KVU Oslo-Navet: Attraktivt kollektivnettverk med god kapasitet

Morgendagens utfordringer i kollektivsystemet kan løses med et samordnet nettverk med nye tunneler for metro og jernbane, et forsterket trikkenett og funksjonelle knutepunkter. 

Om KVU Oslo-Navet

KVU Oslo-Navet er en utredning av hvordan det kollektive transportsystemet i hovedstadsområdet må utvikles frem mot 2030 og 2060 for å klare å ta veksten i persontrafikken med kollektivtransport, gåing og sykling.

Det er ventet en betydelig befolkningsvekst i hovedstadsområdet frem mot 2060. Tettere arealbruk og en samordnet areal- og transportplanlegging må derfor til for å sikre attraktive og bærekraftige mobilitetsløsninger.

23. november 2015 ble konsekvensutredningen formelt overlevert fra Jernbaneverket (Bane NOR og Jernbanedirektoratet), Statens vegvesen og Ruter AS til oppdragsgiverne, som er Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Se pressekonferansen fra 23. november.

Investeringer som vil gi stor samfunnsnytte

I KVU Oslo-Navet står de tre virksomhetene samlet bak en anbefaling om å utvikle et kollektivnettverk med nye reiseforbindelser, hyppige avganger og god kapasitet. Det vil gjøre hovedstadsområdet rustet til å ta veksten i persontrafikken, sammen med gåing og sykling. En nødvendig videreutvikling av dagens tilbud, krever store investeringer, men konsekvensutredningen viser at den foreslåtte utbygging sammen med målrettet trafikantbetaling for bil, vil gi stor nytteverdi for befolkningen.

Se filmen som viser utbyggingen fra nav til nettverk:

Utbygging i tre faser

I KVU Oslo-Navet anbefales en trinnvis og koordinert utbygging, som bidrar til å nå fremtidsmålet.

Fase 1: Utvikle dagens kollektivsystemer best mulig fram mot 2030

 • Kapasitetstiltak metro og jernbane.
 • Trikk Ring 2 mellom Majorstuen- Bryn.
 • Tiltak for buss, trikk, gåing og sykling.

Fase 2: Et moderne metrotilbud innen 2030

 • Ny metrotunnel mellom Majorstuen–Bryn via Stortinget.
 • Knutepunktutvikling.
 • Byggestart for deler av jernbaneanleggene.
 • Ny regiontogstasjon på Bryn.

Fase 3: Et styrket lokal- og regiontogtilbud fram mot 2040

 • Ny jernbanetunnel mellom Oslo S–Nationaltheatret–Lysaker/Bislett.
 • Ny jernbanetunnel mellom Bislett–Alnabruområdet (S-bane).

Hyppige avganger

Denne anbefalte utbyggingen vil gi et rutetilbud på dagtid med:

 • Avganger minimum hvert 5. minutt i indre by.
 • Avganger minimum hvert 10. minutt på metro, trikk og buss i ytre by i Oslo.
 • Avganger minimum hvert 10. minutt på buss i sentrale områder i Akershus og på S-bane fra Asker, Lillestrøm og Ski.
 • Avganger minimum hvert 30. minutt på regionale ruter på jernbanens ytterstrekninger, InterCity-strekninger og regionbusser i Akershus.
 • Rutetabellene samordnes slik at regiontogene får avganger hvert 10. minutt fra knutepunktstasjoner på fellesstrekninger.

Se pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med overleveringen av KVU Oslo-Navet

Grunnlag for ny nasjonal transportplan

KVU-en skal være et grunnlag for Regjeringens arbeid med nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) og annen statlig, fylkeskommunal og kommunal planlegging. KVU-en skal sendes på høring og kvalitetssikres faglig av eksterne konsulenter gjennom KS1.

Utredning på høring

KVU Oslo-Navet er sendt på høring, og fristen for tilbakemeldinger er satt til 29. april 2016. Høringsbrev og mer informasjon om hvordan du kan gi tilbakemelding, finner du på sidene til Jernbaneverket

Hovedrapport og bilder

Se hovedrapporten med alle vedlegg og bilder på jernbanedirektoratet.no