Planen klar for å kjøre på fornybar energi i 2020

Startskuddet har gått for en total transformasjon av bussflåten i Oslo og Akershus, og allerede i 2020 vil kollektivtransporten kun kjøre på fornybar energi.

Elektriske busser vil sette sitt preg på Oslos gater allerede om fem år, og i 2025 vil om lag en tredjedel av alle bussene være elektriske.

Sunn, grønn og attraktiv hovedstadsregion

Ambisjonene for kollektivtrafikken er høye, og et omforent politisk mål er at all vekst i persontrafikken skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Å ta trafikkveksten med miljøvennlige mobilitetsløsninger er et viktig bidrag for å nå Norges klimamål, og for å redusere lokal forurensing. Strengere miljøkrav og nye teknologiske løsninger driver arbeidet fremover, og målet er å bidra til at hovedstadsregionen skal kunne vokse seg til å bli sunn, grønn og attraktiv.

Prosjekt «Fossilfri 2020»

I juni 2015 vedtok Ruters styre en ambisiøs plan for hvordan Oslo og Akershus allerede i 2020 kun skal ha lav- og nullutslippsbusser på fornybar energi, og for videre utvikling frem til 2025. I dag utgjør Ruters bussflåte 1100 busser. Av disse kjører 77 prosent på diesel. I fremtiden vil nok de fleste bussene være elektriske, og ha nødvendig rekkevidde til å kunne kjøre lange strekninger. På Oslofjorden vurderer Ruter å innføre elektriske båter.

Fra diesel til elektrifisering

Figurene viser Ruters planlagte utvikling fra dagens bussflåte til en fossilfri bussflåte i 2020, og videre til en delvis elektrifisert bussflåte i 2025.

Illustrasjon som viser dagens busspark til målbilet i 2025

Bruk av biogass vil øke

Ruter har allerede kommet langt i arbeidet med å prøve alternative drivstoff, som biodrivstoff og hydrogen. Biogass er allerede en viktig energibærer for Ruters busser, og andelen biogassbusser vil øke i takt med økt produksjon og tilgjengelighet på biogass i regionen. Biogassen Ruters busser bruker er produsert i regionen av matavfall og kloakk. Derfor gir det store reduksjoner i klimagassutslipp å bytte ut diesel med biogassen. Fem hydrogenbusser testes ut, som del av det EU-støttede CHIC (Clean Hydrogen in European Cities). Dette prosjektet har gitt Ruter god kunnskap og erfaring som tas med videre i arbeidet mot en utslippsfri kollektivtrafikk. Etter 2020 kan det bli flere hydrogenbusser i Akershus.

Starter test med el-busser

For å kun kjøre på fornybar energi i 2020 vil biodrivstoff, og spesielt lokalt produsert biogass, utgjøre en stor andel. Samtidig starter innfasingen av batterielektriske busser. Ruters ambisjon er å være i gang med å etablere infrastruktur for en større test av el-busser i 2017. De batterielektriske bussene vil basere seg på lading på endeholdeplasser i Oslo i tillegg til nattladning. Hele verdikjeden for elektrisk drift skal prøves ut. Det vil gi oss, våre leverandører og samarbeidspartnere erfaring til å kunne ta i bruk de best egnede løsningene i tråd med hvordan teknologien utvikler seg.

Vi har som mål at over en tredjedel av regionens busser skal være helelektriske i 2025, og kjøre på enten batteri eller hydrogen. Disse bussene vil være utslippsfrie og stillegående. De totale utslippene fra buss vil da være redusert med 80-90 prosent. En videre elektrifisering med fornybar kraft vil føre til at klimagassutslippene fra driften av kollektivtrafikken nær elimineres.

Figuren viser Ruters planlagte endring av bussflåten i 2025 og fremover:

 Illustrasjon som viser Ruters planlagte endring av bussflåten i 2025

Ruters miljøambisjoner kan oppsummeres slik:

  • I 2020 skal alle transportmidler drives kun av fornybar energi.
  • I 2025 vil hele bussflåten være skiftet ut med null- og lavutslippsteknologi.
  • I 2025 kan klimagassutslippene fra Ruters bussdrift være redusert med 80-90 prosent.
  • I 2025 vil 60 prosent av bussflåten i Oslo være helelektrisk.
  • I 2025 kan rundt 500 busser gå på biogass.
  • I 2025 anslås det at omleggingen av teknologi og drivstoff i bussflåten kan gi merkostnader for bussdriften på om lag 2-10 prosent per år, sammenlignet med dagens bussflåte.
  • Trikken og T-banen kjører på sertifisert fornybar strøm allerede.

Rapport om Ruters plan for å bli Fossilfri 2020

Ruters plan er basert på en omfattende analyse av hvilke løsninger som er best egnet for regionen. Grunnlaget for analysen er utviklet av konsulentselskapet Roland Berger.

Last ned og les rapporten Renewable energy powertrain options for Ruter i sin helhet.

Rapport om omlegging til fornybar drift på Ruters båtsamband

DNV GL har på oppdrag fra Ruter i et forprosjekt analysert muligheter og kostnader ved en omlegging til drift på fornybar energi på dagens båtsamband. Rapporten vurderer de tekniske, miljømessige, økonomiske og driftsmessige konsekvensene.

Last ned og les rapporten Muligheter for og kostnader av omlegging til fornybar drift på Ruters båtsamband i sin helhet.