Skoleskyss for elever i videregående skole

Her finner du praktisk informasjon om ordningen, og opplysninger om hvilke kriterier som må oppfylles for å få skoleskyss i videregående skole i tidligere Akershus, inkludert Røyken, Hurum og Lunner.

Kriterier som gir rett til skoleskyss

Avstand

Elever med mer enn seks kilometer reisevei har krav på skoleskyss.

Varig eller midlertidig skade eller sykdom

Elever med varig eller midlertidig skade eller sykdom kan ha rett til gratis skoleskyss uavhengig av avstand mellom hjem og skole. Behovet for skyss ut fra medisinske kriterier må dokumenteres med bekreftelse fra lege, psykolog, PPU eller annen spesialist.

Elever med akutte skader eller sykdom kan ha behov for skyss på kort varsel. Slik skyss vil normalt iverksettes fra neste skoledag så lenge søknad og legeerklæring er registrert via skolen før klokken 12.

Søknader om skoleskyss

Avstand

Du trenger ikke å søke om skoleskyss ut fra avstand. Ruter benytter fylkeskommunens inntakslister etter 2. opptak til å innvilge gratis skyss. Vedtak om skyss og reisekort med skolebillett utdeles på skolen.

Varig eller midlertidig skade eller sykdom

Elev, foreldre eller foresatt gir selv beskjed på skolen. Skolen sender søknad til Ruter. Søknad om spesialskyss på medisinsk grunnlag må dokumenteres med en erklæring fra sakkyndig. Dette kan være lege, psykolog eller en annen behandlingsansvarlig. Dokumentasjonen må fortelle hva behovet er og hva eleven selv kan mestre.

Helseerklæring; vedlegg til søknad

Delt bosted

Søknad sendes via skolen, med bostedsavtale fysisk undertegnet av begge foresatte eller kopi av rettslig kjennelse over bostedsfordelingen.

Andre årsaker

Ved behov for skoleskyss grunnet opphold på krisesenter, barnevernsplassering, andre typer midlertidig bosted o.l. 

Søknad med nødvendig dokumentasjon sendes inn via skolen.

Transportmidler og reisevei

Tog, T-bane og ordinære rute- og skolebusser er førstevalget i all skoleskyss. Elever som ikke kan benytte vanlig kollektivtransport, får innvilget skoleskyss med minibuss eller drosje. Det er Ruters datterselskap Konsentra som administrerer denne transporten.

Rutetidene for skolebusser og all annen kollektivtransport finner du i reiseplanleggeren. Du kan søke på reiser mellom alle adresser og/eller holdeplasser i Oslo og tidligere Akershus. Vær oppmerksom på at enkelte adresser og skoler kan ha flere holdeplasser med forskjellig kollektivdekning innenfor akseptabel gangavstand.

Finn rutetider i reiseplanleggeren

Reisekort med skolebillett

Gyldighet

Elever med rett til skyss får utdelt et reisekort med skolebillett ved skolestart. Billetten er gyldig for reiser mellom bosted og skole på skoledager. For elever i den videregående skolen er billetten gyldig for påstigning frem til klokken 18.

Elever som fortsetter på samme skole uten å flytte, og har rett til skoleskyss, skal benytte samme reisekort gjennom hele skoleløpet. Ny billett legges automatisk inn i reisekortet ved starten av hvert semester.

Mistet eller ødelagt reisekort

Elever som mister eller ødelegger reisekortet kan få nytt ved henvendelse til skolen. Det påløper et gebyr på 300 kroner til Ruter før nytt kort utleveres. Kontonummeret er 5081.08.21946. Eleven kan også betale med Vipps til nummer 566116.

Elever som ikke kan fremvise reisekort med gyldig skolebillett ved påstigning, må betale ordinær pris for ny billett. Enkelte videregående skoler utsteder "midlertidig reisebevis" til elever som har mistet reisekortet.

Klage

Du kan klage på Ruters avgjørelse om skoleskyss. Klagen sendes til Ruter, som tar en ny vurdering av søknaden. Dersom du ikke får medhold i klagen sendes den videre til klagenemnda i Viken fylkeskommune. Klagefristen er tre uker.