Avtalevilkår for VOI i Ruter-appen

Her finner du vilkår og betingelser for reiser med VOI elsparkesykler i Ruter-appen – Ruters nye reisetjeneste.

Definisjoner

I denne Avtalen skal følgende ord og begreper forstås slik:

Forbudssoner betyr områdene som er definert og utpekt i Ruter-appen der kjøretøyene ikke kan deaktiveres. Ettersom du ikke kan reaktivere et kjøretøy når det har blitt deaktivert i et slikt område bør du så langt det lar seg gjøre unngå et slikt område fordi manglende overholdelse kan resultere i ekstra kostnader.

Operativ Sone betyr områdene definert og utpekt i Ruter-appen der kjøretøyene kan aktiveres, brukes, midlertidig parkeres og deaktiveres.

Personvernerklæring betyr personvernerklæringen om Ruters behandling av personopplysninger, tilgjengelig på våre nettsider.

Se personvernerklæring for bruk av elsparkesykler i Ruter-appen

Kjøretøy betyr VOIs elektriske kjøretøy, for eksempel el-sparkesykler eller el-sykler.

Kontaktinformasjon betyr fornavn, etternavn, e-post adresse, mobilnummer, og gyldig betalingsinformasjon

Vilkårene til VOI gjelder altså i tillegg til vilkårene på denne siden.

For å leie et VOI-kjøretøy i Ruter-appen må du først opprette en Ruter-profil. Det er kun korrekt registrerte kunder som kan bruke VOIs tilbud i Ruter-appen.

Det er kun når registreringsprosessen, som krever at du legger inn kontaktinformasjon og du dessuten aksepterer avtalevilkårene, at det foreligger en brukeravtale for kjøring av elsparkesykkel og elsykkel mellom deg som kunde og Ruter.

Profilen du har opprettet i Ruter-appen gjelder kun for Ruters egen app. Profilen er ikke gyldig i VOIs app og kan heller ikke overføres. Turer som gjøres i Ruter-appen kan administreres av VOIs kundeservice (for eksempel avsluttes ved tekniske feil). VOI har ikke tilgang til kundeopplysninger utover påkrevde situasjoner der Ruter gir spesifikk tilgang til dem.

Generelt

Med Ruter-appen kan du bruke VOIs tilbud i Oslo. Det betyr at du kan finne en elsparkesykkel eller elsykkel, starte en tur, pause turen, avslutte turen og betale for leien.

For behandling av personopplysninger, se personvernerklæring for bruk av elsparkesykkel i Ruter-appen

Betingelser for bruk av appen

Ruters reisevilkår gjelder for avtalen mellom deg og Ruter så langt de passer. I tillegg gjelder blant annet følgende vilkår:

  • Det er ikke tillatt å endre eller manipulere fast innhold på applikasjonen.
  • Ethvert forsøk på å gjenskape den opprinnelige kildekoden til programvare (kjent som reverse engineering) er strengt forbudt.
  • Ruters billetter og/eller data som Ruter gjør tilgjengelig, skal ikke kopieres, overføres, omsettes og/eller distribueres på noen måte.

Se avtalevilkår for bruk av Ruter-appen

Betaling av elsparkesykkel og elsykkel

Dersom du skal leie elsparkesykkel eller elsykkel i Ruter-appen må du:

  • ha en godkjent betalingsmetode tilknyttet profilen (bankkort/kredittkort).
  • ha tilstrekkelig dekning under kjøpsprosessen, slik at du får reservert beløpet vi krever for turen.
  • betale leie.

Leien består av et beløp som skal betales for å låse opp VOIs kjøretøy, og et beløp som skal betales for hvert minutt, eller deler av minutt, som VOIs kjøretøy er i bruk. Forutfor inngåelse av leiekontrakten vil Ruters App vise beløpet for å låse opp VOIs kjøretøy, og beløpet som påløper per minutt. Beløpene inkluderer lovpålagt merverdiavgift.

