Avtalevilkår for elsparkesykkel i Ruter-appen

Her finner du vilkår og betingelser for reiser med TIER elsparkesykler og elsykler i Ruter-appen – Ruters nye reisetjeneste.

For å leie et TIER-kjøretøy i Ruter-appen må du først opprette en Ruter-profil. Det er kun korrekt registrerte kunder som kan bruke TIERs tilbud i Ruter-appen.

Det er kun når registreringsprosessen – som krever at kunden legger inn kontaktinformasjon (fornavn, etternavn, e-post adresse, mobilnummer, og gyldig betalingsinformasjon) og dessuten aksepterer avtalevilkårene, at det foreligger en brukeravtale for kjøring av elsparkesykkel og elsykkel mellom deg som kunde og Ruter.

Profilen du har opprettet i Ruter-appen gjelder kun for Ruters egen app. Profilen er ikke gyldig i TIERs app og kan heller ikke overføres. Turer som gjøres i Ruter-appen kan administreres av TIERs kundeservice (for eksempel avsluttes ved tekniske feil). TIER har ikke tilgang til kundeopplysninger utover påkrevde situasjoner der Ruter gir spesifikk tilgang til dem.

Generelt

Med Ruter-appen kan du bruke Tiers tilbud i Bærum og i Oslo. Det betyr at du kan finne en elsparkesykkel eller elsykkel, starte en tur, pause turen, avslutte turen og betale for leien.

Betingelser for bruk av appen

Ruters reisevilkår gjelder for avtalen mellom kunden og Ruter så langt de passer. I tillegg gjelder følgende vilkår:

 • Det er ikke tillatt å endre eller manipulere fast innhold på applikasjonen.
 • Ethvert forsøk på å gjenskape den opprinnelige kildekoden til programvare (kjent som reverse engineering) er strengt forbudt.
 • Ruters billetter og/eller data som Ruter gjør tilgjengelig, skal ikke kopieres, overføres, omsettes og/eller distribueres på noen måte.

Betaling av elsparkesykkel og elsykkel

Dersom du skal leie elsparkesykkel eller elsykkel i Ruter-appen må du:

 • ha en godkjent betalingsmetode tilknyttet profilen (vipps eller bankkort/kredittkort)
 • ha tilstrekkelig dekning under kjøpsprosessen, slik at du får reservert maksbeløpet (160 kroner) for turen
 • betale leie

Leien består av et beløp som skal betales for å låse opp TIERs kjøretøy, og et beløp som skal betales for hvert minutt, eller deler av minutt, som TIERs kjøretøy er i bruk. Forut for inngåelse av leiekontrakten vil Ruters App vise beløpet for låse opp TIERs kjøretøy, og beløpet som påløper per minutt. Beløpene inkluderer lovpålagt merverdiavgift. Ved start av leie vil Ruter-appen reservere et beløp som tilsvarer turens makspris (160 kr). Leien forfaller til betaling når leieavtalen avsluttes. Da beregnes turens faktiske pris og det reserverte beløpet justeres til beregnet kostnad.

Dersom bruk av TIERs kjøretøy i samsvar med leieavtalen ikke er mulig, selv om TIERs kjøretøy er merket som tilgjengelig i Ruter-appen, vil du ikke bli belastet for leien.

Betaling for bruk av TIERs kjøretøy vil bli håndtert i samsvar med det betalingsalternativet kunden har valgt i registrering av Ruter-profil, eller ved valg av annet alternativ i kjøpsøyeblikket (Vipps). Ved å inngå en leieavtale bekrefter kunden at han/hun har rett til å autorisere overføring av den spesifiserte kontoen ved direkte belastning.

Reservasjon og inngåelse av leieavtaler

Bruk av TIERs kjøretøy er kun mulig hvis den er markert i Ruter-appen som ledig. Det kan ikke utelukkes at et unøyaktig GPS-signal i enkelttilfeller kan være årsak til et avvik mellom TIER-kjøretøyet sin faktiske lokasjon og lokasjonen vist i appen.

Den maksimale leieperioden er 60 minutter.

Ruter og TIER kan ringe til kunden på mobiltelefonnummeret lagret på brukerkontoen hvis det forekommer betydelige driftsforstyrrelser knyttet til kundens bruk av et kjøretøy. 

Avslutning av leie

Kunder som ønsker å avslutte leieavtalen må parkere TIERs kjøretøy på riktig måte, i samsvar med punkt 6 i TIERs vilkår. Du må deretter følge prosedyren som beskrives i Ruter-appen for å avslutte leien.

