Avtalevilkår for Ryde i Ruter-appen

Her finner du vilkår og betingelser for reiser med Ryde elsparkesykler i Ruter-appen – Ruters nye reisetjeneste.

Definisjoner

I denne Avtalen skal følgende ord og begreper forstås slik:

Forbudssoner betyr områdene som er definert og utpekt i Ruter-appen der kjøretøyene ikke kan deaktiveres. Ettersom du ikke kan reaktivere et kjøretøy når det har blitt deaktivert i et slikt område bør du så langt det lar seg gjøre unngå et slikt område fordi manglende overholdelse kan resultere i ekstra kostnader.

Operativ Sone betyr områdene definert og utpekt i Ruter-appen der kjøretøyene kan aktiveres, brukes, midlertidig parkeres og deaktiveres.

Personvernerklæring betyr personvernerklæringen om Ruters behandling av personopplysninger, tilgjengelig på våre nettsider.

Se personvernerklæring for bruk av elsparkesykkel i Ruter-appen

Kjøretøy betyr Rydes elektriske kjøretøy, for eksempel el-sparkesykler eller el-sykler.

Kontaktinformasjon betyr fornavn, etternavn, e-post adresse, mobilnummer, og gyldig betalingsinformasjon

Vilkårene til Ryde gjelder altså i tillegg til vilkårene på denne siden.

For å leie et Ryde-kjøretøy i Ruter-appen må du først opprette en Ruter-profil. Det er kun korrekt registrerte kunder som kan bruke Rydes tilbud i Ruter-appen.

Det er kun når registreringsprosessen, som krever at du legger inn kontaktinformasjon og du dessuten aksepterer avtalevilkårene, at det foreligger en brukeravtale for kjøring av elsparkesykkel og elsykkel mellom deg som kunde og Ruter.

Profilen du har opprettet i Ruter-appen gjelder kun for Ruters egen app. Profilen er ikke gyldig i Rydes app og kan heller ikke overføres. Turer som gjøres i Ruter-appen kan administreres av Rydes kundeservice (for eksempel avsluttes ved tekniske feil). Ryde har ikke tilgang til kundeopplysninger utover påkrevde situasjoner der Ruter gir spesifikk tilgang til dem.

Generelt

Med Ruter-appen kan du bruke Rydes tilbud i Oslo. Det betyr at du kan finne en elsparkesykkel eller elsykkel, starte en tur, pause turen, avslutte turen og betale for leien.

For behandling av personopplysninger, se personvernerklæring for bruk av elsparkesykkel i Ruter-appen

Betingelser for bruk av appen

Ruters reisevilkår gjelder for avtalen mellom deg og Ruter så langt de passer. I tillegg gjelder blant annet følgende vilkår:

 • Det er ikke tillatt å endre eller manipulere fast innhold på applikasjonen.
 • Ethvert forsøk på å gjenskape den opprinnelige kildekoden til programvare (kjent som reverse engineering) er strengt forbudt.
 • Ruters billetter og/eller data som Ruter gjør tilgjengelig, skal ikke kopieres, overføres, omsettes og/eller distribueres på noen måte.

Se avtalevilkår for bruk av Ruter-appen

Betaling av elsparkesykkel og elsykkel

Dersom du skal leie elsparkesykkel eller elsykkel i Ruter-appen må du

 • ha en godkjent betalingsmetode tilknyttet profilen (bankkort/kredittkort)
 • ha tilstrekkelig dekning under kjøpsprosessen, slik at du får reservert beløpet vi krever for turen
 • betale leie

Leien består av et beløp som skal betales for å låse opp Rydes kjøretøy, og et beløp som skal betales for hvert minutt, eller deler av minutt, som Rydes kjøretøy er i bruk. Forutfor inngåelse av leiekontrakten vil Ruters App vise beløpet for å låse opp Rydes kjøretøy, og beløpet som påløper per minutt. Beløpene inkluderer lovpålagt merverdiavgift.

