Ny bussterminal på Oslo S

På bestilling fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel har Ruter utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny bussterminal på Oslo S.

Bakgrunn

Mange ulike utredninger har pekt på sporområdet ved Oslo S som en ønsket lokalisering for en ny og mer kapasitetssterk bussterminal. Målet med dette er oppnå et mer integrert knutepunkt, men også hensynet til byutviklingen har vært en viktig faktor. Forslaget til regulering er basert på føringer fra Oslo kommune og anbefalinger fra Plansamarbeidet for kollektivknutepunktet Oslo S.

Ruter foreslår å etablere ny bussterminal over jernbaneperrongene på Oslo S. Ny terminal vil doble stasjonens kapasitet fra 50 millioner til 100 millioner besøkende i året, og skal smidiggjøre overgangen mellom tog og buss for de reisende.

Den nye stasjonen skal være åpen og innbydende fra alle sider, slik at det blir lettere å ta seg frem på kryss og tvers av stasjonsområdet. På denne måten skal Oslo S forandres fra å være en barriere midt i byen til å bli et oversiktlig nytt forbindelsespunkt som åpner de omkringliggende bydelene mot hverandre.

Planprogram med detaljregulering og konsekvensutredning er utarbeidet felles for hele kollektivknutepunktet. I dette inngår Ruters nye bussterminal, Bane NORs nye Oslo S og KLP Eiendoms høybygg «Krystallklar».

Illustrasjon av østvendt fasade.

To alternativer

Reguleringsplanen fremmer to ulike alternativer til hvordan stasjonen kan utformes. Begge innebærer etablering av et 29.200 kvadratmeter stort stasjonstorg over jernbaneperrongene, med bussterminal på toppen. Alternativ 2 har i tillegg 30.000 kvadratmeter med næringslokaler øverst, tiltenkt kontorer og hotell.

Uansett alternativ er den foreslåtte omreguleringen av Oslo S vurdert å løse alle definerte behov og være av høy samfunnsøkonomisk nytte. Den største ulempen ved prosjektet er utfordringer under byggefasen, hvor togtrafikken på Oslo S vil utsettes for betydelige forstyrrelser. Stasjonen er ikke planlagt totalstengt, men enkelte spor og plattformer vil måtte tas ut av drift i perioder.

Video av planalternativene

For å få bedre oversikt over de to alternativene er det produsert videoillustrasjoner for å tydeliggjøre hvordan den nye terminalen blir. Videoene er produsert av MAD arkitekter AS

Høring og åpent møte

Ruters forslag til detaljregulering med konsekvensutredning ble lagt ut til offentlig ettersyn 20. desember 2017, med innspillsfrist 14. februar 2018.

I forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget arrangerte Plan- og bygningsetaten et åpent folkemøte 16. januar 2018. Her ble planforslaget presentert av PBE og Ruter, og fremmøtte fikk stille spørsmål om planforslaget. Etter planens høringsperiode vil innkomne bemerkninger bli referert og kommentert. 

Utredninger og dokumenter

Vil du vite mer om hva som er gjort så langt? Alle dokumentene til høringene er samlet på nettsiden til Plan- og bygningsetaten.

Ta kontakt

Har du spørsmål, innspill eller andre henvendelser? Send gjerne en e-post til post@ruter.no.

Pressevakt

Pressevakten håndterer alle mediehenvendelser og er kun ment for journalister.