Avtalevilkår for Oslo Bysykkel i Ruter-appen

Her finner du vilkår og betingelser for reiser med Oslo Bysykkel i Ruter-appen – Ruters reisetjeneste.

Definisjoner

I denne avtalen kan følgende ord og begreper forstås slik:

Personvernerklæring betyr personvernerklæringen om Ruters behandling av personopplysninger, tilgjengelig på våre nettsider.

Se personvernerklæring for bruk av elsparkesykler i Ruter-appen

Kjøretøy betyr Oslo Bysykkels sykler.

Kontaktinformasjon betyr fornavn, etternavn, e-post adresse, mobilnummer, og gyldig betalingsinformasjon.

Vilkårene til Oslo Bysykkel gjelder altså i tillegg til vilkårene på denne siden.
For å leie et Oslo Bysykkel-kjøretøy i Ruter-appen må du først opprette en Ruter-profil. Det er kun korrekt registrerte kunder som kan bruke Oslo Bysykkels tilbud i Ruter-appen.

Det er kun når registreringsprosessen – som krever at kunden legger inn kontaktinformasjon (fornavn, etternavn, e-post adresse, mobilnummer, og gyldig betalingsinformasjon) og dessuten aksepterer avtalevilkårene, at det foreligger en brukeravtale for kjøring av bysykkel mellom deg som kunde og Ruter.

Profilen du har opprettet i Ruter-appen gjelder kun for Ruters egen app. Profilen er ikke gyldig i Oslo Bysykkels app og kan heller ikke overføres. Turer som gjøres i Ruter-appen kan administreres av Oslo Bysykkels kundeservice (for eksempel avsluttes ved tekniske feil). Oslo Bysykkel har ikke tilgang til kundeopplysninger utover påkrevde situasjoner der Ruter gir spesifikk tilgang til dem.

Generelt

Med Ruter-appen kan du bruke Oslo Bysykkels tilbud i Oslo. Det betyr at du kan finne en bysykkel, starte en tur, avslutte turen og betale for leien.

Se personvernerklæring for bruk av bysykkel i Ruter-appen

Betingelser for bruk av appen

Ruters reisevilkår gjelder for avtalen mellom kunden og Ruter så langt de passer. I tillegg gjelder følgende vilkår:

 • Det er ikke tillatt å endre eller manipulere fast innhold i applikasjonen.
 • Ethvert forsøk på å gjenskape den opprinnelige kildekoden til programvare (kjent som reverseengineering) er strengt forbudt.
 • Ruters billetter og/eller data som Ruter gjør tilgjengelig, skal ikke kopieres, overføres, omsettes og/eller distribueres på noen måte.

Se avtalevilkår for bruk av Ruter-appen

Betaling av bysykkel

Dersom du skal leie bysykkel i Ruter-appen må du:

 • Ha en godkjent betalingsmetode tilknyttet profilen (bankkort/kredittkort).
 • Ha tilstrekkelig dekning under kjøpsprosessen slik at du kan betale beløpet vi krever for leien.

Leien består av et beløp som skal betales for å låse opp og bruke Oslo Bysykkels kjøretøy i 60 minutter. Etter 60 minutter påløper 15 kroner per 15 minutter - opp til 3 timer. Forutfor inngåelse av leiekontrakten, vil Ruters app vise beløpet for å leie kjøretøyet i 60 minutter, og beløpet som påløper hvert 15. minutt etter 60 minutter. Beløpene inkluderer lovpålagt merverdiavgift.

Ruter vil reservere et beløp direkte fra ditt bankkort/kredittkort i forbindelse med din bruk av kjøretøyet. Leien forfaller til betaling når leieavtalen avsluttes. Da beregnes turens faktiske pris og det reserverte beløpet justeres til beregnet kostnad. Hvis det fulle reserverte beløpet ikke brukes i løpet av turen, vil deler av, eller hele detreserverte beløpet bli tilbakebetaltetter fullført tur. Utleveringen av det reserverte beløpet kan ta noen virkedager grunnet banker og/eller andre tredjeparters behandling av beløpet. Ved start av leie vil Ruter-appen reservere et beløp opp til 200 kroner.

Dersom bruk av Oslo Bysykkels kjøretøy i samsvar med leieavtalen ikke er mulig, selv om Oslo Bysykkels kjøretøy er merket som tilgjengelig i Ruter-appen, vil du ikke bli belastet for leien.

Betaling for bruk av Oslo Bysykkels kjøretøy vil bli håndtert i samsvar med behandling av det betalingsalternativet (kortbetaling) du har valgt i registrering av Ruter-profil. Ved å inngå en leieavtale bekrefter du at Ruter har rett til å autorisere overføring av den spesifiserte kontoen ved direkte belastning.