Ruter vil reservere et beløp direkte fra ditt bankkort/kredittkort i forbindelse med din bruk av kjøretøyet. Leien forfaller til betaling når leieavtalen avsluttes. Da beregnes turens faktiske pris og det reserverte beløpet justeres til beregnet kostnad. Hvis det fulle reserverte beløpet ikke brukes i løpet av din neste tur, vil det reserverte beløpet bli utlevert etter turen. Du er innerforstått med at utleveringen av det reserverte beløpet kan ta noen virkedager grunnet banker og/eller andre tredjeparters behandling av beløpet. Ved start av leie vil Ruter-appen reservere et beløp opp til 200 kroner.

Dersom bruk av Rydes kjøretøy i samsvar med leieavtalen ikke er mulig, selv om Rydes kjøretøy er merket som tilgjengelig i Ruter-appen, vil du ikke bli belastet for leien.

Betaling for bruk av Rydes kjøretøy vil bli håndtert i samsvar med behandling av det betalingsalternativet (kortbetaling) du har valgt i registrering av Ruter-profil. Ved å inngå en leieavtale bekrefter du at han/hun har rett til å autorisere overføring av den spesifiserte kontoen ved direkte belastning.

Dersom du ikke har tilstrekkelig dekning utover det reserverte beløpet ved leiens slutt, vil det reserverte beløpet bli utlevert etter turen og hele det totale beløpet for reisen settes som ubetalt. Det skyldige beløpet må gjøres opp før du kan kjøre elsparkesykkel i Ruter-appen igjen. Du kan heller ikke slette brukerprofilen i Ruter-appen før utestående beløp er betalt.

Reservasjon og inngåelse av leieavtaler

Bruk av Rydes kjøretøy er kun mulig hvis den er markert i Ruter-appen som ledig. Det kan ikke utelukkes at et unøyaktig GPS-signal i enkelttilfeller kan være årsak til et avvik mellom Ryde-kjøretøyet sin faktiske lokasjon og lokasjonen vist i appen.

Ruter og Ryde kan ringe til kunden på mobiltelefonnummeret lagret på brukerkontoen hvis det forekommer betydelige driftsforstyrrelser knyttet til din bruk av et kjøretøy.

Avslutning av leie

Kunder som ønsker å avslutte leieavtalen må parkere Rydes kjøretøy på riktig måte, i samsvar med Rydes vilkår. Du må deretter følge prosedyren som beskrives i Ruter-appen for å avslutte leien.

Kundene skal selv finne informasjon om soner for parkering, grensene for forretningsområdet, og sonene der parkering er forbudt, i Ruter-appen. Du skal ta et bilde av elsparkesykkelen du brukte i forbindelse med parkering på slutten av turen din. Bildet skal tydelig vise at du har parkert kjøretøyet i samsvar med beskrivelsen for avslutning av leie. Bildet skal tydelig vise hele kjøretøyet og skal ikke være uskarpt eller på annen måte uklart. Vi forbeholder oss retten til å lagre dette bildet for den hensikt å forsikre oss om at du har parkert i samsvar med beskrivelsen under avslutning av leie.

Les mer om bilde ved parkering i Personvernerklæring for leie av mikromobilitet.

Når leieperioden er avsluttet vil den totale leieperioden og den totale kostnaden påløpt vises for deg. Du vil da kunne lese kvittering for leieperioden, og kostnaden gjennom profilsidene sine i Ruters app. Du kan også sende kvitteringen til deg selv fra grensesnittet.

Kundens ansvar

Du er selv ansvarlig for skade som skyldes uaktsom eller grov uaktsom bruk av kjøretøyene og/eller brudd på norsk lov.

For mer om ditt ansvar se Rydes vilkår punkt 3.

Rydes ansvar

Ryde tilbyr ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dekker skader på fører, passasjerer, andres kjøretøy og andres eiendom. Forsikringen dekker skade på personer, uten beløpsgrense (dine klær og andre personlig eiendeler dekkes ikke). Skader på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander dekkes med inntil 100 millioner kroner.

Se Rydes forsikring

Ryde er ikke ansvarlig for skade som skyldes brukerens uaktsomhet eller grove uaktsomhet ved bruken av kjøretøyene, eller brudd på norsk lov. Ryde kan via sitt forsikringsselskap søke refusjon hos bruker for enhver skade som er forårsaket av brukerens uaktsomhet, eller brudd på lovgivning.

