Tilrettelagt transport (TT) og personvern

Dersom du har søkt og har fått innvilget tilrettelagt transport trenger vi noen opplysninger om deg for å få levert tjenesten til deg og følge opp/administrere tjenesten som blir levert.

Bydelene behandler personopplysninger om deg i forbindelse med vedtak om tilrettelagt transport (TT), og Ruter får tilgang til personopplysninger derfra.. Ruter behandler dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og EUs personvernforordning General Data Protection Regulation (GDPR). Informasjonen om bydelens behandling vil fremgå av vedtaksbrevet.

I tillegg til det, behandler Ruter opplysninger om deg knyttet til TT, som du velger å oppgi ved kontakt med Ruter, som:

  • Skole/AKS/BHG
  • Dagsenter
  • Arbeid/voksenopplæring
  • Bolig/avlastning
  • Pårørende eller andre på vegne av kunde

Som en del av oppfølging, og for å sikre at vi gir deg den tjenesten du har krav på, kan vi bruke en databehandler for å gjennomføre en frivillig spørreundersøkelse. Dine svar vil bli behandlet anonymt.

I forbindelse med kontrolltiltak for Oslo kommune vil Ruter benytte automatiserte prosesser som forarbeid for kontrollen. Men selve kontrollen av TT brukers utførte reiser utføres manuelt.

Dette behandler vi

  • Kundeopplysninger: Dette er kontaktdata som navn, adresse og fødselsnummer, som brukes sammen med navn for å kunne identifisere deg slik at du får ønsket transport. I tillegg behandles opplysninger om tilretteleggingsbehov nødvendig helseopplysninger for å kunne gi deg den transporttjeneste du ha fått innvilget.
  • Reiseopplysninger: Dette er informasjon om tid og sted for transporten og dessuten informasjon om hentested og leveringssted.

Rettslig grunnlag

Behandlingen er nødvendig for å kunne gjennomføre og følge opp vedtak om TT transport etter forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, Oslo kommune, Oslo, jf. §§ 3-4 og 15.

Formål

Ruter behandler personopplysningene for å kunne planlegge, gjennomfører og følge opp vedtak om TT transport. Ruter bistår også Oslo kommune med kontroll for å hindre misbruk av TT-ordningen, og i den forbindelse behandles nødvendige personopplysninger.

Tilgang og bruk

Tilgang til personopplysningene er begrenset, og brukes bare i samsvar med formålet. Ruter kan i tillegg ta kontakt med deg som kunde for å evaluere tjenesten, og kan i den forbindelse bruke en leverandør til å gjennomføre evalueringen. I tillegg får transportøren tilgang til nødvendige personopplysninger for å gjennomføre oppdraget.

Opplysningene dine blir ikke utlevert, men vil inngå i anonymisert statistikk. Disse dataene vil ikke kunne knyttes til deg. Opplysningene dine vil kunne bli brukt i forbindelse med en eventuell klage.

Du har rett til innsyn i, retting, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg.

Les mer om dine rettigheter under Personvern i Ruters tjenester

Lagring og sletting

Opplysningene om deg blir lagret så lengde du er aktiv TT- bruker. Etter at du har avsluttet kundeforholdet blir opplysningene lagret i 3 år, på grunn av rapporteringsplikten til Oslo kommune.

Personvernkonsekvenser

Det er derfor iverksatt en rekke tiltak for å ivareta ditt personvern. All kommunikasjon med helseopplysninger skjer over sikrede kanaler. Det er begrenset tilgang til opplysningene, og rutiner for hvordan behandlingen skal foregå følges jevnlig opp. I tillegg oppfordrer Ruter alle som sender inn personopplysninger om ikke å sende inn mer opplysninger om helse enn nødvendig for sakens opplysning. Personvernkonsekvensene for den registrerte vurderes derfor som akseptable.

Be om innsyn eller sletting av opplysninger

Vil du ha innsyn i eller slette opplysningene som er lagret om deg må du sende dette skriftlig, enten som post eller via epost tt@ruter.no. Du kan også ta kontakt med Ruter på telefon 22 05 70 70.

Av hensyn til personvernet får du tilsendt opplysninger som kan identifisere deg til postadressen din.