Pilot Nes

Fleksibel dør-til-dør bestillingstransport for dem som har fylt 67 år. Hovedformålet er å tilby brukertilpasset transport for eldre.

Bakgrunn og målsetting

I Ruters strategi, M2016, er det fokus på å tilby mobilitet for alle. Mobilitet for alle krever at det ordinære tilbudet suppleres med transporttjenester som er mer tilpasset målgrupper som ikke opplever at dagens kollektivtilbud dekker deres behov. Dette kan være målgrupper som kjennetegnes av for eksempel alder (barn, eldre), livssituasjon eller helsetilstand.

Bestillingstransport er i dag en del av det totale kollektivtrafikktilbudet, og er i hovedsak brukt for å gi flatedekning i områder hvor det ikke finnes andre kollektivtransporttilbud. Dette bestillingstransporttilbudet er ikke utviklet med et rendyrket mål om å gi mobilitet for en spesifikk målgruppe. Samtidig ser vi at flere av brukerne av dagens bestillingstransport er reisende som ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtrafikk, fordi de trenger assistanse i ulik form. En av disse brukergruppene er eldre med mobilitetsutfordringer.

Transport er viktig for å gi fleksibilitet og mulighet for eldre med mobilitetsutfordringer til å komme seg ut på egenhånd til ulike servicetilbud. Tilpasset transport kan dermed være et virkemiddel for å redusere isolasjon og ensomhet. Økt sosialisering kan videre bidra til bedre helse og økt livskvalitet. Videreutvikling av bestillingstransport er derfor et viktig ledd i utviklingen videre mot fremtidens bærekraftige bevegelsesfrihet hvor målet er mer fleksible og individtilpassede tjenester.

Grønn buss kjører på landevei mellom grønne enger.
Foto: Ruters bildebank

Ruter vil i samarbeid med Akershus fylkeskommune og Nes kommune, gjennomføre en pilot av bestillingstransporttilbud for eldre i Nes kommune. I pilotprosjektet Pilot Nes ønsker vi å lære om hvordan man kan lage mer fleksible og individtilpassede transportløsninger i spredtbygde områder. Ved å tilby brukertilpasset transport for eldre, er formålet blant annet å bidra til:

  • Økt frihet ved at flere kommer seg ut
  • Bedre helse og økt livskvalitet
  • Redusere bruk av privatbil og få flere til å reise sammen, som også er sosialt
  • Redusere ensomhet gjennom økt mulighet for sosial deltagelse
  • Flere kan bli boende hjemme lengre
  • Muligheter for reduksjon i andre helsebudsjettposter som følge av økt livskvalitet og mulighet for å bo hjemme lenger

Samarbeidspartnere

Piloten er et samarbeidsprosjekt mellom Ruter, Akershus fylkeskommune, Nes kommune og Response.

Response er et Interreg-forskningsprosjekt, som skal forske på «on-demand»-bestillingstransport i spredtbygde områder. Bestillingstransport skal bidra til at det er et tilgjengelig og pålitelig offentlig transporttilbud i slike områder. I Response-prosjektet samarbeider Ruter med andre aktører innen offentlig transport og utdanningsinstitusjoner i flere europeiske land.

Response-prosjektets nettsted

Akershus fylkeskommunes handlingsprogram for samferdsel