Transportvedtekter

Transportvedtekten er grunnlaget for drift av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, og er godkjent av Samferdselsdepartementet 8.1.2008 i medhold av yrkestransportlovens § 33, jfr. jernbanelovens §§ 7 og 7a.

1. Definisjoner

I denne transportvedtekt menes med:

”Betalingsgrense”: Grense på stasjon eller transportmiddel som de reisende ikke lovlig kan passere uten validering av billetten.

”Billett”: Kort eller annet medium som inneholder elektronisk eller papirbasert bevis for en eller flere forhåndsbetalte reiser.

”Reisende”: De reisende som benytter selskapets transportmidler eller som er innenfor en betalingsgrense.

”Selskapet”: Ruter AS og andre selskaper som kjører på kontrakt for Ruter.

Selskapets områder”: Områder som eies eller disponeres av selskapet, herunder bl.a. stasjonsområder.

”Stasjon”: Enhver T-banestasjon og annen fysisk anlagt stasjon på eget banelegeme.

”Transportmiddel”: T-banevogn, trikk, buss og båt som kjøres for selskapet.

”Validere”/”Validering”: Automatbasert kontroll og bekreftelse av at den reisende har gyldiggjort sin billett for vedkommende reise.

”Vedtekt”: Denne transportvedtekt.

2. Hvem transportvedtekten gjelder for

Vedtekten gjelder for alle som befinner seg på transportmidler som kjøres på kontrakt for eller eies av Ruter eller på tilhørende terminaler / rutebilstasjoner / stasjonsområder. Ved en reise inngår den reisende en transportavtale med selskapet. Denne vedtekten inngår som en del av transportavtalen mellom selskapet og den reisende.

3. Alminnelig ferdsel

For å ivareta kravene til sikkerhet og god trafikkavvikling er det nødvendig for selskapet å regulere de reisendes ferdsel og adferd. Enhver må rette seg etter de pålegg som gis ved oppslag eller av personalet. Den som ikke etterkommer slike pålegg, kan vises bort.

Det er farlig og forbudt å ferdes i banenes skinnegang, herunder også å krysse sporene på steder som ikke er beregnet for de reisende. Unødig opphold på selskapets områder er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å bruke rullebrett, rulleskøyter, sykler m.m. på selskapets områder eller transportmidler.

4. Selskapets ansvar

Selskapet skal befordre reisende i påregnelig antall i henhold til linjenes fastsatte traséer og kunngjort ruteplan, og legge til rette for at reisende kan skaffe seg gyldig billett før reisen. Avgangstidene for rutegående transportmidler skal være oppslått på alle stasjoner og stoppesteder. Takstinformasjon skal finnes i alle transportmidler og på alle stasjoner.

Ved forsinkelser, omdirigering, trafikkstans eller innstilling av avganger kan den reisende kreve erstattet utgifter til alternativ transport. Dette gjelder ikke dersom Ruter godtgjør at forsinkelsen eller innstillingen skyldes hindring utenfor selskapets kontroll. Beløpet begrenses oppad til kr. 500,–.

Den som vil kreve erstatning for skade som skyldes selskapet, må henvende seg skriftlig til administrasjonen.

Selskapets personale skal være behjelpelig med å gi svar på ordinære forespørsler om driften, og plikter forøvrig å påse at gjeldende bestemmelser blir fulgt. Klage på personale eller forhold ved driften rettes til administrasjonen, ikke til personalet. Klage på personalet må innleveres skriftlig. Personalet skal på forlangende oppgi sitt lønnsnummer.

5. Betaling for reisen

Den reisende plikter å betale for seg i henhold til de regler og takster selskapet har fastsatt. Billetter selges normalt fra stasjonære automater, ombord på trikk og buss fra fører, og fra billettør på båt. Det er den reisendes ansvar å ha aksepterte betalingsmidler ved kjøp av billett. Eventuell klage på mottatt billett eller veksling må skje straks.

Innenfor betalingsgrensen er det kun tillatt å ferdes med gyldig billett. Den reisende plikter derfor å ha gyldig billett i samsvar med selskapets takst- og billetterings-regler før han/hun passerer betalingsgrensen på transportmiddelet eller stasjonen. Den reisende skal ved passering av betalings-grensen selv sørge for validering/gyldiggjøring av billetten, og er ansvarlig for at billetten ikke brukes i strid med kunngjorte takstbestemmelser. Billetten skal oppbevares under hele reisen og helt til den reisende har forlatt transportmiddelet og stasjonen. Reise med rabattert billett er avhengig av at den reisende om nødvendig kan legitimere seg.

Dersom den reisende ved billettkontroll (jfr. pkt. 6) ikke har validert/gyldig billett, skal det løses tilleggsavgiftsbillett i samsvar med pkt. 7-8 før vedkommende forlater transportmidlet/stasjonen. Den reisendes ansvar for å ha gyldig billett bortfaller dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å få kjøpt og/eller validert/stemplet billett i løpet av reisen.

6. Billettkontroll

Personalet har rett til når som helst å få seg forevist billetten. Billettkontroll kan foretas av såvel uniformert som sivilt personale. Sivilt personale skal uoppfordret legitimere seg. Billett som misbrukes, kan inndras.

Å reise uten å betale er straffbart. Straffelovens § 403 fastsetter straff for å tilsnike seg reise uten å erlegge den fastsatte betaling. Straffelovens § 402 forbyr å benytte andres arbeide eller ting uten å betale når det er forutsatt at betalingen skal skje før man går bort fra stedet. Også forfalskning av billett, overdragelse av personlig billett til andre samt annen fusking er straffbart og de reisende som opptrer straffbart, kan bli politianmeldt.

