Tilrettelagt transport (TT) og personvern

Dersom du har søkt og har fått innvilget tilrettelagt transport trenger vi noen opplysninger om deg for å få levert tjenesten til deg og følge opp/administrere tjenesten som blir levert.

Som en del av oppfølging, og for å sikre at vi gir deg den tjenesten du har krav på, kan vi bruke en databehandler for å gjennomføre en frivillig spørreundersøkelse, Dine svar vil bli behandlet anonymt.

Bydelene behandler personopplysninger om deg i forbindelse med vedtak om tilrettelagt transport (TT), og Ruter får tilgang til personopplysninger derfra.. Ruter behandler dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og EUs personvernforordning General Data Protection Regulation (GDPR).

Informasjonen om bydelens behandling vil fremgå av vedtaksbrevet.

Dette behandler vi

  • Kundeopplysninger: Dette er kontaktdata som navn, adresse og fødselsnummer, som brukes sammen med navn for å kunne identifisere deg slik at du får ønsket transport. I tillegg behandles opplysninger om tilretteleggingsbehov nødvendig helseopplysninger for å kunne gi deg den transporttjeneste du ha fått innvilget.
  • Reiseopplysninger: Dette er informasjon om tid og sted for transporten og dessuten informasjon om hentested og leveringssted.

Rettslig grunnlag

Behandlingen er nødvendig for å kunne gjennomføre og følge opp vedtak om TT transport etter forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, Oslo kommune, Oslo, jf. §§ 3-4 og 15.

Formål

Ruter behandler personopplysningene for å kunne planlegge, gjennomfører og følge opp vedtak om TT transport. Ruter bistår også Oslo kommune med kontroll for å hindre misbruk av TT-ordningen, og i den forbindelse behandles nødvendige personopplysninger.

Tilgang og bruk

Tilgang til personopplysningene er begrenset, og brukes bare i samsvar med formålet. Ruter kan i tillegg ta kontakt med deg som kunde for å evaluere tjenesten, og kan i den forbindelse bruke en leverandør til å gjennomføre evalueringen. I tillegg får transportøren tilgang til nødvendige personopplysninger for å gjennomføre oppdraget.

Opplysningene dine blir ikke utlevert, men vil inngå i anonymisert statistikk. Disse dataene vil ikke kunne knyttes til deg. Opplysningene dine vil kunne bli brukt i forbindelse med en eventuell klage.

I bistand med kontrolltiltak vil Ruter benytte automatiserte prosesser som forarbeid for kontrollen. Selve kontrollen av utførte reiser opp imot kunde utføres manuelt.

Du har rett til innsyn i, retting, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg.

Lagring og sletting

Opplysningene om deg blir lagret så lengde du er aktiv TT- bruker. Etter at du har avsluttet kundeforholdet blir opplysningene lagret i 3 år, på grunn av rapporteringsplikten til Oslo kommune.

Personvernkonsekvenser

Det er derfor iverksatt en rekke tiltak for å ivareta ditt personvern. All kommunikasjon med helseopplysninger skjer over sikrede kanaler. Det er begrenset tilgang til opplysningene, og rutiner for hvordan behandlingen skal foregå følges jevnlig opp. I tillegg oppfordrer Ruter alle som sender inn personopplysninger om ikke å sende inn mer opplysninger om helse enn nødvendig for sakens opplysning. Personvernkonsekvensene for den registrerte vurderes derfor som akseptable.

Be om innsyn eller sletting av opplysninger

Vil du ha innsyn i eller slette opplysningene som er lagret om deg må du sende dette skriftlig, enten som post eller via epost tt@ruter.no.. Du kan også ta kontakt med Ruter på telefon 22 05 70 70.

Av hensyn til personvernet får du tilsendt opplysninger som kan identifisere deg til postadressen din.