Ruter vil reservere et beløp direkte fra ditt bankkort/kredittkort i forbindelse med din bruk av kjøretøyet. Leien forfaller til betaling når leieavtalen avsluttes. Da beregnes turens faktiske pris og det reserverte beløpet justeres til beregnet kostnad. Hvis det fulle reserverte beløpet ikke brukes i løpet av din neste tur, vil det reserverte beløpet bli utlevert etter turen. Du er innerforstått med at utleveringen av det reserverte beløpet kan ta noen virkedager grunnet banker og/eller andre tredjeparters behandling av beløpet. Ved start av leie vil Ruter-appen reservere et beløp opp til 200 kroner.

Dersom bruk av VOIs kjøretøy i samsvar med leieavtalen ikke er mulig, selv om VOIs kjøretøy er merket som tilgjengelig i Ruter-appen, vil du ikke bli belastet for leien.

Betaling for bruk av VOIs kjøretøy vil bli håndtert i samsvar med behandling av det betalingsalternativet (kortbetaling) du har valgt i registrering av Ruter-profil. Ved å inngå en leieavtale bekrefter du at han/hun har rett til å autorisere overføring av den spesifiserte kontoen ved direkte belastning.

Dersom du ikke har tilstrekkelig dekning utover det reserverte beløpet ved leiens slutt, vil det reserverte beløpet bli utlevert etter turen og hele det totale beløpet for reisen settes som ubetalt. Det skyldige beløpet må gjøres opp før du kan kjøre elsparkesykkel i Ruter-appen igjen. Du kan heller ikke slette brukerprofilen i Ruter-appen før utestående beløp er betalt.

Reservasjon og inngåelse av leieavtaler

Bruk av VOIs kjøretøy er kun mulig hvis den er markert i Ruter-appen som ledig. Det kan ikke utelukkes at et unøyaktig GPS-signal i enkelttilfeller kan være årsak til et avvik mellom VOI-kjøretøyet sin faktiske lokasjon og lokasjonen vist i appen.

Ruter og VOI kan ringe til deg på mobiltelefonnummeret lagret på brukerkontoen hvis det forekommer betydelige driftsforstyrrelser knyttet til din bruk av et kjøretøy.

Avslutning av leie

Du er ansvarlig for parkering og deaktivering av kjøretøyet når du har fullført din bruk. Kjøretøyet må være parkert og deaktivert i lovlige/tillatte områder, det vil si at kjøretøyet ikke kan være parkert eller deaktivert i noen forbudssone, på privat eiendom, i et avlåst område/ikke-offentlig rom eller i konflikt med lokale trafikkregler og/eller annet rettslig regelverk. Du er ansvarlig for å deaktivere og parkere et kjøretøy i en operativ sone. Du kan ikke på noen måte låse eller gjemme kjøretøyet med mindre kjøretøyet er aktivert. Hvis du ikke deaktiverer eller parkerer et kjøretøy i en operativ sone og innenfor den maksimale leieperioden som er angitt ovenfor, kan du bli ansvarlig for et tapt eller stjålet kjøretøy.

Du må deretter følge prosedyren som beskrives i Ruter-appen for å avslutte leien.

Kundene skal selv finne informasjon om soner for parkering, grensene for forretningsområdet, og sonene der parkering er forbudt, i Ruter-appen. Du skal ta et bilde av elsparkesykkelen du brukte i forbindelse med parkering på slutten av turen din. Bildet skal tydelig vise at du har parkert kjøretøyet i samsvar med beskrivelsen for avslutning av leie. Bildet skal tydelig vise hele kjøretøyet og skal ikke være uskarpt eller på annen måte uklart. Vi forbeholder oss retten til å lagre dette bildet for den hensikt å forsikre oss om at du har parkert i samsvar med beskrivelsen under avslutning av leie.

Les mer om bilde ved parkering i Personvernerklæring for bruk av el-sparkesykler

Når leieperioden er avsluttet vil den totale leieperioden og den totale kostnaden påløpt vises for deg. Du vil da kunne lese kvittering for leieperioden, og kostnaden gjennom profilsidene sine i Ruters app. Du kan også sende kvitteringen til deg selv fra grensesnittet.

Kundens ansvar

Du er selv ansvarlig for skade som skyldes uaktsom eller grov uaktsom bruk av kjøretøyene og/eller brudd på norsk lov.

