Miljøsertifisering

Vi er sertifisert innen ISO 14001:2015, som er en internasjonal standard for miljøstyringssystemer for å redusere belastningen på miljøet.

Omfanget av vårt system for miljøstyring

I tråd med standarden ISO 14001:2015 skal vi bidra til å redusere miljøbelastningen gjennom våre produkter og tjenester. Det er primært gjennom kjøp av kollektivtrafikktjenester, og kravene vi stiller til innkjøp i kontraktene at vi påvirker miljøet. Parallelt jobber vi systematisk for å:

  • Øke andelen som reiser med kollektivtransport, sykler og går, slik at færre reiser tas med bil.
  • Få alle transportmidlene til å kun benytte fornybar energi i 2020.
  • Få alle transportmidlene utslippsfrie i drift i 2028.

I 2019 implementerte vi klima, miljø og bærekraft i Ruters nye målhierarki, og de inngår i selskapets forretningsmessige mål.

I målhierarkiet er målene i miljøstrategien, som gjelder for 2014-2020, i all hovedsak videreført. Sirkularitet er et nytt mål for Ruter.

Miljøstyringssystemet gjelder for de produktene og tjenestene som vi leverer og som kan tenkes å ha en påvirkning på miljøet. Hovedkontoret vårt i Dronningens gate 40 og Ruter S, kundesenteret på Jernbanetorget 1, omfattes av miljøstyringssystemet.

Vår miljøpolicy er vi skal tilby attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport og skape et pulserende hovedstadsområde. Vi jobber for å bli bedre på miljøområdet, og det er noe vi stadig har i tankene og gjør i handling. Vi følger eller overoppfyller de lover og krav som styrer virksomheten.