Dersom skaden skyldes kjøretøyets konstruksjon eller utforming vil Ryde via sitt forsikringsselskap dekke skade på bruker eller tredjepersoner, og selv søke regress hos produsenten av kjøretøyene.

Prosedyrer som skal følges ved ulykker

Du bekrefter at du vil behandle ethvert kjøretøy aktsomt og med sunn fornuft (som beskrevet i Rydes vilkår) og forstå at skader, byrder eller kostnader mot Ryde Technology AS som følge av at du ikke gjør det, kan føre til at vi krever full refusjon fra deg.

 • Rapporter om skader, tyveri, ulykker eller lignende scenario til et kjøretøy du leide og/eller har kommet over. Send e-post til Ryde
 • Bruke passende sikkerhetsutstyr
 • Ikke kjøre i en utilbørlig tilstand, for eksempel (men ikke begrenset til): under påvirkning av stoffer, distrahert, under en dårlig fysisk tilstand, under påvirkning av medisiner eller andre faktorer som kan forhindre deg i å betjene et kjøretøy på en ansvarlig måte og kompetent måte.

Mislighold

Dersom vilkårene for bruk av Ruter-appen ikke overholdes kan Ruter sperre appen for videre bruk. Ruter vil i den forbindelse refundere eventuelle utestående rettmessige krav. Ved bruk av appen i strid med vilkårene her, eller annet misbruk av appen er du ansvarlig for økonomisk tap som Ruter påføres i den forbindelse.

I tillegg gjelder Ryde sine avtalevilkår for bruk av kjøretøyene, jf. Rydes vilkår punkt 4:

Du bekrefter herved at du overholder alle lokale forskrifter som (men ikke begrenset til): Trafikkforskrifter, databeskyttelse, parkeringsinstruksjoner, instruksjoner for bruk av kjøretøy. Du bekrefter også at Du til enhver tid er kompetent nok og fysisk skikket til å betjene et kjøretøy på en forsvarlig måte, vurdere alle trafikkforhold, i tillegg til å vise generell sunn fornuft.

Du bekrefter at du kan bruke kjøretøyene utelukkende som tiltenkt i samsvar med lokale forskrifter og i samsvar med disse vilkårene og betingelsene, slik som (men ikke begrenset til):

 • Ikke forandre, demontere eller justere på våre el-sparkesykler
 • Ikke kjøre eller parkere innenfor avgrensede områder
 • Ikke ta med/kjøre på el-sparkesykkelen utenfor operasjonsområdet (“Operasjonsområdet” er i dette tilfellet definert som området der Du kan avslutte turen som er omkranset av et rødt kontinuerlig område/gjerde på kartet). Å gjøre dette kan føre til et straffegebyr på opptil 500 NOK (i tillegg til reisens totale kostnad)
 • Kjøre maks 1 person på en enkelt el-sparkesykkel
 • Ikke kjøre el-sparkesykkelen hvis din totalvekt (inkludert tilbehør) overstiger 120kg
 • Kjøre ordentlig og kompetent med hensyn til alle trafikklover og lokale forskrifter
 • Parkere hensynsfullt i forhold til alle trafikklover og lokale forskrifter
 • Ikke ta el-sparkesykkelen med på andre typer fremkomstmidler (for eksempel, men ikke begrenset til: busser, tog, biler, osv.)

Du bekrefter at du forstår og aksepterer at eventuelle skader og/eller kostnader mot Ryde Technology AS som følge av å ikke overholde disse beskrevne vilkårene, lokale trafikklover og lokale forskrifter vil bli fakturert til deg, og er ditt eneansvar med mindre Ryde Technology AS har spesifikt gitt uttrykk for annet skriftlig.

Oppsigelse av avtale

Avtalen for kjøring av el-sparkesykkel trekkes fra profilsiden i appen. Det tar 14 dager før avtalen sies opp. For å kunne kjøre sparkesykkel på nytt, må ny avtale inngås.

Sist oppdatert: 25.09.2023, kl. 20:30