VOIs ansvar

VOI er ansvarlig for skade som forårsakes ved bruk av kjøretøyene, og har ansvarsforsikring som samsvarer med dette ansvaret.

VOI er ikke ansvarlig for skade som skyldes brukerens uaktsomhet eller grove uaktsomhet ved bruken av kjøretøyene, eller brudd på norsk lov. VOI kan via sitt forsikringsselskap søke refusjon hos bruker for enhver skade som er forårsaket av brukerens uaktsomhet, eller brudd på lovgivning.

Dersom skaden skyldes kjøretøyets konstruksjon eller utforming vil VOI via sitt forsikringsselskap dekke skade på bruker eller tredjepersoner, og selv søke regress hos produsenten av kjøretøyene.

Prosedyrer som skal følges ved ulykker

Du må rapportere enhver ulykke, krasj, skade, personskade, stjålet eller tapt kjøretøy eller andre lignende hendelser til VOI så snart som mulig.

Kontakt Voi

E-post

Send e-post til support@voiapp.io

Telefon

Ring 46 21 665 5922

Postadresse

VOI Technology Norway AS
Professor Birkelands vei 36D
1081 OSLO

Dersom det oppstår en ulykke, vil VOI sette pris på om du kan prøve å samle bevis, hvis mulig, for eksempel ved å ta bilder eller ved å identifisere mulige vitner, i samsvar gjeldende lovgivning (inkludert, men ikke begrenset til personvernlovgivningen).

Hvis en hendelse involverer tredjeparters personskade, skade på eiendom eller annen skade på tredjepart, skal du rapportere hendelsen til den lokale politistasjonen så snart som mulig. Dette gjelder også hvis kjøretøyet blir stjålet mens det er aktivert av deg. På anmodning fra VOI og i henhold til gjeldende lokal lovgivning, vil du gi VOI alle dokumenter fra det lokale politiet og samarbeide med VOI og/eller VOIs forsikringsselskap.

Forsikring: VOI besitter et tredjepartsansvar og har tatt ut skadeforsikring for alle brukere som benytter våre kjøretøy. Kostnaden for forsikringen er automatisk inkludert i prisen for bruk, og det finnes ikke noe alternativ uten forsikring. VOIs forsikringsdekning er underlagt vilkårene og begrensningene som er angitt i den relevante forsikringen.

Mer informasjon om forsikringer på voiscooters.com (kun på engelsk)

Mislighold

Dersom vilkårene for bruk av Ruter-appen ikke overholdes, kan Ruter sperre appen for videre bruk, og si opp avtalen med deg. Ruter vil i den forbindelse refundere eventuelle utestående rettmessige krav.

Ved bruk av appen i strid med Ruters vilkår, eller annet misbruk av appen er du ansvarlig for økonomisk tap som Ruter påføres i den forbindelse.

I tillegg gjelder VOI sine avtalevilkår for bruk av kjøretøyene, jf. VOIs vilkår kap. 1. "Vi forbeholder oss til enhver tid retten til å deaktivere eller suspendere kontoen din og, hvis aktuelt, ditt Voi-pass, eller begrense bruken din av tjenestene der vi, etter vår vurdering, mener at du har brutt vilkårene i dette kapittel 1 eller bruken din i vesentlig grad avviker fra et normalt bruksmønster. Ved gjentatte brudd på bestemmelsene om ansvarlig bruk av tjenesten (se punkt 1.6), forbeholder Voi seg retten til å varsle deg og blokkere din konto eller til å begrense din bruk av tjenestene med umiddelbar effekt. Du erkjenner at du er ansvarlig for kjøringen din, og at du bare kan kreve kompensasjon fra oss for skader forårsaket av kjøretøyet, ikke forårsaket av kjøringen din."

Oppsigelse av avtale

Avtalen for kjøring av el-sparkesykkel trekkes fra profilsiden i appen. Det tar 14 dager før avtalen sies opp. For å kunne kjøre sparkesykkel på nytt, må ny avtale inngås.

Ruter kan si opp avtale med 14 dagers varsel. Ruter vil i den forbindelse refundere eventuelle utestående rettmessige krav.

Sist oppdatert: 04.05.2023, kl. 07:54