av spesialisterklæringen.
  • Særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • Manglende forbindelse eller lang reisetid med ordinær kollektivtrafikk.
  • Lang gangavstand til holdeplass med kollektivforbindelse til skolen.

For anbefalte maksimale reisetider og gangavstander, se retningslinjene til Akershus fylkeskommune. Spesialskyssen i Akershus administreres av Ruters datterselskap Konsentra AS.

Søknader om skole- og spesialskyss

Avstand

Du trenger ikke å søke selv om skoleskyss ut fra avstand. Ruter benytter fylkeskommunens inntakslister etter 2. opptak til å innvilge gratis skyss.

Elever med rett til skyss som tas inn ved senere opptak blir også rapportert inn av skolen.

Varig eller midlertidig skade eller sykdom

Foreldre, foresatte eller skolen sender søknad per post til Ruter. Behovet for skyss ut fra medisinske kriterier må dokumenteres med bekreftelse fra lege, psykolog, PPU eller annen spesialist.

Akutte skader eller sykdom

Elev, forelder eller foresatte gir selv beskjed på skolen. Skolen sender deretter søknaden videre til Ruter. Legeerklæringen som angir behovet for skyss skal leveres Ruter innen tre dager etter oppstart av skyssen.

Andre årsaker

Elev, foreldre eller foresatte sender søknad direkte per post til Ruter.

Skolereisen

Transportmidler og reisevei

Finn rutetider i reiseplanleggeren

Skolebilletten

Gyldighet

Elever med rett til skyss får ved skolestart utdelt skolekort på skolen. Kortet inneholder en billett som er gyldig for reiser mellom bosted og skole på skoledager. Billetten for elever i den videregående skolen er gyldig for påstigning frem til klokken 18:00.

Elever som fortsetter på samme skole uten å flytte, og har rett til skoleskyss, skal benytte samme kort gjennom hele skoleløpet. Ny billett legges automatisk inn i kortet ved starten av hvert semester.

Mistet eller ødelagt reisekort

Elever som mister eller ødelegger skolebilletten kan få ny billett ved henvendelse til skolen. Det påløper et gebyr på 300 kroner til Ruter før nytt kort utleveres. Konto: 5081.08.21946.

Elever i den videregående skolen som ikke kan fremvise skolebillett ved påstigning må betale ordinær takst. Enkelte videregående skoler utsteder «midlertidig reisebevis» til elever som har mistet skolebilletten.

Klage

Du kan klage på Ruters avgjørelser om skoleskyss. Klageinstansen er «Klagenemda i Akershus fylke» for saker som gjelder elever på videregående skole. 

Klagen rettes til klageinstansen, men sendes Ruter for ny behandling før den eventuelt videresendes klageinstansen. Klagefristen er 3 uker.