Miljøvennlig kollektivtransport

Hver dag jobber vi for å gjøre kollektivtrafikken mer miljøvennlig ved å redusere støy og utslipp. Ambisjonen vår er at all kollektivtransport skal være utslippsfri i 2028.

Utslippsfri kollektivtransport

Utslippsfri kollektivtransport innebærer at alle busser, båter, minibusser og drosjer som kjører for Ruter skal ha utslippsfri drift i løpet av 2028. Trikk og T-bane går allerede på strøm med opprinnelsesgaranti. Vi har beregnet at spesialtransporten kan være utslippsfri i 2022, båtene i 2024 og alle busser i 2028, forutsatt at markedet kan levere.

Som et steg på veien mot utslippsfri kollektivtrafikk i 2028, skal klimanøytral og fossilfrie busser og båter realiseres i løpet av 2020. Fossilfri 2020 ble opprettet som prosjekt i 2014 for å sikre overgang til bruk av kun fornybar energi i kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke) i løpet av 2020. Prosjektet ble avsluttet i 2018.

Overgangen til utslippsfritt

Vi har utarbeidet en plan for hvor raskt overgangen til utslippsfrie løsninger kan gjøres. Dette avhenger blant annet av når kontraktene med de forskjellige operatørene kan fornyes, hva som kreves av ny kompetanse for å ta i bruk utslippsfrie løsninger, hva som finnes av utslippsfritt materiell på markedet og hva det koster å legge om til utslippsfrie løsninger. 

Veien til utslippsfritt

Trikk og T-bane er allerede utslippsfrie, og går på sertifisert fornybar elektrisitet.

115 elektriske busser er i drift i Oslo og Akershus, samt ti elektriske minibusser. Fra sommeren 2020 vil 41 elbusser fases inn når kontrakten i Ruters vestregion starter opp. Det er i tillegg kontraktsfestet ytterligere 128 elbusser fra 2025. De tre båtene som går mellom Nesodden og Aker brygge vil alle være bygget om til elektrisk drift i april 2020. Nye øybåter vil være elektriske i 2021 i forbindelse med oppstart av ny kontrakt. Vi forventer at all båttransport kan være utslippsfri i 2024, forutsatt at teknologi for hurtigbåtene er tilgjengelig til da.

Våre miljømål og strategi

Ruter har kommet langt på vei med å oppfylle målene som ble satt i miljøstrategien for perioden 2014-2020. Hovedmålet var å ta veksten i den motoriserte trafikken i hovedstadsområdet, sammen med målet om at alle Ruters transportmidler skulle drives av kun fornybare energikilder i løpet av 2020 (Fossilfri 2020). Miljøstrategien satte også mål om redusert støybelastning og reduserte utslipp, som bidrar negativt til lokal luftkvalitet, som NOx og PM (eksospartikler). Ruters mål om klimanøytral og fossilfri drift blir realisert i løpet av 2020.

I 2018 fikk Ruter et nytt miljømål: Utslippsfri 2028. I praksis innebærer dette målet at alle Ruters transportmidler skal være elektrisk drevet innen utgangen av 2028. Dette målet dreier seg i hovedsak om reduksjon av lokale utslipp til luft, energiforbruk og støy.

Målene fra miljøstrategien er i det store og hele videreført. I tillegg er Sirkularitet innført som et nytt mål. Det har sammenheng med at det totale klima- og miljøfotavtrykket til Ruter er større enn kun utslipp fra driften av transportsystemet.

Dette er våre miljømål

Ruters eiere har gitt oss to viktige mål:

Veksten i motorisert trafikk skal dekkes gjennom kollektivtrafikken, og kollektivtrafikken skal i fremtiden kun benytte fornybar energi, og på sikt utslippsfrie løsninger.

I vår miljøstrategi fra 2014 skisserte vi følgende mål:

  • Kollektivtransporten skal, sammen med sykkel og gange, ta veksten i persontrafikken.
  • I 2020 skal Ruter kun bruke fornybar energi til framføring av alle transportmidler.
  • Ruter skal redusere energiforbruket per passasjerkilometer med 30 % innen 2020.
  • I 2020 skal alle Ruters bybusser ha et støynivå på maks 77dBA.
  • Alle Ruters bybusser skal tilfredsstille Euro VI i 2020.
  • Ruter skal øke bevisstheten i samfunnet rundt Ruters miljøarbeid og miljøfordeler ved kollektivtrafikken.
  • Ruter skal delta i og støtte utviklingsprosjekter og forskningsarbeid som bidrar til økt miljøkvalitet for kollektivtrafikken i Norge.
  • Ruter skal ha ledere og medarbeidere med god miljøkompetanse.
  • Ruter skal redusere sin miljøbelastning fra all virksomhet på kontoret. Det vil si en reduksjon i elforbruk på 20 % og 25 % i papirforbruk, samt øke til 50 % kildesortering fra 2013 til 2020.

Bærekraft

Ruters nye visjon er Bærekraftig bevegelsesfrihet. Det vil si friheten til å bevege seg enkelt rundt på en bærekraftig måte, uten å merke kompleksiteten i samspillet mellom de grønne mobilitetsformene.

I 2019 ble klima, miljø og bærekraft implementert i Ruters nye målhierarki. Vi har valgt oss ut noen bærekraftsmål, som vi anser som særlig relevante for vår virksomhet. De omhandler både klima og miljø, sosiale forhold og økonomisk utvikling. Hensikten har vært å gjøre organisasjonen mer bevisst på hva Ruter kan bidra med for å løse viktige samfunnsutfordringer.

Miljøsertifisert

Ruter er miljøsertifisert gjennom ISO 14001-2015. Det er en internasjonal standard for miljøstyringssystemer, der vi skal bidra til å redusere miljøbelastningen gjennom våre produkter og tjenester.