Dersom du ikke har tilstrekkelig dekning på betalingskortet tilknyttet Ruter-profilen din ved leiens slutt, vil beløpet for overtiden (alt over 60 min og opp til 3 timer) settes som ubetalt. Det skyldige beløpet må gjøres opp før du kan kjøre bysykkel i Ruter-appen igjen. Du kan heller ikke slette brukerprofilen i Ruter-appen før utestående beløp er betalt.

Reservasjon og inngåelse av leieavtaler

Bruk av Oslo Bysykkels kjøretøy er kun mulig hvis den er markert i Ruter-appen som ledig. Ruter og Oslo Bysykkel kan ringe til kunden på mobiltelefonnummeret lagret på brukerkontoen hvis det forekommer betydelige driftsforstyrrelser knyttet til kundens bruk av et kjøretøy.

Avslutning av leie

Kunder som ønsker å avslutte leieavtalen må parkere Oslo Bysykkels kjøretøy på riktig måte, i samsvar med punkt 5 i Oslo Bysykkels vilkår.

 • Etter bruk må du returnere bysykkelen til et av Oslo Bysykkels aktive stativer. Hvis bysykkelen ikke parkeres korrekt, og du dermed ikke får en bekreftelse i appen på at bysykkelen er levert, er du erstatningspliktig dersom den blir stjålet og ikke dukker opp innen 14 dager.
 • Om bysykkelen du sist benyttet er borte fra systemet i mer enn 14 dager anses den som tapt, og du vil motta en faktura med erstatningskrav på NOK 5 000,-
 • Er du under 18 år, er foresatte erstatningspliktig.

Kravet blir stående selv om bysykkelen skulle returneres til oss på et senere tidspunkt. Dette for å dekke kostnader som påløper for ekstraarbeid ifbm. savnet bysykkel og grundig sjekk og reparasjoner, samt den tid bysykkelen ikke har vært tilgjengelig for våre brukere.

Overskredet maksimal leietid (3 timer)

Om du mener du har fått en feilaktig advarsel eller sperring, kan du ta kontakt med Ruters kundeservice (du finner kontaktinfo under «hjelp og kontakt» i Ruter-appen) eller UIP på post@oslobysykkel.no.

Kundens ansvar

Du er selv ansvarlig for skade som skyldes uaktsom eller grov uaktsom bruk av kjøretøyene og/eller brudd på norsk lov.

For mer informasjon om ditt ansvar se Vilkår for kjøp og bruk av Oslo Bysykkel, punkt 3.

Oslo Bysykkels ansvar

Oslo Bysykkel er, etter nærmere vilkår,ansvarlig for skade som forårsakes ved bruk av kjøretøyene.Oslo Bysykkel er ikke ansvarlig for skade som skyldes brukerens uaktsomhet eller grov uaktsomhet ved bruk av kjøretøyene, eller brudd på norsk lov. Oslo Bysykkel kan via sitt forsikringsselskap søke refusjon hos bruker for enhver skade som er forårsaket av brukerens uaktsomhet, eller brudd på lovgivning.Dersom skaden skyldes kjøretøyets konstruksjon eller utforming vil Oslo Bysykkel via sitt forsikringsselskap dekke skade på bruker eller tredjepersoner, og selv søke regress hos produsenten av kjøretøyene.

Forsikring

Du er selv ansvarlig for skader som du ved din bruk av sykkelen påfører deg selv, dine eiendeler eller andre og deres eiendeler. Du står selv ansvarlig for kostnader ifbm. slike skader, og vi anbefaler derfor at du til enhver tid har gyldig reise- og innboforsikring, som kan ha relevant dekning for slike skader. Oslo Bysykkel har ansvarsforsikring som kan komme til anvendelse ved hendelser hvor Oslo Bysykkel er rettslig erstatningsansvarlig.

Mislighold

Dersom vilkårene for bruk av Ruter-appen ikke overholdes kan Ruter sperre appen for videre bruk. Ruter vil i den forbindelse refundere eventuelle utestående rettmessige krav.

Ved bruk av appen i strid med vilkårene her, eller annet misbruk av appen er du ansvarlig for økonomisk tap som Ruter påføres i den forbindelse.

I tillegg gjelder Oslo Bysykkel sine avtalevilkår for bruk av kjøretøyene, jf. Oslo Bysykkels vilkår punkt: Ved misbruk av tjenesten kan UIP sperre din tilgang til Oslo Bysykkel permanent. Med misbruk menes blant annet:

 • Deling av produkt
 • Videresalg
 • Uriktige personopplysninger
 • Vandalisme
 • Uaktsom sykling
 • Ufin oppførsel mot ansatte i UIP

Trekke avtale

Avtalen for kjøring av Oslo Bysykkel trekkes fra profilsiden i appen. Det tar 14 dager før avtalen sies opp. For å kunne kjøre bysykkel på nytt, må ny avtale inngås.

Sist oppdatert: 28.08.2023