Spesielle temaer om rett til skoleskyss

Her finner du informasjon om skoleskyss for elevgrupper som ikke faller inn under ordinære regler for grunnskole og videregående skole.

Privatskoler

Elever i private grunnskoler som kommer inn under friskolelovens bestemmelser har rett til skyss innen bostedskommunen på lik linje med elever i offentlige grunnskoler. Elever på private videregående skoler har rett til gratis skyss når skolen ligger innenfor den delen av Viken som tidligere var Akershus. Elever fra tidligere Akershus som velger å gå på privat videregående skole andre steder har normalt ikke rett til skyss.

Voksenopplæring

Elever med vedtak om «voksenopplæring på grunnskolenivå» har rett til skyss mellom bosted og skole på samme vilkår som vanlige grunnskoleelever.

Delt bosted

Elever med to hjem (delt bosted) har rett til skoleskyss fra begge hjem på samme vilkår som andre elever. En avtale mellom foresatte om at eleven har to hjem må vedlegges søknaden om skyss.

Midlertidig adresse

Retten til gratis skyss gjelder primært mellom folkeregistrert adresse og skolen. Elever som legges inn i institusjon eller har opphold i krisesenter har normalt rett til skoleskyss til sin vanlige skole.

Elever med kommunalt vedtak om avlastning som betales av kommunen har rett til skyss mellom avlastningsadressen og skolen.

Avstand – oppmåling av skolevei

Skoleveien skal måles fra dør hjemme til den dør eleven benytter på skolen, langs korteste farbare gangforbindelse. Oppmåling kan skje i Google Maps (husk å velg gangforbindelse) og på ruter.no. Oppmåling i andre kartverk på nettet skjer via kjørevei. Ingen elektroniske kartverk måler fra dør til dør. Oppmålinger foretatt i nettbaserte kartverk er således veiledende. Ruter foretar kontrollmålinger der det er tvil om avstanden mellom hjem og skole er over eller under skyssgrensen.