Aldersvennlig transport

Bestillingstilbud som retter seg mot dem over 67 år. Hovedformålet er å tilby brukertilpasset transport for eldre.

Bakgrunn og målsetning

Mobilitet for alle

I Ruters strategi og målbilde er det fokus på å tilby mobilitet for alle. Mobilitet for alle krever at vi supplerer det ordinære tilbudet med transporttjenester for målgrupper som ikke opplever at dagens kollektivtilbud dekker deres behov.

I arbeidet med å utvikle Oslo til en aldersvennlig by og tilrettelegge for økt samfunnsdeltagelse blant eldre, ble transport utpekt som en essensiell faktor. Byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester (HEI) og bydel Nordre Aker identifiserte, basert på dialog med innbyggerne, et behov for mer målgruppetilpassede transportløsninger for eldre. Byrådsavdelingen og bydelen startet derfor et prøveprosjekt i samarbeid med Ruter, for å utvikle en fleksibel dør-til-dør løsning for eldre.

Formålet med transporten

Hensikten med prosjektet er å se om det kan bidra til å få flere eldre til å reise på egenhånd til og fra ulike servicetilbud som for eksempel lege, tannlege og kulturtilbud. I prosjektet ønsker man å lære om hvordan man kan lage mer fleksible og individtilpassede transportløsninger. Formålet med aldersvennlig transport er blant annet å bidra til:

  • Økt frihet ved at flere kommer seg ut
  • Bedre helse og økt livskvalitet
  • Redusere bruk av privatbil og få flere til å reise sammen, som også er sosialt
  • Redusere ensomhet gjennom økt mulighet for sosial deltagelse
  • Flere kan bli boende hjemme lengre
  • Muligheter for reduksjon i andre helsebudsjettposter som følge av økt livskvalitet og mulighet for å bo hjemme lenger
Mann med stokk står foran en rosa minibuss med teksten "Ruter aldersvennlig transport".
Foto: Ruters bildebank

Samarbeidspartnere

Pilotprosjektet i Oslo kommune inngår i satsingen på å skape en aldersvennlig by, og gjennomføres i samarbeid med Byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester (HEI) og bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Sagene. Pilotene er fullfinansiert av Oslo kommune.

Oslo – aldersvennlig by. Logoillustrasjon.
Aldersvennlig by på oslo.kommune.no