Kundene skal selv finne informasjon om soner for parkering, grensene for forretningsområdet, og sonene der parkering er forbudt, i Ruter-appen.

Når leieperioden er avsluttet vil den totale leieperioden og den totale kostnaden påløpt vises for kunden. Du vil da kunne lese kvittering for leieperioden, og kostnaden gjennom profilsidene sine i Ruters app. Du kan også sende kvitteringen til seg selv fra grensesnittet.

Kundens ansvar

Kunden er selv ansvarlig for skade som skyldes uaktsom eller grov uaktsom bruk av kjøretøyene og/eller brudd på norsk lov.

TIERs ansvar

TIER er ansvarlig for skade som forårsakes ved bruk av kjøretøyene, og har ansvarsforsikring som samsvarer med dette ansvaret.

TIER er ikke ansvarlig for skade som skyldes brukerens uaktsomhet eller grove uaktsomhet ved bruken av kjøretøyene, eller brudd på norsk lov. Tier kan via sitt forsikringsselskap søke refusjon hos bruker for enhver skade som er forårsaket av brukerens uaktsomhet, eller brudd på lovgivning.

Dersom skaden skyldes kjøretøyets konstruksjon eller utforming vil TIER via sitt forsikringsselskap dekke skade på bruker eller tredjepersoner, og selv søke regress hos produsenten av kjøretøyene.

Prosedyrer som skal følges ved ulykker

Uavhengig av hvem som forårsaket ulykken, vil TIER formidle et skademeldingsskjema til kunden. Dette skjemaet må fylles ut og returneres til TIER innen 7 dager etter mottak. Fristen blir avbrutt når kunden sender skjemaet til TIER. Dersom skadeskjemaet ikke sendes innen fristen, kan dette bety at forsikringsselskapet ikke vil behandle – og kanskje ikke avgjøre – kravet. Dersom forsikringsselskapet nekter å avgjøre kravet utelukkende på grunn av kundens forsinkede levering av skjemaet, vil TIER hevde at alle krav som stammer fra ulykken skyldes kunden.

I en ulykke som involverer et TIER Kjøretøy kjørt av kunden, kan ikke kunden påta seg noe ansvar eller gi liknende erklæring på vegne av TIER. Kunden kan likevel uttale seg om eget forhold knyttet til ulykken. Dersom kunden påtar seg ansvar til tross for dette forbudet, gjelder dette utelukkende for kunden. Verken TIER eller TIER sitt forsikringsselskap vil være bundet av en slik innrømmelse eller antagelse.

Mislighold

Dersom vilkårene for bruk av Ruter-appen ikke overholdes kan Ruter sperre appen for videre bruk. Ruter vil i den forbindelse refundere eventuelle utestående rettmessige krav.

Ved bruk av appen i strid med vilkårene her, eller annet misbruk av appen er du ansvarlig for økonomisk tap som Ruter påføres i den forbindelse.

I tillegg gjelder TIER sine avtalevilkår for bruk av kjøretøyene, jf. TIERs vilkår punkt 16:

 • (2) ...Partenes adgang til å si opp brukeravtalen ved vesentlig mislighold forblir upåvirket, vesentlig mislighold vil alltid anses å foreligge i følgende tilfeller:
  • a) Betaling av et ikke ubetydelig beløp misligholdes av Kunden, til tross for flere purringer;
  • b) Kunden gir feilaktig informasjon eller skjuler faktiske omstendigheter under registeringsprosessen, eller i løpet av kontraktsforholdet, av slik art at det vil være urimelig å forvente at TIER fortsetter kontraktsforholdet;
  • c) Kunden, på tross av tilsendt varsel, begår alvorlige brudd på avtalen, eller unnlater å rette opp i konsekvenser av allerede inntrådte brudd uten unødig opphold;
  • d) Kunden har kjørt under påvirkning av alkohol eller narkotika;
  • e) Kunden har gitt innloggingsinformasjon til sin TIER brukerkonto til en annen person; eller
  • f) Kunden har forsøkt å kopiere eller manipulere TIERs App ved bruk av andre typer informasjonsteknologi.

Trekke avtale

Avtalen for kjøring av el-sparkel trekkes fra profilsiden i appen. Det tar 14 dager før avtalen sies opp. For å kunne kjøre sparkesykkel på nytt, må ny avtale inngås.

Sist oppdatert: 14.03.2022, kl. 11:32