7. Tilleggsavgiftsbillett

Reisende som ved kontroll ikke fremviser gyldig billett, plikter å betale tilleggsavgiftsbillett*.Dette gjelder også om den reisende ønsker å avbryte reisen. Tilleggsavgiften er særskilt fastsatt av Samferdselsdepartementet*.  Betalt tilleggavgiftsbillett gir rett til å fortsette reisen på samme vilkår som for ordinær enkeltbillett.

* = avgiften er fra og med 1. februar 2015 kr. 950 ved betaling kontant eller med betalingskort på stedet.

8. Tilleggsavgiftsbillett – utsatt betaling

Reisende som ved kontroll ikke fremviser gyldig billett, og som heller ikke betaler tilleggsavgiftsbilletten på stedet, skal oppgi korrekt navn, adresse og fødselsdato og avvente verifisering av identitetsopplysningene, slik at Selskapet senere kan innkreve betalingen av tilleggsavgiften*. Reisende som ikke betaler tilleggsavgiftsbillett på stedet, har ikke rett til å fortsette reisen.

Manglende innbetaling over giro vil bli purret opp, og om nødvendig innkreves ved inkasso. Dette gjelder også mindreårige over 15 år, som imidlertid ikke vil være ansvarlig for inndrivelseskostnadene i forbindelse med inkasso. Foresatte vil bli orientert om forholdet ved manglende innbetaling.

For forfalsket/falsk billett ilegges det et forhøyet straffegebyr som er særskilt fastsatt av Samferdselsdepartementet*.

*= avgiften er fra og med 1. februar 2015 kr. 1150 ved utsatt betaling pr giro innen 14 dager. For barn og ungdom under 18 år er gebyret kr 950 uavhengig av oppgjørsform. Ved bruk av misbrukt eller forfalsket/falsk billett er gebyret fra og med 1. februar 2015 på kr. 2000.

9. Tilbakehold av reisende uten gyldig billett

Selskapets kontrollører kan holde tilbake den reisende når vedkommende:

a) ikke fremviser validert billett,

b) ikke betaler tilleggsavgiftsbillett på stedet, og

c) ikke oppgir korrekt navn, adresse og fødselsdato.

Den reisende kan holdes tilbake så lenge vedkommende ikke oppgir korrekt navn, adresse og fødselsdato. Tilbakehold kan utøves også mens de opplysninger vedkommende gir, blir verifisert. Dersom den reisende likevel betaler tilleggsavgiftsbilletten, skal tilbakeholdet avsluttes.

Tilbakehold kan ikke skje dersom dette etter omstendighetene vil være et uforholdsmessig inngrep. Personer under 15 år vil normalt ikke bli tilbakeholdt.

10. Under reisen

Reisende må ikke plassere seg slik at de hindrer personalets nødvendige utsyn. På transport-midler med automatiske dører må de reisende passe på ikke å bli stående slik at de hindrer lukking.

Det er farlig og forbudt for reisende å åpne dører under fart eller å stige på eller av transportmidler som er i bevegelse eller som stopper tilfeldig utenfor stoppesteder/stasjoner.

Det er forbudt for passasjerer å benytte kjøreinnretninger eller oppholde seg i førerrommet på transportmidlene. Unødig bruk av nødhåndtak for døråpning og annet nødutstyr er forbudt. Nødbremshåndtak og brannslukkingsutstyr skal bare brukes for å hindre ulykker.

Forbudet mot røyking og alkohol skal overholdes. Nytelse av alkohol er forbudt på transportmiddelet og på stoppesteder/ stasjonsområder.

11. Ikke adgang

Personer som etter personalets skjønn er, eller øyensynlig vil bli, til ulempe eller ubehag for medpassasjerer, har ikke adgang og skal vises bort fra selskapets områder og transportmidler. Reisende som sjenerer andre, eller som ikke kan vise gyldig billett, kan settes av på stoppested/stasjon underveis. Dette gjelder ikke dersom det etter omstendighetene vil være et uforholdsmessig inngrep overfor den enkelte.

12. Hva som kan tas med

På transportmidlene kan tas med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) når dette ikke skjer til fortrengsel for andre reisende. Barnevogn og rullestol kan også tas med, men hjelp fra personalet kan ikke alltid påregnes. Sykkel og sparkstøtting medtas hvis det er plass. Det er i alle tilfeller selskapets personale som avgjør om det er plass.

Dyr befordres når de ikke er til sjenanse for andre passasjerer, og det er plass på transportmidlet. Førerhund/politihund skal på disse betingelser alltid befordres. Dyr skal være underlagt eierens kontroll (i bånd, bur eller lignende). Alle gjenstander og dyr befordres under den reisendes eget ansvar. Følgende ting kan ikke tas med: Ildsfarlige og eksplosive stoffer, motordrevne sykler/redskaper, ladde våpen, skarpkantede/illeluktende gjenstander og annet som åpenbart kan være til sjenanse for andre.

Hunder skal holdes i bånd og må ikke hindre fri passasje. Ski, barnevogner og lignende må holdes eller plasseres slik at de ikke kan falle over ende.

13. Hittegods

Alle som på selskapets områder og transportmidler tar vare på etterglemte saker, skal snarest mulig overlevere disse til personalet. Innkommet hittegods oppbevares av selskapet i 3 måneder. Hvis eieren ikke i løpet av denne tiden melder seg og beviser sin rett, kan selskapet selge gjenstandene og selv bestemme hvordan inntektene skal disponeres.