Skoleskyss for elever i grunnskolen

Her finner du praktisk informasjon om ordningen, og om hvilke kriterier som må oppfylles for å få skoleskyss.

Kriterier som gir rett til skoleskyss

Avstand

  • Elever i 1. klasse med mer enn 2 kilometer til skolen.
  • Elever i 2. til 10. klasse med mer enn 4 kilometer til skolen.

Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Elever i grunnskolen med «særlig farlig eller vanskelig skolevei» har rett til skyss uansett avstand til skolen eller til transportmiddelet. Kommunen er selv ansvarlig for å innvilge og organisere skyss til elever med under to kilometer til skolen (under fire kilometer for elever i 2. til 10. klasse).

Varig eller midlertidig skade eller sykdom

Elever med varig eller midlertidig skade eller sykdom kan ha rett til gratis skoleskyss uansett avstand mellom hjem og skole. Behovet for skyss ut fra medisinske kriterier må dokumenteres med bekreftelse fra lege, psykolog, PPU eller annen spesialist.

Ved akutt skade kan eleven ha behov for skyss på kort varsel. Slik skyss vil normalt iverksettes fra neste skoledag så lenge søknaden er registrert via skolen før klokken 12.

Søknader om skoleskyss

Skoleskyss ut fra avstand

Du trenger ikke å søke om skoleskyss ut fra avstand. Skolen rapporterer inn til Ruter, og vedtaket sendes til bostedsadressen før skolestart. Reisekort med skolebillett utdeles på skolen.

Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Søknad sendes til kommunen/skolen, og kommunen innvilger og organiserer skyss for elever med under 2/4 kilometer til skolen.

Elever som allerede har fått innvilget skyss grunnet lang avstand til og fra skolen, og som i tillegg har «særlig farlig eller vanskelig skolevei» frem til holdeplassen, kan selv sende søknad om ekstra skyss direkte til Ruter.

Varig eller midlertidig skade eller sykdom

Elev, foreldre eller foresatte gir selv beskjed på skolen. Skolen sender søknad til Ruter. Søknad om spesialskyss for en elev på medisinsk grunnlag må dokumenteres med en erklæring fra sakkyndig. Dette er som oftest en lege, en psykolog eller en annen behandlingsansvarlig. Dokumentasjonen må fortelle hva behovet er og hva eleven selv kan mestre.

Helseerklæring; vedlegg til søknad

Delt bosted

Søknad sendes via skolen, med bostedsavtale fysisk undertegnet av begge foresatte eller kopi av rettslig kjennelse over bostedsfordelingen.

Andre årsaker

Ved behov for skoleskyss grunnet opphold på krisesenter, barnevernsplassering, andre typer midlertidig bosted o.l. 

Søknad med nødvendig dokumentasjon sendes inn via skolen.

Skolereisen

Ledsager

Elever i 1. klasse med rett til skoleskyss kan ha med seg en ledsager fra skolens start til 1. oktober.

Transportmidler og reisevei

Tog, T-bane og vanlige rute- og skolebusser er førstevalget i all skoleskyss. Elever som ikke kan benytte vanlig kollektivtransport får innvilget skoleskyss med minibuss eller drosje.

Rutetidene for skolebusser og all annen kollektivtrafikk finner du i Ruters reiseplanlegger. Du kan søke på reiser mellom alle adresser og/eller holdeplasser i Oslo og tidligere Akershus. Vær oppmerksom på at enkelte adresser og skoler kan ha flere holdeplasser med forskjellig kollektivdekning innenfor akseptabel gangavstand.

Finn rutetider i reiseplanleggeren

Reisekort med skolebillett

Gyldighet

Elever med rett til skyss får ved skolestart utdelt et reisekort med skolebillett på skolen. Billetten er gyldig for reiser mellom bosted og skole på skoledager. For grunnskoleelever er billetten gyldig for påstigning fram til klokken 16.

Elever som fortsetter på samme skole uten å flytte, og har rett til skoleskyss, skal benytte samme kort gjennom hele skoleløpet. Ny billett legges automatisk inn i kortet ved starten av hvert semester.

Mistet eller ødelagt reisekort

Elever som mister eller ødelegger reisekortet kan få ny billett ved å kontakte skolen.

Enkelte kommuner forlanger et gebyr for å bestille nytt kort til grunnskoleelever. Elever med rett til gratis skyss som på vei til skolen ikke kan fremvise gyldig billett, skal få være med til skolen. Skolen skal utstede midlertidig reisebevis til eleven. Reisebeviset skal være gyldig fram til eleven kan få nytt reisekort, eller i maks én uke.

Klage

Du kan klage på Ruters avgjørelser om skoleskyss. Klagen sendes til Ruter, som tar en ny vurdering av søknaden. Dersom dere ikke får medhold i klagen, blir den sendt videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagefristen er tre uker.