Spesialskyss

Elever i Oslo og Akershus som ikke kan reise med vanlig skoleskyss eller som har farlig skolevei, har krav på spesialskyss. 

Elever i Oslo

Elever i Akershus

Hvem har krav på spesialskyss?

Elever kan ha krav på spesialskyss hele eller deler av skoleveien hvis:

  • Det ikke finnes et kollektivtilbud på strekningen
  • Det er medisinske årsaker til at eleven ikke kan benytte seg av det ordinære rutetilbudet
  • Skoleveien er definert som "særlig farlig" (gjelder ikke videregående skole)
  • Det er for lang avstand til holdeplass/oppstillingsplass

Forskrift om skoleskyss på Akershus fylkeskommunes nettsider

Lov om skyss i grunnskolen og videregående skole i Opplæringsloven

Finnes ikke et kollektivtilbud

For elever som bor der det ikke finnes kollektivtilbud, gjelder de samme avstandene mellom skole og hjem som for vanlig skoleskyss:

  • Over 2 km for elever i 1. klasse
  • Over 4 km for elever i 2.-10. klasse
  • Over 6 km for elever på videregående skole

Medisinske årsaker

Hvis eleven av medisinske årsaker ikke kan benytte seg av det vanlige skoleskysstilbudet, må behovet for spesialskyss dokumenteres av lege.

Særlig farlig skolevei

Hvis kommunen har definert skoleveien som "særlig farlig" gjelder spesialskyss uansett avstand mellom hjem og skole, så lenge det ikke finnes andre transportalternativer på strekningen.

Slik søker du

Har eleven behov for spesialskyss? Ta direkte kontakt med skolen eller kommunen din. 

Slik klager du

Du kan klage på vedtaket om skoleskyss innen tre uker etter at du har mottatt meldingen om vedtaket.

Klagen kan rettes til:

  • Fylkesmannen i Oslo og Akershus for grunnskolevedtak
  • eller Akershus fylkeskommunale klagenemd for samferdselssaker i videregående skole

Send inn klagen via den instansen som gjorde vedtaket.

Kontakt oss

Spesialskyssen organiseres av Ruters datterselskap Konsentra. Ta kontakt hvis du lurer på noe!

Telefon sentralbord: 24 20 20 33 (kl. 07:00–17:00)
E-post: post@konsentra.no
Faks: 23 24 28 09