Skoleskyss for grunnskoleelever i Akershus

Her finner du praktisk informasjon om ordningen, og opplysninger om hvilke kriterier som må oppfylles for å få skole- og spesialskyss.

Kriterier som gir rett til skoleskyss

Avstand

  • Elever i 1. klasse med mer enn 2 kilometer til skolen.
  • Elever i 2. til 10. klasse med mer enn 4 kilometer til skolen.

Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Elever i grunnskolen med «særlig farlig eller vanskelig skolevei» har rett til skyss uansett avstand til skolen eller til transportmiddelet. Kommunen er selv ansvarlig for å innvilge og organisere skyss for elever med under 2/4 kilometer til skolen.

Medisinske kriterier

Elever med varig eller midlertidig skade eller sykdom har rett til gratis skoleskyss uansett avstand mellom hjem og skole. Behovet for skyss må dokumenteres med bekreftelse fra lege, psykolog, PPU eller annen spesialist.

Midlertidig skyss

Elever med akutte skader eller sykdom kan ha behov for skyss på kort varsel. Slik skyss vil normalt iverksettes fra neste skoledag så lenge søknaden er registrert via skolen før klokken 12.

Legeerklæringen som angir behovet for skyss skal leveres Ruter innen tre dager etter oppstart av skyssen.

Spesialskyss

For elever som ikke kan benytte ordinær kollektivtrafikk innvilges spesialskyss med minibuss eller drosje.

Kriterier for spesialskyss

  • Varig eller midlertidig skade eller sykdom som innebærer rett til skyss, og at vanlig kollektivtrafikk ikke kan benyttes. Behovet for spesialskyss må fremkomme av spesialisterklæringen.
  • Særlig farlig eller vanskelig skolevei.
  • Manglende forbindelse eller lang reisetid med ordinær kollektivtrafikk.
  • Lang gangavstand til holdeplass med kollektivforbindelse til skolen.

For anbefalte maksimale reisetider og gangavstander, se retningslinjene til Akershus fylkeskommune. Spesialskyssen i Akershus administreres av Ruters datterselskap Konsentra AS.

Søknader om skole- og spesialskyss

Skoleskyss ut fra avstand

Du trenger ikke å søke selv om skoleskyss ut fra avstand. Skolen rapporterer inn til Ruter, og vedtaket sendes til bostedsadressen før skolestart. Skolebilletten utdeles på skolen.

Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Søknad sendes til kommunen/skolen, og kommunen innvilger og organiserer skyss for elever med under 2/4 kilometer til skolen.

Elever som allerede har fått innvilget skyss grunnet avstand, og som i tillegg har «særlig farlig eller vanskelig skolevei» frem til holdeplassen, kan selv sende søknad om ekstra skyss direkte til Ruter per post.

Varig eller midlertidig skade eller sykdom

Foreldre, foresatte eller skolen sender søknad til Ruter per post. Behovet for skyss ut fra medisinske kriterier må dokumenteres med bekreftelse fra lege, psykolog, PPU eller annen spesialist.

Akutte skader eller sykdom

Elev, forelder eller foresatt gir selv beskjed på skolen. Skolen sender deretter søknad til Ruter. Legeerklæringen som angir behovet for skyss skal leveres Ruter innen tre dager etter oppstart av skyssen.

Andre årsaker

Elev, forelder eller foresatt sender søknad direkte til Ruter per post.

Skolereisen

Ledsager

Elever i 1. klasse med rett til skoleskyss kan ha med seg en ledsager fra skolens start til 1. oktober.

Transportmidler og reisevei

Ordinære rute- og skolebusser samt tog og T-bane er førstevalget i all skoleskyss.

Rutetidene for skolebusser og all annen kollektivtrafikk finner du i Ruters reiseplanlegger. Du kan søke på reiser mellom alle adresser og/eller holdeplasser i Oslo og Akershus. Vær oppmerksom på at enkelte adresser og skoler kan ha flere holdeplasser med forskjellige kollektivdekning innenfor akseptabel gangavstand.

Finn rutetider i reiseplanleggeren

Skolebilletten

Gyldighet

Elever med rett til skyss får ved skolestart utdelt skolekort på skolen. Kortet inneholder en billett som er gyldig for reiser mellom bosted og skole på skoledager. Billetten for grunnskoleelever er gyldig for påstigning frem til klokken 16:00.

Elever som fortsetter på samme skole uten å flytte, og har rett til skoleskyss, skal benytte samme kort gjennom hele skoleløpet. Ny billett legges automatisk inn i kortet ved starten av hvert semester.

Mistet eller ødelagt reisekort

Elever som mister eller ødelegger skolebilletten kan få ny billett ved henvendelse til skolen.

Enkelte kommuner forlanger et gebyr for å bestille erstatningskort til grunnskoleelever. Elever med rett til gratis skyss som til skolen ikke kan fremvise gyldig billett, skal få være med til skolen. Skolen skal utstede «Midlertidig reisebevis» til eleven. Reisebeviset skal være gyldig frem til eleven kan få ny skolebillett, eller i maks én uke.

Klage

Du kan klage på Ruters avgjørelser om skoleskyss. Klageinstansen er «Fylkesmannen i Oslo og Akershus» for saker som gjelder grunnskoleelever.

En klage stiles til klageinstansen, men sendes Ruter for ny behandling, før den eventuelt videresendes klageinstansen. Klagefristen er 3 uker.